Skolverket

Insatser för att stärka nyanländas skolgång

Det nya året innebär skärpta regler för nyanlända elevers skolgång. Skolverket kartläggningsmaterial finns på plats lagom till skolstarten och fler kompetensutvecklingsinsatser är att vänta.

Nya regler 2016

Från den 1 januari är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i skollagen och obligatorisk för skolorna att genomföra. Bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan.

Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet.

Kartläggningen av elevens kunskaper ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska delvis få undervisas i förberedelseklass i maximalt två år.

Här hittar du Skolverkets
kartläggningsmaterial.

Källa: Skolverket

Skolverket samlar på sin webbplats relevant material om nyanlända
elevers skolgång

Man har även en stödlinje dit lärare och annan skolpersonal kan vända sig för att få svar på sina frågor om nyanlända elevers skolgång.

Även Nationellt centrum för svenska som andraspråk har mycket material om nyanlända elevers
skolgång.

Snart drar skolorna igång igen efter julledigheten. Vi årsskiftet skärptes reglerna för nyanlända elevers skolgång vilket bland annat innebär att kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper nu är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Redan från start ska eleven ha en placering i ordinarieklass, baserad på kartläggningen.

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för hur kartläggningen kan genomföras som kommer finnas tillgängligt på Skolverkets webbplats från och med den 7 januari. Men även kompetensutvecklingsinsatser för lärare är att vänta. Skolverket fick i juni ett regeringsuppdrag som handlar om att på lång sikt förbättra möjligheterna att arbeta med nyanlända elevers utbildning. Det sträcker sig fram till 2019 med möjlighet till förlängning.

– Kartläggningsmaterialet är en del av detta. Man har sett att de elever som kommer hit inte utvecklas kunskapsmässigt i den omfattning som man skulle kunna förvänta sig. Om man kan göra bättre kartläggningar av de nyanländas kunskaper så kan man också göra en bättre pedagogisk planering för det fortsatta arbetet, säger Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket .

– Det fortsatta arbetet kommer också kräva att lärarna kan möta de nyanlända eleverna på ett mer utvecklande sätt och där har man sett att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fungerar bra, till exempel.

I regeringsuppdraget ligger bland annat att genomföra omfattande kompetensutvecklingsinsatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt för alla lärare. Men även satsningar på modersmålslärare, studiehandledning och lärare i svenska som andraspråk.

– En viktig del är att staten ska gå in och jobba mer med riktade insatser gentemot de huvudmän som tar emot många nyanlända elever. Det handlar också om att ta fram material som kan användas i undervisningen och information till föräldrar, elever och personal. Det är en bred palett av insatser, säger Mats Wennerholm.

Och vad kan jag som enskild lärare göra redan nu om jag vill lära mig mer?

– Skolverket har jobbat med de här frågorna i fler år så det finns en hel del material att ta del av och som man hittar via våra sidor om nyanlända elevers lärande. Detta är också detta material som kommer ligga som grund för vår kommande utvecklingsinsatser. Självklart kan lärare på eget initiativ läsa in sig på materialet på egen hand.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm