lärare

Personerna på bilden har ingen anknytning till artikeln.

| Foto: Shutterstock
Replik

”Fortsatt dialog är vägen framåt för Sveriges lärare”

”LR:s kongress sa inte nej till någonting – utan ja till utredning och vidare samtal”, skriver LR:s förbundsstyrelse i en replik.

Replik på Sten Hagbergs debattartikel:

På LR:s kongress 2020 fattades beslut om att förbundet skall göra en egen organisationsutredning och att vi skall föra diskussioner med Lärarförbundet och närliggande förbund i Saco om hur våra medlemmar kan organiseras. Vi ska också utveckla samverkan med samma förbund för att nå största möjliga medlemsnytta.

Kongressen beslutade också att förbundsstyrelsen skall återkomma till förbundets högsta beslutande organ med konkreta förslag till organisering för förbundets medlemsgrupper.

LR:s kongress sa således inte nej till någonting. LR:s kongress sa ja till utredning och vidare samtal.

Förbundsstyrelsen har i enlighet med kongressbeslutet fått en organisationsutredning presenterad, påbörjat samtal med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund och har för avsikt att fortsätta dessa och utforska vad det kan leda till. Alternativet, att inte utforska dessa möjligheter, finns inte.

Vi har också utökat samverkan, vilket bland annat skett genom etablerandet av Saco utbildning, med Sveriges Skolledarförbund och tecknat ett reviderat samverkansavtal med Lärarförbundet. Förbundsstyrelsen har också i enlighet med kongressbeslutet för avsikt att till förbundsmötet i maj 2022 komma med konkreta förslag till organisering för förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen har den 16 juni, med tydlig majoritet, fattat beslut om fyra grundläggande förutsättningar i avsiktsförklaringen. De grundläggande förutsättningarna, som ska utgöra en grund för de fortsatta samtalen, är:

  • En ny organisering behöver återfinnas i Saco. Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund stödjer en eventuell ansökan från Lärarförbundet.
  • En organisering behöver bygga på att medlemmarna har en akademisk utbildning och att lärarna är behöriga för sitt uppdrag.
  • En ny organisering behöver vara av federativ karaktär eller en federation.
  • Inom ramen för en gemensam organisering ska skolledare ha en egen organisation.

Den gemensamma process som avsiktsförklaringen innebär förutsätter flera formella beslut inom förbunden. Det står också tydligt utskrivet i avsiktsförklaringen som går att läsa på www.lr.se/avsikt. Vidare står det också att tidsplanen följs under förutsättning att det fortsatt finns en samsyn mellan förbunden gällande de grundläggande förutsättningarna och en samsyn gällande inriktning till en ny organisering.

Vi i förbundsstyrelsen tycker det är bra att vi har högt i tak och har en bra och konstruktiv diskussion i förbundet och vi har ett stort förtroende för att Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte kommer att fatta väl övervägda och bra beslut för förbundets medlemmar i maj 2022.

Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse

Kommentera