undervisning12_full
Avhandling

Ge lärare möjlighet att leda förbättringsarbetet

Tillit till lärarnas kompetens att avgöra vilka förändringar som behövs är grundläggande för att nå skolans mål. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Ett så kallat distribuerat ledarskap har blivit en populär modell för hur skolor ska nå framgång i sitt förbättringsarbete. Modellen går ut på att inte bara delegera ansvar utan också att skapa ett klimat som gör det möjligt för lärare att kliva fram och utifrån sin kompetens leda förbättringsarbetet. Lärarna var ledare för arbetslagsmöten, ämnesutveckling, övergripande skolutvecklingsgrupp och lärgrupper inriktade mot till exempel bedömning, elevers lärande, värdegrundsarbete.

– Finns det en lärare med en specifik kompetens så låter man den läraren leda. Med en relationell syn på ledarskap låter man ledarskapet formas gemensamt, berättar Mette Liljenberg som skrivit avhandlingen.

För ett lyckat förbättringsarbete krävs också att man uppmärksammar de normer och värderingar som finns lokalt på varje skola och synliggör hur de påverkar arbetet.  Värderingar kan vara allt från hur man ser på ett samarbete till vad ett gemensamt förändringsarbete faktiskt innebär.

– På en skola kan det finnas en övergripande plan för förbättringsarbete men det är inte alltid det råder samma tankar om vem som ska leda arbetet och hur gemensamma beslut ska fattas. Detta är ofta något man inte diskuterar. Hur tänker man kring pedagogisk utveckling? Vad är allas syn på ledarskap? Att det finns en samsyn i frågor som dessa är viktigt då de påverkar hur man lyckas i förbättringsarbete, säger Mette Liljenberg.

Hon kom fram till att i ett förbättringsarbete är det viktigt att kartlägga den verksamheten man har idag. Finns det en gemensam tanke om vilken riktning förbättringsarbetet ska ta? Vad är arbetslagets uppgift? Vilken roll har arbetsledaren? Och vad är syftet med lärargrupperna? Det var viktigt att få fram vilken förståelse som råder men också vilka saker man upplever att man redan gör bra och vilken kompetens som redan finns.

– Man kan luras att tro att ett distribuerat ledarskap ställer skolledaren utanför men hen har en mycket viktig roll i att stödja de lärare som fått ledarskapsuppdraget. Har en skolledare en idé om sin organisations förbättringsarbete så bör hen förmedla den och stödja lärarna i deras specifika arbeten.

Mette Liljenbergs avhandling bygger på material insamlat under ett och ett halvt år från tre grundskolor där skolledarna försökt skapa en distribuerad ledarskapspraktik. Underlaget för slutsatserna utgörs av 53 observationer av formella möten – arbetslagsmöten, ledningsgruppsmöten och möten i utvecklingsgrupper – samt 45 intervjuer med skolledare och lärare.

Kommentera