pengar
Skolsatsningar

Hit går budgetpengarna

Skolan är en viktig post i regeringens budgetproposition för 2016. Det övergripande målet är att vända de fallande kunskapsresultaten. 

Budgetproposition 2016

Här kan du ta del av regeringens samtliga skolsatsningar

När finansminister Magdalena Andersson idag presenterar budgetpropositionen för 2016 är många satsningar redan kända. Regeringen vill göra läraryrket mer attraktivt genom höjda löner, skapa en mer jämlik skola samt satsa på tidigare insatser och utbildning för jobb.

För 2016 föreslår regeringen totalt investeringar på 2,4 miljarder kronor för skolan. Tillsammans med satsningarna på samma områden som aviserades i vårbudgeten 2015 innebär det investeringar på närmare 5 miljarder kronor 2016.

På dryga 300 sidor sammanfattas de förslag och satsningar i budgetpropositionen som rör skola, utbildning och universitetsforskning. Nedan följer ett urval.

Investeringar för en jämlik skola genererar satsningar på närmare 660 miljoner kronor i budgeten. Tillsammans med de investeringar som aviserades i vårbudgeten innebär det satsningar på totalt cirka 1,8 miljarder kronor 2016.

Satsningar för ett attraktivt läraryrke blir tillsammans med de som aviserades i vårbudgeten 1,9 miljarder 2016 och därefter nästan 3,4 miljarder kronor årligen mellan 2017-2019. 

500 miljoner satsas på tidiga insatser i år och ungefär lika mycket årligen fram till 2019.  
Det andra halvåret 2016 avsätts 1,5 miljarder kronor för lärarlönelyftet, kommande år beräknas 3 miljarder kronor årligen avsättas. Regeringen vill också göra yrket attraktivare genom att bredda eller fördjupa pågående satsningar på kompetensutveckling. Exempelvis vill man förlänga Lärarlyftet II och Matematiklyftet samt förstärka Läslyftet.

Man vill göra det mer attraktivt att utbilda sig till speciallärare och specialpedagoger, bland annat genom att bredda insatsen inom Lärarlyftet till att gälla även andra specialiseringar än utvecklingsstörning. Regeringen föreslår även insatser för att utveckla den specialpedagogiska kompetensen generellt bland lärare.

Budgeten innehåller även satsningar för att stärka skolans vägledning. Skolverkets pågående fortbildningsuppdrag för att förbättra studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen bör förlängas till 2018. Regeringen föreslår 15 miljoner kronor årligen till och med 2018.

Regeringen avser att ge Statens skolverk i uppdrag att lämna förslag på nationella IT-strategier med syfte att bidra till en ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Kostnaden på 1 miljon kronor ska finansieras inom ramen för satsningen Nationella skolutvecklingsprogram.

Yrkesprogrammens kvalitet och attraktivitet ska öka och en särskild satsning på att höja intresset för yrkesutbildning ska genomföras under 2016.  Regeringen föreslår att 20 miljoner kronor avsätts för satsningen. För att få fler yrkeslärare med rätt behörighet föreslår regeringen att 22 miljoner kronor avsätts för 2016. Satsningen beräknas uppgå till 71 miljoner kronor för 2017, 60 miljoner kronor för 2018 och 20 miljoner kronor för 2019. Regeringen kommer att återkomma i frågan om yrkeslärare på sikt bör omfattas av kravet på lärarlegitimation

Lärarnas Riksförbund delar regeringens problembeskrivning vad gäller skolan och välkomnar lärarlönesatsningen. Men man lyfter frågan om en jämlik skola och poängterar att om detta ska bli verklighet måste staten ta över finansieringen från kommunerna. Här saknar dock regeringen åtgärder, kommenterar Lärarnas Riksförbund som menar att det är ohållbart att fortsätta med nuvarande system där kommunerna själva avgör vad man ska satsa på.

– Det spelar allt större roll var i landet man bor och vilken skola man går i. Skolsverige glider isär och regeringens reformer kommer inte att laga denna spricka. Det krävs att staten tar över finansieringen, säger ordförande Bo Jansson.

Kommentera