Nyanlända

Här hittar du som lärare stöd kring nyanlända

Det finns ett stort sug efter råd och stöd kring nyanländas lärande. ​Skolverket har kommit med nya allmänna råd på området och håller under våren särskilda konferenser på temat.

Konferenser om nyanländas lärande

Skolverket håller under våren konferenser om nyanländas lärande på olika platser i landet. Anmälan görs på Skolverkets webbplats. Datum och platser som gäller är:

  • 18-19 april, Göteborg
  • 20-21 april, Malmö
  • 28 april, Umeå
  • 11 maj, Stockholm
  • 13 maj, Arlanda

Här är Skolverkets nya allmänna råd kring nyanländas lärande

Vid årsskiftet trädde nya bestämmelser om mottagande och fortsatt utbildning för nyanlända elever i kraft. Det har gjort att Skolverket reviderat de tidigare allmänna råden, som var från 2008.

– Det är viktigt att ha i åtanke att nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som alla elever när det till exempel gäller skolans värdegrund och kunskapsuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan finns det några bestämmelser som riktar sig specifikt till nyanlända elever, säger Eva Blomdahl, undervisningsråd på Skolverket.

Hur ser de bestämmelserna ut?

– Det handlar bland annat om åtgärder för nyanlända elever i form av förberedelseklass och möjligheter till prioriterad timplan i de obligatoriska skolformerna samt språkintroduktion i gymnasieskolan. Råden fokuserar på dessa bestämmelser.

Vad kommer ni ta upp på de konferenser om nyanländas lärande som ni ska hålla under våren?

– Hela dagen kommer att handla om en genomgång av de allmänna råden om utbildning för nyanlända elever, både när det gäller mottagande av och den fortsatta utbildningen. Information om Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper kommer också att ges under konferenserna.

Kommer ni med några fler insatser gällande nyanländas lärande?

– Skolverket fortsätter implementeringen av kartläggningsmaterialet för nyanlända elever och arbetar med att ta fram ett bedömningsmaterial i svenska för att kunna följa nyanlända elevers kunskapsutveckling i svenska, säger Blomdahl.

Hon tillägger att Skolverket också planerar för generella kompetensutvecklingsinsatser riktade till huvudmän och rektorer, lärare i alla ämnen inklusive modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, studie- och yrkesvägledare, fritidshemspersonal och personal inom elevhälsan.

– Men också riktade insatser och dialog med huvudmän som just nu tar emot många nyanlända elever och inte har så stor tidigare erfarenhet av det.

Kommentera