vfutext
Praktik

Övningsskola skapar förutsättningar för gedigen VFU

A och O för en välfungerande VFU är att det på skolan finns någon med tid, överblick och kunskap om vad VFU ska innehålla.
På Trädgårdsstadsskolan, en övningsskola i Tullinge, finns allt under samma tak.

Övningsskolor

Stockholm universitets projekt med övningsskolor har pågått sedan 2010 och var först i landet. Projektet, som genomförs vid flera universitet i landet, innebär ett nära samarbete mellan universitet och skola, i samband med lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Syftet med satsningen är att höja kvaliteten i lärarutbildningen med förbättrad handledning och uppföljning genom att VFU:n koncentreras till färre skolor. Något som ska stärka erfarenhetsbytet och studenternas yrkesutveckling.

Om Trädgårdsstadsskolan

 F-9-skola i Tullinge, söder om Stockholm.
Trädgårdsstadsskolan har varit övningsskola sedan 2012, tar emot studenter från lärarhögskolan vid Stockholms universitet. 
Skolan har omkring 640 elever och en personal på omkring 70 personer.
 

Det har varit populärt ett tag i skolans värld att snegla mot Finland och sedan 2010 prövas i Sverige modellen med övningsskolor. Det innebär i korthet att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) koncentreras till ett färre antal skolor med syfte att öka kvaliteten.

När Skolvärden nyligen granskade lärarutbildningens VFU framkom flera brister. Tre av tio studenter svarade att handledarna inte har tid med dem under praktiken och nästan fyra av tio hade inte fått besök av examinator. Tidigare undersökningar har visat att många VFU-handledare saknar handledarutbildning.

På Trädgårdsstadsskolan i Tullinge, söder om Stockholm, känner man inte igen sig i den bilden. Skolan har varit övningsskola sedan 2010 och tar varje läsår emot omkring 40 studenter. Över hälften av skolans 70 lärare har gått en handledarutbildning, berättar SO-läraren Ann Lundgren som är skolan VFU-samordnare.

Vad innebär det att vara övningsskola?

– Till exempel att vi har nära kontakt med lärarna på lärarutbildningen vid Stockholms universitet. De är hos oss ett antal gånger per termin, handleder våra lärare och håller i seminarier. Jag skulle säga att vi har mycket mer kött på benen redan innan studenterna kommer ut till oss, jämfört med en vanlig skola, säger hon.

20 procent av sin tjänst har Ann Lundgren fått avsatt för arbetet med lärarstudenterna

 Att det finns tid för den samordnade roll jag har är A och O, skulle jag säga. Annars blir det rektor som måste hålla i det och rektor har inte den tiden, eller en lärare som inte heller har tid. Någon måste ha överblicken. Att jag kan ägna en dag i veckan till detta är avgörande för att kunna jobba systematiskt kring VFU:n.

I rollen som samordnare håller Ann Lundgren i kontakten med Stockholms universitet, stöttar handledarna, ser till att varje student får en handledare som passar så bra som möjligt utifrån hens ämnen och hon utvärderar studenternas upplevelser. För dem som är ute på sin första VFU håller Ann Lundgren en introduktion.

– Jag går igenom vilka förväntningar vi har på studenterna, berättar om skolan och hur den fungerar och visar runt. Många lyfter i sina utvärderingar att det är positivt att det finns en person som de kan vända sig till om det uppstår problem med något under sin VFU. De kan också tycka att det är skönt att träffa någon som finns på skolan men inte är handledare.

Utvärderingarna visar att studenterna i huvudsak är positiva, säger hon. De tycker att lärarna är professionella och att de kommer in i verksamheten snabbt.

Vad är de negativa till?

– Framförallt att de kan ha svårt att hinna med de uppgifter de får från universitetet som ska göras samtidigt som de ska ta del av verksamheterna. Det blir för lite tid för egna studier.

– Några har också fört fram att de tror att vi bedömer studenterna hårdare eftersom våra handledare är så väl insatta i vad som ska bedömas. Om det är så tar jag det som ett gott betyg.

Någon extra tid i sina tjänster för att ta emot studenterna får lärarna på Trädgårdsstadskolan däremot inte.

– Men jag har aldrig fått nej när jag frågat om någon vill ta emot studenter. Lärarna vill ta emot studenter. Genom dem får de möta nya idéer och ta del av den senaste skolforskningen. Det är utvecklande.  

Som en del av övningsskolan arrangeras varje termin ett par seminarier för att fånga upp ämnen som inte kommer med i den ordinarie kursplanen från universitet. En sådan sak är praktiskt ledarskap.

– Vi har lärt oss under årens lopp vad studenterna inte har med sig och vad vi måste fånga upp. Hur ska man prata i klassrummet? Hur skriver man på tavlan? Hur gör man de fyra första minuterna? Hur strukturerar man upp en lektion?

Andra teman är auskultation och vad man kan lära sig genom att observera i ett klassrum, värdegrund, läkaretik och elevhälsa.

Vad tänker du om att man inte får med sig detta från lärarutbildningen?

– Jag tror att man från universitetet sida tänker att detta lär man sig bäst ute i verksamheterna. Men kanske måste man vara tydligare mot VFU-skolorna, jag tror inte att alla tar upp det här. Innan vi blev övningsskola hade inte vi den här typen av seminarier.  

Projektet med övningsskolor som Trädgårdstadsskolan deltar i pågår läsåret ut. Hur fortsättningen ser ut är oklart, säger Ann Lundgren.

Är övningsskolor rätt väg att gå?

– Ja, det är jättebra. Jag tror att alla som tar emot studenter borde ha en sådan struktur för att det ska bli likvärdigt. Övningsskolor är ett bra recept för att studenterna ska få ut så mycket som möjligt av sin VFU.

Kommentera