HÖK21

Nytt avtal klart – så påverkar det Sveriges lärare

Åsa Fahlén avtal

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, undertecknade ikväll det nya läraravtalet HÖK21 efter förhandlingarna med SKR.

| Foto: Jennifer Glans och Shutterstock
Detta innehåller avtalet i korthet
 • Avtalet löper på tre år: 1 april 2021 till 31 mars 2024.
 • Parterna är överens om att ta ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning, för läraryrkets attraktivitet och för arbetsmiljön.
 • Parterna är överens om att samverkan med staten behöver utvecklas. Detta gäller bland annat genomförandet av ett professionsprogram, den verksamhetsintegrerade utbildningen, och hur statsbidrag kan utgöra ett stöd för lärares kompetensutveckling och i lönebildningen.
 • Årlig löneöversyn per den 1 april. Löneavtalet anger ingen procentsats för utfallet vare sig för kollektivet eller individen.
 • Lokala parter ska analysera lönestruktur och löneutveckling så att kompetens, kontinuitet och erfarenhet uppmärksammas och premieras. En analys ska göras efter avstämningen av de nya lönerna i varje års löneöversyn. Lönenivåer och lönestruktur ska analyseras.
 • Ett engångsbelopp ska utbetalas till samtliga medlemmar i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet om 2000 kr i juni månad 2021. De som omfattas är anställda med månadslön den 1 april 2021. Beloppet proportioneras till sysselsättningsgraden. Sjukfrånvaro och föräldraledighet påverkar inte beloppet vilket däremot annan tjänstledighet gör.
 • Frivillig överenskommelse kan träffas med arbetstagare om arbete inom lovskolan med upp till ytterligare sex arbetsdagar. När den totala arbetstiden inklusive lovskolans extra a-dagar inryms inom ordinarie årsarbetstid, genom färre timmar per dag de övriga 194 A-dagarna, ersätts arbetstagaren med 150% av kalenderdagslönen per extra arbetsdag. När arbetstiden inklusive lovskolan överstiger ordinarie årsarbetstid ersätts arbetstagaren med 200% av kalenderdagslönen per extra arbetsdag.
 • Lokala parter åläggs att fortsätta det arbete som påbörjades under HÖK 18. Det gäller alla skolformer och har sin utgångspunkt i att identifiera framgångsfaktorer i utformning av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning. Arbetet ska ske partsgemensamt och lokal part kan vid behov begära konsultation av centrala parter.
 • Arbetsgivaren lokalt ska senast 22-03-31 utarbeta en plan för strategisk kompetensförsörjning. Planen ska samverkas/MBL-förhandlas med LR och Lärarförbundet.
 • Tjänstefördelningen omfattas av den primära förhandlingsskyldigheten. Det betyder att de huvudsakliga arbetsuppgifterna fördelas ändamålsenligt mellan arbetstagarna efter förhandling med LR. Syftet är att säkerställa en balans mellan uppdrag och förutsättningar.
 • Läs mer om avtalet här.

Lärarfacken har kommit överens med SKR om ett nytt avtal på det kommunala området.
– Nu krävs det lokal facklig kamp för att genomföra skrivningarna i avtalet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Det var efter stor vånda som LR under onsdagen till slut sa ja till det nya avtalet.

– Vi hade en tuff diskussion i förbundsstyrelsen och landade till slut i ett majoritetsbeslut om att rekommendera förbundsrådet att säga ja. Vi hade även en tuff debatt i förbundsrådet. Till slut sade även en majoritet där ja, berättar Åsa Fahlén.

– Oavsett om man röstade ja eller nej till avtalet tror jag att man känner samma vånda och frustation. Det är en frustration som vi nu måste rikta åt rätt håll och det är mot vår motpart.

Även Lärarförbundets avtalsdelegation sade under onsdagen ja till det nya avtalet.

– Avtalet bygger på samma tanke som HÖK18, det vill säga att de lokala arbetsgivarna ska svara upp mot dess skrivningar. De tre senaste årens erfarenheter visar att det har de lokala arbetsgivarna inte gjort överallt och dessutom i alldeles för låg utsträckning.

– Vad som är bra med det nya avtalet är att det är fler ska-krav, stupstockar och tydligare skrivningar om att exempelvis tjänstefördelningar ska MBL-förhandlas. I avtalet finns det också en skrivning som innebär att om man lokalt inte kommer överens när det exempelvis gäller arbetsbelastning, kan endera parter påkalla central förhandling. Det tror jag kan bli ett viktigt verktyg. En annan bra sak är att vi har ersatt bilaga 6 med en ny.

Vad innebär det?

– I det tidigare avtalet kunde man teckna lokala kollektivavtal kring en annan arbetstidsreglering mot att man fick betalt för det. Från vår sida har det upplevts som att man från arbetsgivarens sida försökt köpa försämringar för våra medlemmar. I den nya bilaga 6 finns det fortfarande möjligheter att teckna lokala kollektivavtal, men det finns inga pengar inblandade. Ska man teckna något nytt avtal måste det innehålla sådant som vi anser är förbättringar.

– Skrivningarna i det här avtalet är inte så tydliga som vi skulle vilja ha. Det kommer fortfarande vara problem när det gäller att förmå de lokala arbetsgivarna att leva upp till avtalet. Men den här gången är vi medvetna om det. Den fackliga kampen måste nu föras ute i varje kommun. Det finns möjligheter att använda de bra skrivningar som finns i avtalet. Men det förutsätter hård facklig kamp.

Vad har hänt med lönefrågan?

– I den är vi djupt oeniga med vår motpart. Det nya avtalet innehåller inga förändrade skrivningar jämfört med det tidigare avtalet. Redan i HÖK18 stod det bland annat att erfarenhet ska premieras och att man ska ha ett livslöneperspektiv. Allt det finns kvar. Problemet är att vi i diskussionerna inte är överens om att erfarenhet i sig ska generera högre lön.

– På grund av den rådande styrningen av svensk skola är det centrala avtalet en sak. De faktiska arbetsgivarna – vår faktiska motpart – finns ute i varje kommun. Nu krävs det lokal facklig kamp.

Du verkar inte tycka att det är ett speciellt bra avtal som ni precis har godkänt.

– Ett så här bra avtal har jag inte sett tidigare, det finns skrivningar i det som vi kan använda oss av i den fackliga kampen. Problemet med våra tidigare avtal har framför allt varit efterlevnaden.

Hur tror du att medlemmarna reagerar på avtalet?

– Jag tror att det blir ett blandat mottagande. Som du kanske hör känner jag inte en jätteentusiasm för själva avtalet. Jag tror dessutom att det är få som gör det. Däremot känner jag entusiasm för den fackliga kampen. Vi måste nu från centralt håll i ännu högre grad hjälpa och stötta våra ombud.

– Mycket av det som många lärare är frustrerade över gäller den motpart som vi har, marknadsskolan, New public management-styrningen och nedskärningar i kommunerna. Inget av det löser vi avtalsvägen. Det är politiska frågor. Förutom att vi behöver strida för att i lokala kollektivavtal komma fram till uppgörelser som är bättre för våra medlemmar, behöver vi vässa våra klor och ta fighten i politiska frågor. Det är förbundsstyrelsens nästa stora frågor att arbeta med.

Avtalet gäller fram till 31 mars 2024.

Kommentera