Forskning

Forskning: Så komplexa är barns tidiga skolövergångar

welen_forskning

Med sin forskning vill Therese Welén fördjupa förståelsen för lärares didaktiska arbete med barns övergångar mellan skolformer.

| Foto: Shutterstock och privat

Relationsskapande arbete spelar en nyckelroll när barn går från förskola till förskoleklass och från förskoleklass till åk 1. Det visar forskaren Therese Weléns avhandling.
– Jag skulle önska att barnet ses som det centrala i övergången och inte skolformen som övergång. Det är elevens lärande och utvecklingsresa man ska ha framför ögonen, säger hon.

Therese Welén är utbildningsledare och vice akademichef vid Mälardalens universitet. Med sin forskning vill hon fördjupa förståelsen för lärares didaktiska arbete med barns övergångar mellan skolformer. Ämnet började intressera henne under tiden som förskollärare i Tensta.

– Jag har själv arbetat med barns övergångar som yrkesverksam, i mitt fall till förskoleklass. Syftet med min avhandling är vilken roll lärare har i arbetet med barns övergångar och vad som bidrar till hur arbetet gestaltas.

Internationellt projekt

Bakom avhandlingen, som består av två delstudier, ligger åtta års arbete på halvfart. Materialet till en av delstudierna har samlats in inom den svenska delen av ett internationellt övergripande forskningsprojekt där också Australien, Island, Nya Zeeland och Skottland samarbetat.  Den första studien omfattar gruppsamtal med 48 olika lärare, och i den andra studien har 25 lärare och skolchefer intervjuats.

– Jag ville försöka förstå hur arbetet med barns olika förutsättningar inverkar på lärares arbete. Förskola, förskoleklass och årskurs 1 är egentligen tre olika skolformer där barn inte alltid möter samma lärare. För barn som är mer sårbara kan övergångarna bli extra känsliga och innebära glapp när de samtidigt måste byta lärare.

Är det särskilt klokt?

– Den frågan går utanför min forskning men av de lärare jag haft med i mitt material så har lärarna fört fram faktorer och processer som de behöver förhålla sig till och som de mer eller mindre kan påverka vilket skapar såväl hinder och möjligheter som dilemman. Till exempel betonas det relationsskapande arbetet vilket påverkas av lärarnas möjligheter att samverka mellan skolformerna.

”Hänger mycket på rektor”

– I en skola där rektorn hade förutsättningar att arbeta med sammansättningen av arbetslaget i de aktuella skolformerna fick lärare från förskoleklassen och årskurs 1 plats i arbetslaget. Dessa lärare menar att deras möjligheter att samverka i arbetet med övergångar hänger mycket på rektor.

Therese Weléns resultat visar att lärares didaktiska arbete med barns övergångar är komplext. Informationsöverföring, relationsskapande arbete, styrning och organisation påverkar utfallet. En övergång handlar om allt från tillit till samverkan, sammanfattar hon. Något som försvårar är också den ökade omsättningen och rörligheten av lärare och rektorer, vilket påverkar möjligheterna till kontinuitet.

Till avhandlingens fokuserade samtal blandades lärare från förskola, förskoleklass och årskurs 1. Det gjordes utifrån antagandet att det är en process som delas men sällan diskuteras över gränserna.

”Mer sårbart”

– Generellt reagerar lärarna på det relationsskapande arbete som ändå krävs. För små barn blir det mer sårbart när läraren ofta byts ut. Konkreta praktiska faktorer som att hälsa på hos varandra och börja skapa relationer mellan överlämnare och mottagare framhölls.

Beslut på samhällsnivå som exempelvis det fria skolvalet är ett annat dilemma som vissa lärare i förskola eller förskoleklass årligen ställs inför. På platser med många friskolor vittnar lärarna i studien om att mängden mottagare leder till att lärarna har utmaningar med att hinna med överlämningsarbetet.

I studien lyfter också lärarna problematik kring informationsöverföring på grund av den sekretess som finns mellan förskola och förskoleklass. Den gör att kontinuiteten i barns lärande och utveckling ställs lite åt sidan eftersom alla föräldrar heller inte vill att information ska föras över.

– Hinner du som lärare inte lämna över information påverkar också det barns fortsatta lärande. Oavsett utmaning eller möjlighet har alla barn rätt till lika förutsättningar. Den rätten åsidosätts om sekretessen krockar med likvärdighetsprincipen.

Obligatorisk 2018

Ytterligare en faktor som hindrat lärarna i arbetet med barns övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1 är beslut som ligger utanför lärarnas didaktiska arbete i vardagen, som exempelvis då förskoleklassen blev obligatorisk skolform 2018.

– Barn fick inte alltid sina behov av stöd och anpassningar tillgodosedda då det inte fanns en motsvarighet till förskoleklass inom särskolan. Flera lärare lyfter fram utmaningen i att mindre undervisningsgrupper stängdes och alla barn skulle in i den stora förskoleklassen.

Vilka kan dra nytta av dina resultat?

– Avhandlingen är främst skriven för lärare. Men det finns också ett värde för skolchefer, rektorer, politiker och huvudmän att ta del av den eftersom den synliggör hur faktorer och processer på olika systemnivåer dels ger styrning, och dels interagerar i lärares arbete.

Kommentera