kunskapsskolan

Arbetsbördan har minskat, men fortfarande upplever de flesta att de inte hinner bli klara under arbetstid.

Arbetsbelastning

Hälften av alla lärare hinner inte med sitt jobb under arbetstid

De flesta av lärarna på Kunskapsskolan hinner inte med att göra klart sina uppgifter under arbetstid. Trots det är det bättre än generellt på andra skolor.
– Sifforna är väldigt låga, säger Anders Nilsson, biträdande föreningsombud.

En medarbetarundersökning gjord inom Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor visar på att deras personal upplever att deras arbetsbelastning minskat med tio procent från 2017 till 2018. Den visar också på att 59 procent av lärarna upplever att de kan hantera stress bra, en siffra som också har förbättrats med tio procent.

Fredrik Lindgren, som är vd för Kunskapsskolan i Sverige, säger i ett pressmeddelande att det går att se en tydlig koppling mellan ökad användning av digitala verktyg och den minskade arbetsbördan.

LR:s biträdande föreningsombud inom Kunskapsskolan, Anders Nilsson, håller med om att det har blivit bättre men säger att det kan se olika ut beroende på vilken skola man jobbar.

– Det som vi har noterat är att det gått ned tio procent på totalen, det kan se olika ut beroende på vilken skola. Men i grunden håller vi med om att det stämmer och att arbetsbördan har blivit bättre.

Han säger dock att frågan om de digitala verktygens positiva inverkan på lärarnas situation inte har diskuterats inom facket. Däremot har man diskuterat andra faktorer som påverkat, framförallt att det blivit tydligare vad som förväntas av personalen. Det tas även upp pressmeddelandet från Kunskapsskolan att den minskade arbetsbördan också beror på en välfungerande organisation, tydligt inkluderande ledarskap, avlastning av administrativa uppgifter och en stark samarbetskultur.

– Vi har inte diskuterat tekniken, inte på det sättet att vi lyft det fackligt. Det vi däremot märker och hör från våra medlemmar är att det har blivit tydligare vad man ska göra som lärare och vilka uppgifter som förväntas av en, säger Anders Nilsson.

Trots det instämmer han att fler datorer och digitala verktyg hjälper till att minska arbetsbördan. Exempelvis behöver inte lärarna anpassa undervisningen olika utifrån att alla klasser inte har datorer.

– Det är klart att det underlättar om vi kan använda samma undervisningsmetoder i alla våra klasser och kanske inte bara i hälften.

I medarbetsundersökningen deltog 1139 vilket, motsvarar 87 procent av Kunskapsskolans lärare. Av dessa svarade 47 procent ja på att de hinner med sitt arbete inom ramen för sin arbetstid. Utöver det svarade 59 procent att de kan hantera stress på ett tillfredställande sätt, 72 procent på att de sparar tid med hjälp av digitala verktyg och 86 procent att de använder digitala verktyg i sin undervisning.

Färre än hälften hinner alltså med sitt arbete enligt Kunskapsskolans medarbetarundersökning, men andelen i kommunala och privata skolor generellt är ännu mindre. Enligt Jobbhälsoindex från 2018, som tas fram av bland annat Svenskt Kvalitetsindex,hinner 20 procent av kommunala lärare och 39 procent av lärare inom privatskolor med sina uppgifter under arbetstid. Utöver det anser bara 26 och 37 procent att arbetsrelaterad stress kan hanteras tillfredställande på kommunala respektive privata skolor.

Trots det säger Anders Nilsson att siffran för Kunskapsskolan och hur många som hinner med arbetet under arbetstid ändå är för lågt. Det rör sig om mindre än hälften säger han.

– Som jag ser det har det blivit bättre, men det behöver göras ännu mer. Siffrorna är ju fortfarande relativt låga.

Kommentera