Läroplan

Han ger lärare verktyg för att greppa Lgr22

Johan Alm klassrum

Tycker du det är krångligt att förstå delarna i den nya läroplanen som träder i karft i höst? Läraren och skolutvecklaren Johan Alm reder ut begreppen.

| Foto: Marcus Gustafsson och Martin Stenmark

De reviderade kursplanernas delar ligger utspridda och är svåra att överblicka. Läraren och skolutvecklaren Johan Alm har därför omformat layouten för att ge lärare översikt och verktyg för att få grepp om Lgr22.
– Det är ett nederlag för myndigheterna att man ska behöva göra en katekes på bibeln för att kunna greppa den, säger han.

Skolverkets tanke med Lgr22 är att kursplanens delar, syfte, bedömnings-/betygskriterier, och centralt innehåll ska ses som en helhet. Men utformningen är rörig och kursplanedelarna utspridda på en mängd ställen, vilket gör det svårt för lärare att skaffa sig en tydlig överblick, menar Johan Alm.

Han ville avhjälpa problemet och skrev därför boken ”Upptäck Lgr22 – verktyg för att greppa din kursplan”. Utgångspunkten är att presentera kursplanerna, utan ändrat innehåll, på minsta möjliga utrymme. Bakom ligger ett riktigt hästjobb.

– Jag har lusläst alla kursplaner och delar. Det är nog ingen som kan Sveriges läroplan bättre än jag just nu, säger Johan Alm.

I höst börjar de reviderade kursplanerna gälla. Vad menas med att delarna ska ses som en helhet?

– Egentligen ska den frågan ställas till Skolverket. Det är en av de saker jag gått i närkamp med. Rent fysiskt och visuellt måste lågstadielärare leta efter syfte på ett ställe, centrala innehållet för årskurs 3 på ett, och bedömningskriterierna på ett tredje. Är du SO-lärare på högstadiet ska du dessutom hitta betygskriterier som delats upp på tre olika ställen. Som SO-lärare har du fyra ämnen och då är du uppe i 20 olika ställen. Det har lämnats helt åt lärare att själva leta upp och sammanställa.

Det kommer ställa krav på lärarna

Varför ligger allt så utspritt tror du?

– Ungefär som lärare som inte tänker sig in i hur det är att vara elev. Hur uppfattar eleverna det jag står och pratar om i klassrummet? På samma sätt så tänker inte Skolverket ”hur uppfattar lärare det som vi skriver ihop nu”. När man som översta myndighet för en verksamhet som handlar om att skapa lärande inte inser vad som krävs för att lärare ska kunna ta till sig det här, är man långt ifrån en lärande organisation.

Johan Alm har ägnat ett intensivt halvår åt att skapa verktyg så att lärare ska kunna ta till sig kursplanerna.

– Ambitiösa lärare ska varje gång kunna utgå från styrdokumenten när man planerar sina lektioner och nyutexaminerade och obehöriga lärare kan också snabbt få koll på ”det är detta som är mitt uppdrag”.

Berätta lite om verktygen som i förlängningen ska bidra till att bredda undervisningen och minska risken att fastna i gamla rutiner.

– Dels finns översikterna där jag på sidor eller uppslag ger läraren alla relevanta styrdokument att utgå ifrån. De är samlade i vanliga ämneskombinationer så att språklärare, MA/NO-lärare och så vidare får sitt. Lgr22 är mer abstrakt i betygskriterierna. Eleverna ska inte beskriva samband om ”det och det” utan bara ”beskriva samband”. Det kommer ställa krav på lärarna att förklara för eleverna vad det innebär i en konkret elevuppgift.

Ska inte fastna i gamla traditioner

Därför presenterar han även tankeverktygen ”Förmågetrappan” och ”Tolv kriterietyper” som har två syften. Dels ska lärare och skolledare få verktyg för att kunna analysera vad som har hänt med kunskapskrav och centralt innehåll och hur de förhåller sig till varandra.

– Och dels förklarar de hur olika typer av kunskaper relaterar till varandra, det har inte lärare verktyg för i dag menar jag. Regeringen och Skolverket slänger ur sig en massa om att det ska vara mer fakta och mer förståelse, men ingen problematisering ”vad innebär faktakunskaper och förståelse?”. Jag ger lärare verktyg för att medvetet erbjuda ett brett lärande till eleverna så att man inte fastnar i gamla traditioner.

Medel för att skapa lärande

Boken innehåller också ”Planeringsmodellen” som är tänkt att ge hjälp för att planera lektioner utifrån förutsättningarna i Lgr22.

– Vi behöver rutiner för att koppla ihop bedömningskriterier med centralt innehåll och problematisera och kombinera dem. Hur man rent praktiskt gör så att man får med alla bitar i sitt vardagliga arbete. ”Planeringsmodellen” utgår ifrån vad eleven ska lära sig. Läraraktiviteter, undervisning, och ett elev- och lärandeperspektiv på lektioner. Läraraktiviteter som undervisning och genomgångar är bara medel för att skapa lärande. Det är inget självändamål.

Vad hoppas du att läsare/lärare ska få ut av din bok?

– Vitsen är att det ska ta mindre tid och mindre energi från lärare att på egen hand ta sig an vad det är eleverna ska lära sig i skolan. Då frigörs tid till att få elever att lyckas i klassrummet.

Välkomnar diskussion med Skolverket

Tror du att Skolverket tänker till lite mer inför nästa uppdatering av läroplanen?

– Det hoppas jag verkligen och Skolverket får gärna ta kontakt så att vi kan diskutera hur man kan lägga upp den. Det är ett nederlag för myndigheterna att man ska behöva göra en katekes på bibeln för att kunna greppa den, säger Johan Alm.

Kommentera