Pengar sedlar
Stipendium

Här finns stipendier för lärare att söka

Varje år delar svenska fonder och stiftelser ut flera miljarder kronor i stipendier. Här följer ett antal stipendier som lärare kan söka.

Tips

Missa inte att det i många kommuner finns lokala fonder och stipendier som lärare kan söka medel från.

  • OBS! Artikeln är uppdaterad 27 april 2021

ERASMUS+ MOBILITET SKOLA:

Vem kan söka? Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling av skolpersonal. Det är även möjligt att söka som konsortiesamordnare för flera skolor.

Till vad? Fortbildningskurser, konferenser, ”jobbskuggning” eller undervisning på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

DEN GLOBALA SKOLAN:

Vem kan söka? Pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän.

Till vad? Deltagande i ett flertal olika aktiviteter om globalt lärande för hållbar utveckling i form av seminarier runt om i landet.

ATLAS PARTNERSKAP: 

Vem kan söka? Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen.

Till vad? Partnerskapsprojekten som berör olika aspekter av verksamheten och utgår från ett identifierat utvecklingsbehov. Det är möjligt att genomföra rena lärarutbyten eller lärar- och elevutbyten där samarbetet fokuserar på att uppfylla läroplansmålen kring olika ämnen.

ATLAS KONFERENS:

Vem kan söka? Förskolor, grund- och gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, allmänna linjer vid folkhögskolor, resurscentrum samt kompletterande utbildningar kan söka.

Till vad? Att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES.

Skolan eller organisationen söker bidrag i form av ett schablonbelopp per deltagare. Bidraget är avsett att täcka kostnader för resa, uppehälle och eventuell konferensavgift för maximalt två deltagare. Det går inte att söka stöd för projektmöten, utbildningar eller kurser.

NORDPLUS HORISONTAL:

Vem kan söka? Organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande. En ansökan inom Nordplus Horisontal måste inkludera aktörer från minst två sektorer inom Nordplus ramprogram (Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen).

Till vad? Samarbeten mellan utbildningssektorer genom tvärsektoriella nätverk och projekt. Ett syfte med Nordplus Horisontal är att stärka och utveckla det nordiska samarbetet på utbildningsområdet och bidra till att etablera en nordisk baltisk utbildningsregion.

NORDPLUS JUNIOR:

Vem kan söka? Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka för projekt där lärare och elever deltar.

Till vad? För samarbeten med skolor i de nordiska och baltiska länderna, såsom projektsamarbete, elev- och lärarutbyte samt elevpraktik.

NORDPLUS NORDISKA SPRÅK:

Vem kan söka: Bl a grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer..

Till vad? Medel för att genomföra projekt och nätverksaktiviteter. Nordplus Nordiska språk ska bidra till nordisk språkförståelse och stimulera intresse för, kunskap om och förståelse för nordiska kulturer, språk och livsvillkor.

NORDPLUS KONTAKTSEMINARIUM:

För vem? Personal inom alla former av utbildning och utbildningsnivåer från de nordiska och baltiska länderna.

Till vad? Kontaktseminariet ger möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med inom Nordplus. Bidraget avser resa tur och retur med logi för två nätter för en person per institution.

SKOLAMBASSADÖR FÖR EU

Vem kan söka? Lärare på högstadie- eller gymnasieskolor, både högskoleförberedande och yrkesförberedande.

Till vad? Deltagande i utbildning för att utveckla undervisning om EU-frågor på din skola. I utbildning ingår 5-dagars studieresa till Bryssel, EU-kunskap, projektkunskap, samt tillgång till ett stort närverk av skolambassadörer för EU i hela landet inklusive kompetenshöjande nätverksträffar.

MARGARETA OCH INGEMAR INGEMARSSONS STIFTELSE: 

För vem? Lärare eller lärare i samarbete med studerande vid svenska skolor, högskolor och universitet samt övriga engagerade i undervisning eller utbildning. Således är även lärare vid förskolor behöriga att söka dessa stipendier för pedagogisk utveckling.

För vad? Att stödja och uppmuntra utveckling av undervisning och utbildning på alla nivåer inom det svenska utbildningsväsendet.

SFUB

För vem? För lärare och skolledare.

Till vad? Medel för studieresor utomlands – kurser, konferenser, studiebesök hos Sällskapet för folkundervisningens främjande SFUB.

  • Mer information: www.sfub.se
  • OBS! SFUB:s direktion har beslutat att inte utlysa några stipendier för 2021 på grund av coronapandemin och osäkerheten rörande dess utveckling.

JERRINGFONDEN: 

För vem? Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov.

Till vad: Fonden ger anslag till aktivitetsbidrag, forskningsanslag och forskningsstipendier, fortbildningsstipendier och lärresor.

STIPENDIER VIA LR:

En lista på stipendier som LR-medlemmar kan söka finns här:

http://www.lr.se/utvecklasiyrket/stipendier.4.32acd38812e0d6cf8e080001015.html

FLER STIPENDIER HITTAR DU ÄVEN HÄR:

http://www.fba.uu.se/verksamhet/kurs-konf-sem/stipendier/

http://www.stipendier.se/

Fransklärarföreningen har flera stipendier att söka:

http://fransklararforeningen.com/stipendier/

Kommentera
Reviderat
Redaktionen Skolvärlden