hallbarhet
Foto: Shutterstock
Forskning

Hållbar utveckling har nedprioriterats

Översvämningar, orkaner och iskyla. Nästan varje dag rapporteras det om klimatförändringar och miljökatastrofer i våra medier. Samtidigt har lärarnas förutsättningar att jobba med hållbar utveckling försämrats, visar ny forskning från Göteborgs universitet. 

Lärare i naturvetenskap har höga ambitioner när det gäller arbetet med hållbar utveckling. Tidigare har de också kunnat samarbeta med lärare i andra ämnen. Men enligt studien, där västsvenska lärare och lärarstudenters arbete har följts under sju år, har lärarna i dag mindre tid för tvärvetenskapligt samarbete. Orsaken är bland annat de stora förändringar som skett i det svenska skolsystemet de senaste åren. Det handlar om ny läroplan, ny skollag, nya betygskriterier, ny lärarutbildning, lärarlegitimation osv.

– Sammantaget påverkar dessa förändringar hur lärarna talar om sin undervisningspraktik relaterad till hållbar utveckling. De anser att det är ett område som har nedprioriterats. Lärarna beskriver att de är kringskurna i sina ambitioner att bedriva god undervisning eftersom de ofta måste prioritera hårt när tid är en bristvara, säger Ingela Bursjöö, lärare och forskare som deltagit i studien, i ett pressmeddelande.

Studien visar att lärarna har höga ambitioner för sina elever och vill att de ska utveckla djupa ämneskunskaper, kunna granska och analysera, samt fatta beslut och argumentera.

– Lärarna uttrycker även förmågor som sträcker sig bortom läroplanens krav, som att utveckla generositet, empati och mod. För att kunna utveckla dessa förmågor hos eleverna behöver lärarna själva utveckla flera kompetenser. De nämner ämneskompetenser såväl som etiska och relationella kompetenser, säger Ingela Bursjöö.

Det lärarna som deltagit i studien vill ha är kompetensutveckling och mer tid för reflektion och samarbete.

– Utbildning för hållbar utveckling har potential att erbjuda utrymme för avancerade frågeställningar när uppdraget förvaltas av väl förberedda lärare i en väl fungerande organisation.

Hela avhandlingen ”Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: sammanhang, kompetenser och samarbete” finns här.

Kommentera