Särskilt stöd

Forskaren: Speciallärare begränsas inte till ämnesspecifika insatser

Däremot är det "en ganska vanlig tolkning”.

Lärare och elever i klassrum och Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik.

Det finns alltså inget som reglerar att specialiseringen innebär en avgränsning i arbetsuppgifterna mot ett ämne – däremot är det en ganska vanlig tolkning, enligt forskaren Kerstin Göransson.

| Foto: Shutterstock och privat

Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik, menar att rollen speciallärare i själva verket inte begränsas till just ämnesspecifika insatser, såsom matematik.

I examensordningen står det nämligen formulerat att både speciallärare och specialpedagoger ska ”leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever”.

– En skillnad mellan rollerna är enligt examensordningen förvisso att en speciallärare ska kunna ”visa fördjupad kunskap inom” vald specialisering. Det kravet finns inte på en specialpedagog, men det finns alltså inget som reglerar att specialiseringen innebär en avgränsning i arbetsuppgifterna mot ett ämne. Däremot är det ”mig veterligen en ganska vanlig tolkning”, påpekar Kerstin Göransson.

Några utdrag från examensordningen speciallärare:

  • Visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna.
  • Visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande.
  • Visa kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, samt, beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om.(Kommentar: Detta gäller alltså alla elever. Sedan kommer vissa fördjupade kunskaper beroende på specialisering.)

Bland annat detta är samma mål för specialpedagoger respektive speciallärare:

  • Visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.
  • Visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer.
  • Visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer.
  • Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.
  • Visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter.