Forskning

Viktigt för att utveckla utbildningen

Kollegialt lärande är en nyckelfaktor för ett lyckat skolresultat, anser forskarvärlden. 
– Fler och fler lärare besöker varandras lektioner och hjälps åt för att utvecklas, säger Joakim Norberg på Skolinspektionen.

Den nyzeeländske forskaren John Hattie menar i sin ”Visible learning” att det fortfarande är ganska ovanligt att lärare pratar med varandra om sin undervisning. Undervisningsförmåga betraktas som en privat fråga och det är upp till varje enskild lärare att på egen hand avgöra vad som fungerar eller inte fungerar i klassrummet.

Detta trots att vetenskapen är överens om att gemensam analys och utvärdering av undervisningen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i skolan.

Detta är något som också Skolverket har tagit fasta på.

– Det kollegiala lärandet är etablerat i både forskning och praktik som en framgångsrik metod. Vi försöker bygga allt mer av våra utvecklingsinsatser på den kunskapen. En central del av detta är att utvecklingsarbetet måste vara långsiktigt och uthålligt, att vi kan skapa lokala förutsättningar och skapa en kultur som lever kvar på skolorna, menar Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd på Skolverket.

Och den långsiktiga trenden är att klassrummen i Sverige öppnas upp mer och mer. Det kollegiala lärandet har blivit ett centralt begrepp i skolvärlden. Allt fler lärare och skolor ser värdet i att systematiskt och regelbundet utvärdera och utveckla undervisningen med hjälp av exempelvis lektionsobservationer.

– Traditionellt har lärare varit ett ensamyrke, men min erfarenhet är att detta håller på att förändras. Fler och fler lärare besöker varandras lektioner och hjälps åt för att utvecklas. Forskningen pekar också på hur viktigt detta är för att utveckla utbildningen på skolorna. Nyckeln är att lärarna har förtroende för varandra och kan dela med sig av sina erfarenheter, säger Joakim Norberg, utredare på Skolinspektionen.

Samma bild har Lars-Åke Bäckman.

– Jag vågar nog påstå att det har blivit vanligare i de svenska skolorna, även om det inte är något nytt fenomen. Redan under min egen pedagogiska utbildning i början på 70-talet arbetade vi mycket med auskultation.

Kommentera