Annons
Treterminssystemet har inte ”några uppenbara fördelar” , enligt en ny rapport. Foto: Shutterstock.com

Forskare: Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Publicerad 9 februari 2021

Fakta

Läs mer

  • I "Fördelar och nackdelar med treterminssystem. En rapport om terminsindelningens betydelse för elevernas lärande" sammanfattas en utvärdering av för- och nackdelar med treterminssystem jämfört med tvåterminssystem. 
  • Rapporten jämför åtta länders skolsystem och PISA-resultat.
  • Den finner inga belägg för att ett system med tre terminer skulle innebära några tydliga fördelar i skolresultaten, utan lyfter istället betydelsen av att elever får tid med skickliga lärare.
  • Läs hela rapporten här. 

Relaterat

Att fler terminer och kortare sommarlov skulle minska kunskapstappet saknar övertygande bevis. Det visar en ny rapport. 
– Att ändra i terminsindelningen kan enligt flera lärare få förödande konsekvenser, säger forskaren Catharina Tjernberg.

Möjligheten att förändra skolan till tre terminer och kortare sommarlov har diskuterats flitigt.  

I en ny rapport som presenteras i Kastads universitets Pedagogiska Tidskrift konstateras dock att treterminssystemet inte har ”några uppenbara fördelar” jämfört med rådande tvåterminssystem där varje läsår delas upp i en hösttermin och en vårtermin.

– Beslut som rör skolan bör baseras på vetenskaplig grund, men det är också viktigt att verksamma lärare som har ett inifrånperspektiv finns med i debatten, säger Catharina Tjernberg, fil. dr universitetslektor.

Emma Larsson.Tillsammans med Emma Larsson, tekn. dr gymnasielärare, har hon skrivit rapporten ”Fördelar och nackdelar med treterminssystem. En rapport om terminsindelningens betydelse för elevernas lärande”.

Enligt den finns det i dagsläget inga entydiga studier som visar att ett system med tre terminer skulle vara bättre för elevernas lärande än dagens tvåterminssystem. Därmed finns det inte heller några vetenskapliga belägg för att flytta ledighetsveckor från sommarlovet till andra lov under terminen. Däremot finns det stöd för att elevernas lärande förbättras om de får mer tid tillsammans med professionellt skickliga lärare.  

– I jämförelse med kvalificerad undervisning har skolkalenderns utformning inte särskilt stor påverkan. Förutsättningarna för lärande handlar mer om hur läraren utformar undervisningen än om tiden som spenderas i klassrummet, säger Catharina Tjernberg.

Rapporten bygger till stor del på tidigare forskning inom ämnesområdet. Studier där effekterna av ett långt sommarlov analyseras, eller där fördelar och nackdelar med olika skolkalendrar jämförs, saknas i princip i Sverige och majoriteten av rapporten baseras därför på forskning genomförd i USA.

– Efter att ha granskat studierna kunde vi konstatera att de tycktes överens om att sommarlovet leder till kunskapstapp hos eleverna. Framför allt hos dem med socioekonomiskt utsatt bakgrund, vilket enligt flera av studierna kan bero på att dessa elever inte har samma tillgång till pedagogiska aktiviteter under sommarlovet som elever från mer välbärgade familjer, säger Catharina Tjernberg.

Skulle kunna leda till försämrade resultat.

Utöver tidigare forskning har rapportens författare också granskat PISA-resultaten i Sverige, Estland, Finland, Frankrike, Japan, Portugal, Storbritannien och USA.

Jämförelsen ger en överblick över hur elevers kunskapsnivåer ser ut i länder med olika skolkalendrar och visar att Estland och Finland, som har liknande terminsindelning som Sverige, ligger högt i samtliga PISA-undersökningar.

Även Japan, där eleverna endast har fem veckors sommarlov, ligger högt medan Frankrike, som har en liknande kalender som Amerikanska gymnasiet i Göteborg, och Portugal, som följer en tydlig treterminskalender, generellt sett hamnar lägre än Sverige.

Frankrike och Portugal har dock längre sommarlov jämfört med Sverige. Analysen av olika länders skolkalendrar och PISA-resultat visar således att det inte går att dra några slutsatser kring vilket system som skulle vara bäst för elevernas lärande, säger Catharina Tjernberg.

– Att förkorta sommarlovet till förmån för ett längre lov under hösten och våren skulle kunna leda till försämrade resultat eftersom antalet tillfällen som kan leda till kunskapstapp ökar per år.

 Det skulle splittra upp skolåret ytterligare.

Syftet med rapporten är att synliggöra för- och nackdelar med att införa treterminssystem.

Förespråkare för treterminssystemet framhåller ofta det långa sommarlovet som problematiskt då eleverna tappar mycket av sina kunskaper. Samtidigt, fortsätter Catharina Tjernberg, har en metastudie av utbildningsforskaren John Hattie kommit fram till att ett långt sommarlov har liten effekt jämförelsevis med andra faktorer, och kunskapstapp som uppstår tas enligt Hattie snabbt igen när skolan börjar igen.  

Catharina Tjernberg.Hittills har ingen kommun i Sverige valt att gå ifrån det traditionella två-terminssystemet. Ändå har Amerikanska gymnasiet i Göteborg valt att införa tre terminer, och i bland annat Malmö arbetar den politiska ledningen med att ta fram ett förslag om tre terminer i grundskolan som inte bryter mot skollagen. Tanken är att antalet skoldagar ska vara det samma, men att sommarlovet kortas ner till förmån för längre höst- och sportlov.

– Lärare i en av kommunerna där treterminssystemet diskuterats har dock påpekat att det kan vara svårt att fortsätta ett undervisningsblock efter ett två veckors långt lov då eleverna har glömt alldeles för mycket av det som gjordes innan ledigheten.

Vidare innebär detta att majoriteten av examinationerna skulle behöva genomföras före loven och leda till en mer ojämn arbetsbelastning för elever och lärare, säger Catharina Tjernberg.

– Flera av de lärare som vi har varit i kontakt med menar att det inte är något eftersträvningsvärt för professionen att ändra om i terminsindelningen eftersom det skulle splittra upp skolåret ytterligare. 

Rapportförfattarna menar att det behövs mer forskning om hur ett treterminssystem i Sverige skulle påverka lärarnas möjligheter att bedriva kvalitativ undervisning och hur detta i sin tur skulle påverka elevernas lärande. Den svenska skolan ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att göra förändringar bara för förändringens skull kan enligt forskningen vara förödande både för lärarprofessionen och för elevernas lärande.

– I rapporten redovisar vi en genomlysning av kunskapsläget om skolsystem som har skolår med två respektive tre terminer. En analys av för- och nackdelar med treterminsystem jämfört med tvåterminsystem har gjorts i syfte att synliggöra vilka faktorer som påverkar elevers lärande. Flera av de undersökningar vi tagit del av indikerar att treterminssystem kan ha vissa fördelar, framför allt för elever med socioekonomisk utsatt bakgrund, men det finns även undersökningar som tyder på det motsatta och någon entydig fördel med något av systemen tycks inte föreligga.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons