Fackligt

Frågor och svar – det här gäller för nya Sveriges lärare

lärare frågetecken

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet bildar Sveriges Lärare. Här är svar på de vanligaste frågorna om hur framtiden kommer att bli.

| Foto: Shutterstock

Nu är det klart.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet bildar Sveriges Lärare.
Här är svar på de vanligaste frågorna om hur framtiden kommer att bli.

Det skrevs historia i Stockholm när förbundsmötet i Lärarnas Riksförbund följde resultatet av medlemsomröstningen.

Och så här kommer Sveriges Lärare att fungera:

När träder Sveriges Lärare i kraft?

 • 1 januari 2023.

Vem kommer leda Sveriges Lärare?

 • När det gäller ordförandeskapet står det som princip i övergångsreglerna att det blir delat ledarskap

När kommer det väljas en enda ordförande?

 • En ny ordförande för Sveriges Lärare kommer väljas på förbundsmötet 2024.

Hur kommer ledningen se ut?

 • Förbundsstyrelsen består av de båda nuvarande styrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet (minus skolledarrepresentanten som kommer ingå i Sveriges skolledare).
 • Presidiet blir sex personer under övergångsperioden och bildar tillsammans med ordförandena från de nationella skolformsföreningarnas styrelser samordningsorganet.
 • Arbetsutskottet, som får riktlinjer av förbundsstyrelsen, blir också större. Lärarnas Riksförbunds arbetsutskott tillsammans med ett motsvarande som väljs inom Lärarförbundet under hösten.

Vilka är de nationella skolformsföreningarna?

 • Det är de tre skolformerna förskola, grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning. De nationella skolformsföreningarna ska vara rådgivande till förbundsstyrelsen i skolformsspecifika frågor, väcka och driva skolformsspecifika frågor som är viktiga för medlemmarna och ska ta fram förslag på politikutveckling för medlemsgruppen.

Vilka kommer att sitta i styrelsen i de nationella skolformsföreningarna?

 • Styrelserna för de nationella skolformsföreningarna behöver bemannas. Något sådant har ju inte funnits i något av förbunden tidigare. Därför väljer respektive förbunds kongresser i höst en ”halv nationell styrelse” som under övergångsperioden tillsammans utgör den gemensamma styrelsen för respektive nationell skolformsförening.

Vad blir de nationella skolformsföreningarnas roll gentemot förbundsstyrelsen?

 • Dessa nationella skolformsstyrelser har representation i samordningsorganet och där samordnas verksamheten mellan förbundsstyrelsen och nationella skolförföreningarnas styrelser.

Vilka är de nationella råden och hur fungerar de?

 • Det blir tre nationella råd – Lärare i fritidshem, lärare i kulturskolan samt studie- och yrkesvägledare. Råden ska tillvarata respektive medlemsgrupps intressen. Varje nationellt råd är rådgivande till förbundsstyrelsen och har ett ombud i kongressen.

Vem kommer besluta i avtalsfrågor på riksnivå?

 • På nationell nivå finns tre avtalsdelegationer. En för kommunal sektor, en för privat- och en för statlig sektor. Dessa väljs via valkretsarna och avtalsdelegationerna lämnar sina rekommendationer till förbundsstyrelsen innan avtal tecknas med arbetsgivarna.

Vem fattar de yttersta besluten i Sveriges Lärare?

 • Högsta beslutande organ är kongressen, som genomförs vart fjärde år. Kongressombuden väljer representanter till förbundsstyrelse, revisions- och verksamhetsutskottet samt valberedning. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ.

Vad händer med lärarstudenterna?

 • Lärarstudenterna kommer ha en egen styrelse, kongress och driva sina egna frågor.

Hur blir det med skolformsföreningar lokalt i Sveriges Lärare?

 • På årsmötet i lokalföreningen fattas det årligen beslut om vilka skolformsföreningar och eventuella andra föreningar som skall finnas. Tre skolformsföreningar utgör grundstrukturen för lokalföreningen.

Vad händer om inte det finns någon skolformsförening   i Sveriges Lärare i min kommun?

 • Där exempelvis inga skolformsföreningar inrättas ingår alla medlemmar enbart i lokalföreningen.Frågan prövas årligen av årsmötet.

Kan det bli olika i olika kommuner även på andra sätt?

 • Det längre svaret är att det kan se lite olika ut i olika kommuner, beroende på medlemsantal och hur medlemmarna vill arbeta lokalt. Varje lokal organisation representerar hela lärarkåren.
 • Lokalföreningen kan bilda en eller flera skolformsföreningar för förskola, grundskola eller gymnasie- och vuxenutbildning. Lokalföreningen kan också ge skolformsföreningarna mandat att förhandla med arbetsgivaren.
 • I lokalföreningarna kan det också inrättas andra föreningar (exempelvis för lärare i fritidshem) om medlemmarna vill det.

Hur fungerar Sveriges Lärare om man är anställd i en friskola?

 • Då ingår medlemmarna i riksorganisationen för privat sektor. Medlemmar som är anställda i samma företag eller koncern kan i stället bilda en riksförening.
 • Inom Sveriges Lärare kan medlemmar inom privat sektor också lägga förslag till årsmötet att inrätta skolformsförening eller annan förening. Beslut fattas på riksorganisationens/riksföreningens årsmöte. Högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan möten fattar styrelsen beslut.

Hur fungerar Sveriges Lärare för statligt anställda?

 • Också här ingår medlemmarna i riksorganisation för stat och andra sektorer. Medlemmar som är anställda på arbetsplatser som tillhör samma myndighet eller arbetsgivargruppering kan istället bilda en riksförening. Det gäller bland annat för lärare inom högskola, universitet och folkhögskola.
 • Högsta beslutande organ är årsmötet, mellan möten fattar styrelsen beslut.
Kommentera