segregation-skillnader-olika
IFAU-rapport

Fritt skolval har ökat skolsegregationen

Det fria skolvalet har lett till en ökad skolsegregation. Det slår IFAU fast i en ny rapport. Men den främsta orsaken är boendesegregationen.

IFAU har undersökt sambandet mellan det fria skolvalet och skolsegregationen i Sveriges kommuner under perioden 1988–2009.

Resultatet visar att skolsegregationen mellan elever i årskurs 9 med svensk respektive utomnordisk bakgrund har ökat mer i de kommuner där valet till fristående skolor är mer utbrett, jämfört med kommuner där skolval är ovanligt.

Sambandet finns kvar även efter att IFAU tagit hänsyn till boendesegregationen, som är den faktor som har allra störst betydelse för segregation mellan skolor.

IFAU har tittat på skolsegregationen ur flera aspekter, varav två visar en trendmässig ökning under perioden. Det handlar om segregation mellan elever med svensk och utländsk bakgrund och mellan elever med hög- respektive lågutbildade föräldrar. Segregationen till följd av föräldrars inkomster är relativt oförändrad.

Att skolsegregationen mellan elever med utländsk och svensk bakgrund har ökat hänger enligt IFAU bland annat ihop med ökningen av antalet elever med utländsk bakgrund i skolan totalt sett, och att de inte är jämnt fördelad över landets kommuner och bostadsområden. Även utformningen av skolpolitiken under perioden har bidragit till den ökade segregationen.

Jämfört med andra länder är dock ökningen av segregation mellan skolor i Sverige relativt liten.

Som även tidigare forskning visat är elever från socioekonomiskt starka familjer överrepresenterade i de fristående grundskolorna. Det är dubbelt så vanligt att elever med högskoleutbildade föräldrar går i en friskola, jämfört med elever som har föräldrar med lägre utbildning. Det gäller även elever som bor i ett socioekonomiskt svagt bostadsområde.

För att ge alla elever samma möjlighet att välja skola och få en plats i den skolan pekar IFAU på hur andra länder har gjort.

I Chile och Nederländerna är till exempel skolpengen relaterad till elevens socioekonomiska bakgrund, så att skolvalet kombineras med en kompensatorisk resursfördelning till skolorna. I andra länder har man valt att kombinera ett fritt skolval med kvoter för minoritetsgrupper.

Läs hela rapporten här

Kommentera