Lagar

Här är skolans nya lagar och regler inför höstterminen

lagbok

Den 1 juli träder ett antal nya lagar och regler i kraft som påverkar lärare, elever, skolledare och huvudmän. Ämnesplaner, fjärr- och distansundervisning och legitimationskrav är något av det som påverkas.

Skolverket offentliggör information om skolor. En tillfällig ändring i offentlighets- och sekretesslagen låter Skolverket återigen publicera den statistik och information om offentligt drivna skolor som hemligstämplades förra året. Sekretessen kvarstår däremot för motsvarande information om fristående skolor. Skolverket kan endast dela den med kommunerna som ska fördela skolpengen.

De tillfälliga bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2021 och upphör att gälla den 1 juli 2023. Planen är att riksdagen ska ha fått en permanent lagstiftning på plats innan dess.

LÄS MER: Regeringen tar bort sekretessen på skolstatistik

LÄS MER: Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

 

Mer fjärr- och distansundervisning. Fjärrundervisning får användas inom fler ämnen än tidigare, till exempel när det saknas en behörig lärare. Distansundervisning får användas i grundskolan när en elev är frånvarande på grund av medicinska, psykiska eller sociala skäl. I gymnasieskolan öppnas för fler skäl att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler. Både fjärrundervisning och distansundervisning ska dessutom kunna läggas ut på entrepenad.

Reglerna trädde formellt i kraft redan den 1 augusti 2020 men kan användas i praktiken från och med den 1 juli 2021.

LÄS MER: Fjärrläraren Eva har en arbetsplats – men lektion på fyra orter

 

Ändrade ämnesplaner i gymnasieskolan. De nya ämnesplanerna i engelska och matematik har mindre detaljerade kunskapskrav och fokuserar på fakta och förståelse. Ämnesplanerna börjar gälla i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2021 och i komvux från och med den 1 januari 2022. Läs mer om ämnesplanerna på Skolverkets webbplats.

Den ändrade ämnesplanen i moderna språk börjar gälla både i gymnasieskolan och i komvux den 1 juli. Läs mer om ämnesplanen på Skolverkets webbplats.

 

Ändringar i gymnasieskolans yrkesprogram. Flera av yrkesprogrammen får nya inriktningar, programfördjupningar och ämnen. Det gäller bland annat Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Naturbruksprogrammet. Läs mer om förändringarna på Skolverkets webbplats.

 

Kravet på att visa ett utdrag ur belastningsregistret vid anställning utökas till att omfatta gymnasielärare.

Undantag från krav på lärarlegitimation förlängs. Lärare som jobbar i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller komvux som särskild utbildning och anställdes före den 1 juli 2011 får sitt undantag från krav på lärarlegitimation förlängt till utgången av juni 2028.

Undantag från krav på legitimation och behörighet införs för gymnasielärare på estetisk spetsutbildning. Lärare utan legitimation och behörighet får undervisa inom den del av den riksrekryterande estetiska spetsutbildningen som ger utbildningen dess spetskaraktär.

Undantag från krav på legitimation och behörighet införs för lärare i svenska för invandrare (sfi) i upp till tre år om läraren samtidigt går en högskoleutbildning i svenska som andraspråk.

Försök med tvåspråkig undervisning i grundskolan förlängs till och med den 30 juni 2022.

En ny högskoleförberedande gymnasieexamen införs på komvux, som inte är kopplad till ett specifikt program i gymnasieskolan. På så vis kan en högskoleförberedande examen på komvux samlas ihop av kurser från flera program.

Avgiften för prövning sänks för elever som gått ut gymnasiet 2020 eller 2021. Max 150 kronor får det kosta, ändringen gäller från och med den 17 juli.

Kommentera