Timplanerna

Förslag: Byt elevens val mot mer SO och NO

"Elevens val blev inte bra för varken elever eller lärare"

Förslag: Byt elevens val mot mer SO och NO
Foto: Shutterstock.com
Skolverkets förslag på timplan
  • Eleverna läser 16 obligatoriska ämnen i grundskolan samt språkval och elevens val och har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.
  • Den garanterade undervisningstiden för elevens val i grundskolan är totalt 177 timmar, vilket motsvarar 30 minuter i veckan under 9 år.
  • Språkval innebär att eleven ska välja att läsa ett modernt språk, vanligen franska, spanska eller tyska. Skolorna ska också erbjuda svenska, svenska som andraspråk, engelska eller teckenspråk. Eleverna läser totalt 320 timmar språkval senast från årskurs 6.
  • Matematik samt idrott och hälsa har under senare år fått mer tid i timplanen. De har därför inte fått mer tid i förslaget. Inte heller engelska har fått mer tid eftersom de flesta får bra betyg.

Källa: Skolverket

Slopa elevens val och ge samhälls- och naturorienterande ämnena mer undervisningstid. Det föreslår Skolverket i den översyn av timplanerna som lämnas över till regeringen i dag.
– Många skolor har inte lyckats förvalta och göra något särskilt av elevens val, det har nog varken blivit bra för elever eller lärare, säger Helena Kvarnsell, lärare i matematik och NO.

I februari 2020 beslutade regeringen att ge Skolverket i uppdrag att genomföra en översyn av timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer. I uppdraget har det ingått att särskilt titta på hur tiden för elevens val kan användas för att omfördela undervisningstid, vilket nu har utmynnat i förslaget att ta bort elevens val så att de samhälls- och naturorienterande ämnena får mer undervisningstid.

Helena Kvarnsell, lärare i matematik och NO i årskurs 7–9 på Björknässkolan i Nacka, beskriver den föreslagna förändringen som positiv.

– Många skolor har inte lyckats förvalta och göra något särskilt av elevens val, det har nog varken blivit bra för elever eller lärare. Ska det bli bra krävs det tid, och för många lärare är den redan är begränsad, säger hon.

Helena Kvarnsell
Helena Kvarnsell. | Foto: Privat

Om förslaget till nya timplaner går igenom skulle det innebära att biologi, fysik och kemi tilldelas 650 timmar under grundskolan, vilket är en ökning med 50 timmar.

– Som NO-lärare tycker jag förstås att förslaget är jättebra. Högstadiet, där jag undervisar, skulle enligt förslaget få 25 timmar extra att sprida ut på åk 7-9. Det skulle innebära att mina lektioner, som oftast är 50 min skulle kunna öka till 60 min någon eller några gånger i veckan.  Även om det inte är en jättestor skillnad så ger det i alla fall lite mer tid till att till exempel laborera, säger Helena Kvarnsell.

Tanken är att förslaget ska lösa situationen med så kallad stoffträngsel, det vill säga att vissa ämnen har ett mer omfattande innehåll än vad som är rimligt i förhållande till undervisningstiden.

– Skolverkets förslag på nya timplaner ger eleverna och lärarna en bättre chans att hinna med det viktiga innehåll som måste gås igenom i till exempel samhällskunskap och historia, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Utöver de samhälls- och naturorienterande ämnena får även att hem- och konsumentkunskap, och i viss mån musik och bild, mer undervisningstid i förslagen till de nya timplanerna. I sameskolan utökas tiden för slöjd något.

− I kontakt med rektorer, kommuner och fristående skolor framkommer att undervisningen i elevens val varierar i hög grad och är av olika kvalitet på olika skolor runt om i Sverige. Även om det finns många exempel på att elevens val fungerar väl ställer sig många huvudmän och rektorer positiva till förslaget att ta bort elevens val, säger Anna Westerholm.

Skolverket föreslår dessutom en rad åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska:

”En av dem är att ändra valalternativen inom språkvalet, bland annat genom att ta bort elevernas möjligheter att välja ytterligare tid i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Skolverket föreslår samtidigt att det ska finnas möjlighet för nyanlända elever att läsa engelska som nybörjarspråk. Skolverket stödjer även förslaget om att införa en minsta garanterad undervisningstid i ämnet modersmål. Skolverket föreslår också att det ska utarbetas en nationell språkstrategi för hur kunskaper i minst två språk utöver modersmålet kan bli verklighet i samhället”, står att läsa i pressmeddelandet.

Engelska har däremot inte fått mer tid i förslaget ”eftersom de flesta får bra betyg”. Inte heller idrott och hälsa samt matematik får mer tid, uppger Skolverket och hänvisar till att ämnena fått mer tid i timplanen tidigare år.

Helena Kvarnsell är inne på samma spår.

– Vi har inte riktigt hunnit utvärdera om den extra timmen som matematikundervisningen på högstadiet tilldelades för inte så länge sedan är tillräcklig, eller om det behövs mer tid. Jag hopps att det kommer att göras en ordentligt utvärdering om hur den extra undervisningstiden använts och förstås hur vi bör göra för att få så många elever som möjligt så kunniga i matematik som möjligt