Yrkeslärare

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

nicklas_yrkeslarar

Nicklas Vigren är yrkeslärare på elprogrammet Örnsköldsviks gymnasium och fackligt aktiv i Lärarnas Riksförbund. Foto: Privat/Shutterstock

Universitetskanslersämbetet har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. Utvärderingen visar att sex av tio utbildningar får påpekanden på några punkter.

Under hösten 2019 påbörjade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en utvärdering av kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar.

Totalt har tio universitet och högskolor granskats, varav fyra stycken har fått omdömet ”hög kvalitet” och sex stycken ”ifrågasatt kvalitet”.

– Yrkeslärarutbildningen är speciell såtillvida att studenterna har en större variation i sin utbildning- och yrkesbakgrund än övriga lärarstudenter. Detta är en utmaning men naturligtvis också en styrka. Lärosätena organiserar sin utbildning till stor del på distans vilket möjliggör för studenterna att fortsätta arbeta på sin nuvarande arbetsplats, säger Sebastian Steele, utredare på UKÄ, i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten finns det en generell svaghet när det kommer till vuxnas lärande bland de utbildningar som fått omdömet ifrågasatt kvalitet.

”Lärosätena har inte byggt in lärandemål och examinerande uppgifter, där skillnaderna mellan vuxnas och ungas lärande liksom skillnaderna mellan läraruppdraget i gymnasiet och vuxenutbildningen behandlas. Detta är problematiskt eftersom vuxenutbildningen utgör en stor arbetsmarknad för vissa yrkeslärare. Där skiljer sig förutsättningarna för undervisning och lärande delvis från gymnasieskolan”, skriver UKÄ i samband med publiceringen av utvärderingen.

Det är alltid en oberoende extern bedömargrupp som utför UKÄ:s granskningar. I den här utvärderingen poängterar bedömargruppen, med totalt sex personer, att resultaten visar att vuxnas lärande är ett område som rent allmänt bör stärkas på samtliga lärosäten. Samtidigt har man lagt märke till att det är ett område som det pågår en utveckling kring.

Dessutom har personalbiten utvärderats. Enligt utvärderingen ser kompetensnivån hos lärarna väldigt olika ut vid lärosätena. ”Orsaken är att antalet disputerade, med för utbildningen relevant kompetens om yrkesutbildning, är låg på nationell nivå. Det finns därför en konkurrens mellan lärosätena om de lärare som har relevant kompetens”, skriver UKÄ.

Nicklas Vigren är yrkeslärare på elprogrammet Örnsköldsviks gymnasium och fackligt aktiv i Lärarnas Riksförbund.

– Jag är lite förvånad ändå att det berör så många utbildningar. Jag tycker man ska kunna förvänta sig mer av våra lärosäten. Så visst är det tråkigt att så många har fått omdömet ifrågasatt kvalitet.

Varför är det så här tror du?

– Det är svårt att svara på och anledningarna är säkert många. En generell förklaring kan vara att yrkeslärare överlag kommer in som äldre efter att ha varit ute i ett helt yrkesliv och sedan har man valt att komplettera med en lärarutbildning för att få en fast anställning. Den här potentiellt studieovana studiegruppen kan vara en missmatchning med det som förväntas i utbildningen, säger Nicklas Vigren och fortsätter:

– Med en uppvärdering av legitimerade yrkeslärare tror jag man skulle kunna nå en något yngre och mera studievan grupp. Detta kan i sin tur göra att fler yrkeslärare söker sig vidare mot lärarutbildning vilket några av lärosätena får kritik för att ha för få av.

Vad behövs för att stärka vuxenlärarutbildningen? 

– Generellt tror jag att fler yrkeslärare inom lärarutbildningen skulle stärka utbildningen. För att nå dit måste yrkeslärare med legitimation premieras inom gymnasium och vuxenutbildning. Detta kan på sikt skapa ett incitament att gå vidare mot forskning och lärarutbildning. Detta sammantaget skulle stärka yrkeslärarutbildningen och yrkeslärare som grupp.

Lärosätena har nu ett år på sig att åtgärda brister som identifierats i utvärderingen, således är resultaten som presenteras inte slutgiltiga.

Kommentera