Nya lagförslagen

Forskaren: Lärare behöver veta hur de ska ingripa

"Att ingripa är att avbryta den akuta situationen. Men vad händer sedan?"

Back,View,Of,Grey-haired,Woman,Teacher,Stading,At,Classroom,And
Tips: 3 böcker om konflikthantering för lärare

Ett urval av Ilse Hakvoorts utgivning.

  • Konflikthantering i professionellt lärarskap, Gleerups
  • Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus, Gleerups
  • Skolans konflikter. Vad varje lärare bör veta, Studentlitteratur

Bra att förtydliga lärares rätt att ingripa fysiskt. Men frågan är hur det görs och vad som sker efteråt, menar konfliktforskaren Ilse Hakvoort.

På tisdagen presenterade utbildningsminister Anna Ekström (S) en ny nationell plan med syfte att öka trygghet och studiero i skolan. I planen ingår bland annat förslag på förbud mot mobiltelefoner i grundskolans klassrum och ändringar i skollagen som ska förtydliga lärares och annan skolpersonals rätt att ingripa fysiskt för att säkra trygghet och studiero.

Ilse Hakvoort är konfliktforskare och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon föreläser om konflikthantering på lärarhögskolan och har skrivit flera böcker i ämnet. Hon välkomnar att regeringen sätter fokus på frågan och har inga invändningar mot det som föreslås. Däremot saknar hon förslag som hjälper lärare att förekomma de mest allvarliga konfliktsituationerna.

– Ju tidigare man ser en konflikt och ju tidigare man tar tag i den, desto större möjligheter har man. De flesta konflikter lärare reder ut är de här irriterade momenten som dyker upp varje dag: Elever som inte lyssnar, elever som inte kan sitta still och så vidare. Det här hanterar lärare hela tiden, men man kan se dem som en länk i en kedja. Det börjar någonstans och sedan blir det mer och mer allvarligt, och kan man ingripa innan det blir allvarligt så har det bäst effekt, säger hon till Skolvärlden.

När det går så långt att en situation blir hotfull eller våldsam och ett fysiskt ingripande kan vara nödvändigt menar hon att det inte alltid är så tydligt exakt vad det är en lärare förväntas göra.

Ilse Hakvoort, Göteborgs universitet

– Man måste veta hur man gör. När jag pratar med lärare berättar de att de känner sig väldigt osäkra. Det finns en oro för att man ingriper och därmed gör situationen värre. Om man visste att ingripandet hade en konstruktiv utgång tror jag många fler skulle ingripa. De vill veta hur de hittar en väg ut ur situationen som gör nytta. Så det är kunskap och verktyg som lärare efterfrågar.

Osäkerheten lärarna berättar om handlar inte enbart om risken att själv utsättas för hot och våld eller risken att anklagas för misshandel eller anmälas till Barn- och elevombudet, även om de tankarna är högst närvarande. Det handlar också om vad som händer efter ett lyckat ingripande.

– Att ingripa är att avbryta den akuta situationen. Men vad händer sedan? Jag ser i min forskning att lärare är väldigt bra på att bygga relationer, och de är måna om den relationen. Men det finns en osäkerhet kring vad man gör när relationen är skadad. Det är viktigt att reparera en skadad relation i efterhand. Hur ska man annars gå vidare tillsammans, om man inte är mån om att reparera det som blivit skadat?

Ilse Hakvoort tror att ett väl genomfört mobilförbud kan bidra till att vissa elever blir mindre distraherade, men oroas samtidigt lite av att just det förslaget ges så mycket utrymme i mediernas rapportering.

– Utifrån min forskning ser jag inte att en enskild åtgärd ger resultat. Det behövs mer än bara ett förbud, för bara ett förbud leder inte till någon förbättring. Men om det kommer i ett sammanhang blir det bättre. Det vore bra om eleverna också fick lära sig hur de kan använda mobilen i undervisningen. Sedan måste en sådan här sak utvärderas efter en tid för att se om det har gett den effekt vi eftersöker.

Hon hoppas att förslagen kommer att leda till diskussioner på lärosätena och i samhället som sprider mer kunskap om hur lärare bäst agerar i olika konfliktsituationer. Det skulle i förlängningen kunna ha en dämpande effekt på lärarbristen, tror hon.

– Det vi ser som forskare är att de personer som hoppar av läraryrket tidigt ofta anger stöket som orsak. De känner sig inte tillräckligt rustade för att ta hand om det. Vi borde kunna förebygga så att lärare inte slutar på grund av det här.

Borde det vara mer konflikthantering på lärarutbildningen?

– Som konfliktforskare tycker jag ju det.  Och både lärarstudenter och lärare frågar efter mer kunskap. Men det är trångt på lärarutbildningen.

Ilse Hakvoort jobbar just nu med en forskningsöversikt av all tillgänglig forskning på konflikthantering i skolan.

Kommentera