Elever i klassrum

”En utbildningsgaranti skulle tydliggöra samhällets ansvar att erbjuda alla elever en likvärdig skolgång”, skriver debattörerna.

| Foto: Shutterstock
Debatt

”Inför en utbildningsgaranti för att göra systemet mer flexibelt”

I Sverige har vi ett utbildningssystem med många valmöjligheter. Samtidigt har de sociala riskerna kopplat till utbildningsmisslyckanden blivit allt större. I spåren av coronapandemin riskerar ännu större grupper av unga att hamna helt utanför både utbildningssystemet och arbetsmarknaden – det är dags att införa en utbildningsgaranti, skriver debattörerna.

Regeringens besked nyligen om att tillsätta en särskild utredning för att förbättra ungas möjligheter att fullfölja en gymnasieutbildning är glädjande. Vi delar uppfattningen att det svenska utbildningssystemet måste bli mer flexibelt och att övergångarna till vuxenutbildning måste underlättas. Detta stöds också av ny forskning.

Inom ramen för ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad har uppföljningar gjorts av flera årskullar från grundskoleåldern. Även om studierna är begränsade till uppgifter om individer som växt upp i Malmö är resultaten av nationellt intresse. I en färsk studie över niondeklassare i staden blir det tydligt att alternativa vägar till jobb och högre utbildning har stor betydelse för ungas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Uppföljningarna av niondeklassarna visar att betydande andelar i ett senare skede påbörjar komvux- och folkhögskolestudier. Av de elever som lämnade någon av grundskolorna i Malmö år 2008 var det över 40 procent som påbörjade komvux- eller folkhögskoleutbildning. Unga som inte hade uppnått målen i grundskolan och gymnasieskolan var klart överrepresenterade i den gruppen. Vuxenutbildningen utgör också en viktig brygga till högre utbildning. Drygt 30 procent av niondeklassarna som påbörjade akademisk utbildning hade en bakgrund på komvux eller folkhögskola.

Komvux och folkhögskolorna tillgängliggör alltså högre utbildning samtidigt som möjligheterna att komplettera en ofullständig utbildning på grundläggande nivå stärker förutsättningarna i arbetslivet. Att uppnå motsvarigheten till en gymnasieexamen fördubblade chanserna till både jobb och akademisk utbildning.

Det är inte lätt att hantera karriärbeslut som femtonåring. Skolan måste bli bättre på att informera om och synliggöra de utbildningsalternativ som finns. Samtidigt måste utbildningssystemet fånga upp dem som faller ifrån längs vägen. När regeringen nu utreder hur fler ska nå gymnasiemålen är det viktigt att ta vara på forskningen. Mot bakgrund av de uppföljningar som nu gjorts anser vi att följande åtgärder är nödvändiga:

  •  Ge studie- och yrkesvägledningen större utrymme på grundskolans högstadium. Kvalitetssäkra vägledningsarbetet genom tydliga mål och årliga uppföljningar på kommunnivå.
  • Möjliggör studiepraktik på såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program för högstadieelever som ett komplement till PRAO.
  • Förstärk det kommunala aktivitetsansvaret och inför en utbildningsgaranti som omfattar alla unga och unga vuxna upp till 30 års ålder. Huvudspåret för alla som inte uppnått målen för en gymnasieutbildning bör vara vuxenutbildning alternativt lärlingsutbildningsplatser.

Utbildning är ett av våra främsta verktyg för att uppnå social inkludering och social sammanhållning i ett samhälle som ställer stora krav på omställning. Ytterst handlar det om brobyggande i relation till både arbetsliv och högre utbildning. En utbildningsgaranti skulle förstärka vuxenutbildningens roll och samtidigt tydliggöra samhällets ansvar att erbjuda alla elever en likvärdig skolgång.

Jonas Olofsson, professor i hälsa och samhälle med socialpolitisk inriktning Malmö universitet
Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande Malmö universitet
Lars Rehnberg, utbildningsdirektör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö Stad.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera