Forskning

Gruppdiskussion ger mattesmarta elever

Forskaren Maria Larsson har i sin avhandling vidareutvecklat en modell för att hjälpa lärare genomföra helklassdiskussioner i matematik. Styrdokumenten är tydliga med att lärare ska utveckla elevernas matematiska förmågor på bred front, menar hon. 

Så startar du gruppdiskussionen
  • Välj ett problem tillsammans med dina kolleger.
  • Innan lektionen diskuterar ni vilka tänkbara lösningar eleverna kan komma med, och hur ni kan använda elevernas lösningar för att lyfta fram den matematik som ni vill att eleverna lär sig av lektionen.
  • Reflektera tillsammans över hur helklassdiskussionen utföll och över de val ni som lärare gjorde.
  • Jobba långsiktigt med klimatet i klassrummet.
  • För att få elever att börja lyssna mer aktivt och samarbeta för att förstå, be även andra elever i klassen att försöka förklara hur kamraterna som har gjort lösningen kan ha tänkt.

Maria Larsson, foto: Anna Helfridsson
Maria Larsson, foto: Anna Helfridsson | Foto: Anna Helfridsson

Ett sätt att främja elevers matematiska tänkade är att regelbundet låta dem diskutera matematiska problem och lösningar.

– Eleverna får se olika sätt att tänka, hur de olika sätten kan kopplas till varandra och de hjälps åt att reda ut var de resonerat felaktigt. De utvecklar begreppsförståelse och förmåga att resonera och kommunicera matematik, när diskussionen utgår från deras eget sätt att tänka, säger hon.

Avhandlingen “Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom – Theorizing challenges and support for teachers” bygger på en modell med fem steg; att förutse, överblicka, välja ut, ordna och koppla ihop elevernas lösningar.

Undervisningen är elevcentrerad, men läraren behåller kontrollen över och styr diskussionens matematiska inriktning.

 Med hjälp av en erfaren lärare och tre interventionsstudier har Maria Larsson identifierat olika utmaningar, som har bidragit till att utveckla modellen och underlätta för läraren att hantera utmaningarna.

– Bland annat måste du hantera olika lösningar som elever kommer med, och bestämma hur de ska användas för att få en matematiskt givande diskussion. Det gäller att förstå hur eleverna tänkt under lektionens gång, säger Maria Larsson.

Men det är också viktigt att skapa ett klimat som främjar diskussion, och där det är naturligt att göra fel.

– Lärare måste jobba långsiktigt med klassrumsnormerna så att diskussionen fungerar, och när lärare väljer ut elevlösningar till diskussion behöver vi ta hänsyn till sådana aspekter, säger Maria Larsson.

Kommentera