hamilton_ekstrom

Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund, Anna Ekström, gymnasieminister

Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Rapporten

En ny rapport från Skolverket visar att friskoleelever har högre betyg än elever i kommunala skolor, men presterar sämre på högskolan. Ett tydligt tecken på betygsinflation i den privata skolsektorn, menar gymnasieminister Anna Ekström.

– Jag blir alltmer kritisk till marknaden som finns kring skolorna. Det ligger nära tillhands att betyg blir ett konkurrensmedel bland andra. Men elever ska få betyg utifrån sina kunskaper och inte utifrån vilken skola de går på. Slutsatsen av den här rapporten är ju att friskoleelever klarar sig sämre på högskolan trots att de fått högre betyg, säger hon till Skolvärlden.

Resultaten i Skolverkets rapport kommer från en undersökning av hur väl förberedda olika grupper av elever är för högre studier efter att de genomgått ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Det är inte en jämförelse mellan privata och offentliga aktörer i skolan i första hand, men skillnaden mellan de elevgrupperna är ett av delfynden. Med anledning av rapporten planerar Anna Ekström att kalla in Friskolornas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och skolmyndigheterna till samtal.

– Då kommer jag att säga att betygsättning är viktig och ska vara likvärdig över hela landet. Jag ska också ta reda på vad som görs för att säkerställa en jämlik betygssättning. Ett av skälen till regeringens beslut om att ge större vikt åt de nationella proven är just att öka jämlikheten i betygsättningen, säger hon.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund, tycker å sin sida att rapporten är både bristfällig och politiserad. Hennes huvudsakliga kritik går ut på att det är för mycket rapporten inte berättar, till exempel vilken högre utbildning de undersökta studenterna går på, vilket hon menar kan påverka resultaten.

– Det är mycket som inte framgår, som man skulle vilja veta. Det här säger ju ingenting eftersom man inte vet vilken utbildning studenterna valt, säger hon.

I rapportens analysdel står att ”Däremot finns inga olikheter i utbildningsvalen som kan förklara prestationsskillnaden mellan studenter från gymnasieskolor med offentlig respektive enskild huvudman” men Ulla Hamilton tycker inte att det räcker.

– Man kan ju undra varför de inte har gjort en större analys. Om de nu tror att betygsskillnaderna beror på betygsinflation borde de ha belagt det i rapporten.

Hon menar att regeringen försöker stoppa friskolorna i Sverige, genom förslaget på vinstregleringar exempelvis. Nu kopplar hon även Skolverket till de försöken.

– Med tanke på att bara 15 procent av eleverna går i friskolor så lägger regeringen väldigt mycket tid och kraft på den verksamheten. Det tolkar jag bara som att man är ute efter att svartmåla friskolorna. Om man vill vara lite elak kan man säga att även skolverket, genom den här rapporten, bidrar till det här politiserandet. Det är inte så tilltrostärkande, säger Ulla Hamilton.

Den bilden av regeringens skolpolitik menar Anna Ekström är felaktig.

– Ulla Hamilton har helt missförstått regeringens politik. Vi tycker att friskolorna har en viktig roll att fylla i det svenska skolsystemet. Det som vi har ett problem med är att det inte finns något tak för de vinster som görs på skattepengar. Sen kan jag säga så här: När jag tar del av information som jag tycker är besvärlig, brukar jag se till att det kan bidra till en förbättring, inte klanka ner på dem som kommer med de kritiska slutsatserna. Det är alltid bekymrande när någon beskjuter budbäraren, säger hon.

Kommentera