rektor_planera_ledare_tavla
Leda lärande

”Förstelärare mer än bara karriär”

Karriärlärartjänster kan bidra till hållbar skolutveckling – om tjänsterna används på rätt sätt, menar professorn Lennart Svensson, som ska undersöka förstelärares långsiktiga effekter på skolan.

Leda lärande

Leda lärande är en konferens och tillfälle för erfarenhetsutbyte för rektorer, chefer på central förvaltning och lärare med karriärtjänster.

Plats: Waterfront i Stockholm.

Arrangör: Stockholms Stad

Datum: 14 september

Tema: ”Att leda utveckling av undervisning och lärande och därmed sätta fokus på undervisningen, det kollegiala lärandet samt ledarskapets betydelse för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande.”

Källa: Stockholms Stad

Lennart Svensson är professor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköping universitet. Han medverkar under programpunkten ”Hur kan karriärtjänster för lärare bidra till hållbar skolutveckling?”

Med sig har han forskningskollegorna Ann öhman Sandberg, lektor vid Örebro universitet och Christina Ehneström, utvärderare. 

I dag arrangerar Stockholms Stad konferensen ”Leda lärande”, som samlar rektorer, chefer på central förvaltning och lärare med karriärtjänster till erfarenhetsutbyte.

Lennart Svensson, professor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköping universitet, medverkar i ett av föredragen.

Ämnet är ett forskningsuppdrag, där han ska undersöka förstelärares långsiktiga effekter på skolan, i samarbete med Stockholms Stad.

– Stockholms Stad har satsat på långsiktiga förstelärartjänster till skillnad från många andra kommuner och det tycker vi är en styrka. Men istället för att titta på hur förstelärarna utvecklas på individnivå kommer vi att fokusera på hur tjänsten kan vara en pusselbit och drivkraft i det långsiktiga skolutvecklingsarbetet, säger han.

Forskargruppen kommer att genomföra fallstudier, intervjuer och observationer, på fyra skolor, varav två grundskolor och två gymnasieskolor. Dessutom ska enkäter skickas ut till förstelärarna. Arbetet pågår till sommaren 2016.

Lennart Svensson menar att karrärtjänstreformen i sig inte leder till snabb skolutveckling samt ökade resultat och elevprestationer. Utan den måste tas om hand – om förstelärarna ska bli en resurs i skolutveckling.

– Vi ska titta på hur man bäst göra det, säger han, och menar att det huvudsakligen behövs en kulturförändring för att Stockholms Stads satsning ska kunna lyckas.

– Förstelärarens samverkan med kollegorna är avgörande. Men skolledningens engagemang en förutsättning: dess förmåga att involvera kollegor, sätta igång en lärandeprocess med dialoger, diskussion och pedagogik. Annars riskerar reformens innebörd endast vara ett antal löneökningar.

Förstelärarna kan vara en stark resurs för rektorer, enligt Lennart Svensson.

– Ska rektorerna verkligen vara pedagogiska utvecklare? Jag tror att de snarare bör vara de som organiserar det pedagogiska utvecklandet. Det behövs strateger och coacher som inte har en formell position som kan ha en dialog med ledningen. Om skolledningen fångar upp dialogen så kan det skapa bra dynamik. Här blir förstelärarna plötsligt väldigt intressanta, säger han.

Kommentera