tid-planering
Undersökning

Garantera elevernas undervisningstid

Varannan lärare i grundskolan tycker inte att eleverna får tillräckligt med undervisningstid för att kunna nå målen. Hela 72 procent upplever att eleverna får för lite specialpedagogiskt stöd. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Drygt 2 000 lärare i grundskolan har svarat på frågor som rör undervisningstid, nationella prov och tillgång till stöd.

Resultatet visar bland annat att hälften av lärarna, 48 procent, upplever att eleverna inte får den undervisningstid de har rätt till och som behövs för att de ska kunna nå de nationella målen.

– Det är djupt oroande. I dag kan ingen, varken elever, deras föräldrar eller ens läraren se om eleverna i grundskolan har fått den minsta undervisningstid de har rätt till, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Orsaken är att det i dag bara finns en timplan för grundskolan som helhet. Och när skolorna kan planera som de vill kan elever som byter skola gå miste om undervisningstid.

– Det är inte okej. Det är ett krav att eleverna ska kunna veta att de får det de har rätt till.

Skolverket har tagit fram ett förslag på stadieindelad timplan per ämne, ett förslag som Lärarnas Riksförbund ställer sig bakom.

– Stadieindelade timplaner blir en minsta garanti. Det är mycket viktigt för skolans likvärdighet och handlar också om elever som behöver extra hjälp och stöd. Vi föreslår att varje ämne får en tilldelning av tid i treårsetapper, istället för som i dag om nio år.

Att lärarna upplever att eleverna inte får den undervisning de behöver för att nå målen – beror det enbart på att det inte finns timplaner eller måste man även utöka undervisningstiden?

– Den friheten finns redan i dag, att utöka undervisningstiden. Det är den minsta garanterade tiden som vi vill reglera, säger Bo Jansson.

60 procent av lärarna säger också att undervisningstiden inte utvärderas systematiskt mot målen och drygt 70 procent anser att eleverna inte får tillräckligt med specialpedagogiskt stöd.

– Skollagen är extremt tydlig här. Elever ska ha hjälp och stöd för att kunna nå målen. Det finns inga undantag. Det är mycket viktigt att det finns specialiststöd och att det sätts in tidigt. Resultatet visar en frustration bland lärare över att eleverna inte får tillräckligt med stöd och extra hjälp.

Hur ska man komma tillrätta med det?

– Det måste utbildas fler speciallärare och vi måste få fler lärare som är utbildade i sina ämnen. Vi står inför en lärarbrist, i vissa ämnen en katastrofal sådan, och vi måste bygga upp det här fortare än kvickt. Vi måste förbättra villkoren för lärarna och därmed lyckas locka tillbaka lärare som har lämnat skolan.

I undersökningen fick lärarna också svara på frågor om central rättning av nationella prov. Hela 86 procent svarade att de tycker att proven bör rättas central, i så stor utsträckning som möjligt.

Drygt 60 procent av lärarna anser också att ämnet Elevens val bör avskaffas, eftersom det inte fyller någon viktigt funktion.

Lärarnas Riksförbund föreslår att de 382 timmar som i dag är avsatta för Elevens val omfördelas på ämnen där behovet av mer undervisningstid är som störst. Exakt hur det ska ske bör utredas. 

Kommentera