Slutreplik

”Oärligt att använda små skolor som alibi för att skydda koncerner”

linnea-lindquist-slutreplik

Linnea Lindquist är skoldebattör och biträdande rektor för kommunala Hammarkullsskolan och Nytorpsskolan i Göteborg.

| Foto: Severus Tenenbaum

I Sofia Larsens replik fortsätter hon att blanda ihop de olika ansvar kommunala huvudmän har. Det ansvar som är kostnadsdrivande för kommunerna är huvudmannaansvaret, alltså ansvaret att tillhandahålla skolplatser för alla elever som bor i kommunen. Eftersom det finns en likabehandlingsprincip i lagstiftningen innebär gällande lagstiftning att friskolor får ersättning för ett uppdrag de enligt lag inte har. Det är skolpengens grundbelopp som är problemet eftersom enskilda huvudmän ska ersättas med kommunens genomsnittskostnad per elev som de har i sin egen verksamhet. Detta trots att huvudmännen har olika ansvar och uppdrag.

Sofia Larsen skriver om att mindre friskolor har kostnader vid nybyggnation och när de inte har fulla klasser. Det Sofia inte berättar är att andelen mindre huvudmän minskar i snabb takt eftersom skolkoncerner köper upp dem i rasande takt. En del av skolpengens grundbelopp är dessutom ersättning för lokalkostnader. När kommuner renoverar skolor eller bygger nya måste de ersätta friskolorna med motsvarande belopp per elev vilket ger friskolor extra lokalersättning, oavsett om de ska renovera sina egna skolor eller inte. Det stämmer alltså inte att friskolor skulle vara underfinansierade på grund av lokalkostnader.

Sofia Larsen skriver även om myndighetsansvaret, alltså att resursfördela efter elevernas behov. Det är ett ansvar som kommunala huvudmän får lägga undan resurser för. Om friskolor har ett elevunderlag som genererar strukturersättning får de del av det på samma villkor som de kommunala skolorna får. Det stämmer att kvartal gjorde ett försök att jämföra olika kommuner och olika skolor men deras granskning blev en jämförelse mellan äpplen och päron eftersom man inte kan göra jämförelser mellan kommuner som har olika fördelningsnycklar. Det Sofia Larsen försöker göra är att flytta fokus från huvudmannaansvaret som är det stora problemet för kommunerna. Myndighetsansvaret är inte kostnadsdrivande för kommunala huvudmän.

Jag anser att kommunala huvudmän måste få ersättning för utbudsansvaret och de tomma skolplatser kommunerna enligt lag måste ha. Det är därför skolpengens grundbelopp måste differentieras. Det är djupt orättvist att friskolorna får ersättning för ett ansvar de inte har.
Jag håller med om att systemet med skolans finansiering behöver göras om – genom att differentiera skolpengens grundbelopp och resursfördela skolan utifrån det ansvar och uppdrag huvudmännen har. Det är detta diskussionen måste handla om.

Sofia Larsen är väl medveten om skillnaden på myndighetsansvar och huvudmannaansvar men det ingår i hennes uppdrag som ordförande för Friskolornas Riksförbund att försöka blanda ihop korten. Sofia Larsen fortsätter att använda mindre enskilda huvudmän som alibi för att skydda skolkoncernernas ekonomiska intressen. Jag anser att det är oärligt.

Linnea Lindquist, skoldebattör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera