pengar
Budget

Gott om skolförslag från allianspartierna

Bättre kompetensutveckling, mer idrott och hälsa och en satsning på sva-lärare. Det är några av förslagen i allianspartiernas skuggbudgetar.

Läs mer

Centerpartiets budget

Folkpartiets budget

Kristdemokraternas budget

Moderaterna föreslog i sin skuggbudget bland annat en fördubbling av satsningen på karriärtjänster i utanförskapsområden, vilket Skolvärlden redan rapporterat om. Även i övriga allianspartiers budgetar finns gott om förslag för skolan.

Centerpartiet slår fast att kommunerna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för skolan och menar att den bristande likvärdigheten inte löses av ett förstatligande. Däremot behövs en översyn av kommunernas ansvar och huruvida de lever upp till kvalitetskraven, skriver man.

Centerpartiet vill också värna rätten att välja skola och istället för att minska valfriheten åtgärda de brister som finns i dagens system.

Enligt OECD får svenska lärare lite kompetensutveckling och Centerpartiet vill därför förbättra detta. Man vill inrätta ett svenskt nationellt institut för kompetensutveckling med Skolverket som huvudman. Dessutom vill man införa en statlig kompetensutvecklingsgaranti. 111 miljoner avsätts från och med den 1 juni 2016 och därefter 222 miljoner kronor per år 2017-2019, för en nationell satsning på lärares kompetensutveckling.

Centerpartiet avsätter också 212 miljoner kronor 2016 för fler förstelärare och höjda lärarlöner, varav 26 miljoner för en riktad satsning på karriärtjänster i utanförskapsområden.

Centerpartiet vill att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och att kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad under samma förutsättningar som statliga skolor. Fjärrundervisning bidrar till likvärdighet, stärker kvaliteten och ökar tillgängligheten, menar partiet och avsätter ytterligare 4 miljoner för att sprida användandet av fjärrundervisning.

Folkpartiet å sin sida vill ha skolstart från sex års ålder och göra förskoleklassen till den första årskursen av tio i grundskolan.

Man slår fast att det är kunskap som är skolans huvuduppdrag och vill öka undervisningstiden i matematik med en timme i veckan för alla elever i högstadiet. Detta från och med höstterminen 2016. Man vill också utöka undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar, vilket skulle innebära en ökning av ämnet med 20 procent. Tiden ska tas från elevens val.

Enligt Folkpartiets skuggbudget vill man också fortsätta att prioritera höjda lärarlöner och fler karriärtjänster. Precis som Centerpartiet vill man att det ska löna sig att vara en skicklig lärare. Därför satsar man under 2016 1 500 miljoner kronor på höjda lärarlöner och föreslår även en utbyggnad av karriärtjänster, med en särskild satsning på karriärtjänster i utanförskapsområden.

En skola där ingen lämnas efter är Kristdemokraternas motto för skolan. För att vända trenden med fallande kunskapsresultat föreslår Kristdemokraterna bland annat satsningar på stärkt stöd till elever med särskilda behov, kompletterande utbildning för lärare och stärkt elevhälsa.

Bland annat föreslås ett Speciallärarlyft där lärare ska kunna komplettera sin utbildning med en speciallärarutbildning samtidigt som man får behålla 80 procent av lönen. Det innebär en satsning på 3,2 miljarder kronor fördelat på fyra år och skulle innebära att över 6 000 lärare kommer kunna utbildas till speciallärare.

Reformen för fler lärare och mindre klasser i de lägre klasserna som beslutades i budgeten för 2015 fortsätter med 2 miljarder kronor årligen.

Kristdemokraterna föreslår också en kompetenssatsning för lärare för att få fler med kompetens inom svenska som andraspråk. Detta för att stödja språkutvecklingen hos nyanlända och andra elever med svenska som andraspråk och öka deras möjligheter att nå kunskapsmålen Reformen innebär att närmare 3 000 lärare får behörighet som lärare i svenska som andraspråk och kostar 200 miljoner kronor årligen 2016-2019.

Kommentera