Forskning

Invandrade barn blir oftare mobbade

Barn som invandrat till Sverige utsätts oftare för mobbning än jämnåriga som fötts i landet, enligt en nordisk studie från Göterborgs Universitet. 

Föräldrar till 7 000 barn i åldrarna 7-13 år har svarat på frågor om mobbning. Var tionde förälder till barn födda i Sverige svarade att deras barn har utsatts för mobbning, medan siffran var tre av tio hos föräldrar till barn som har flyttat till Sverige.

– Det finns ett starkt samband mellan att vara invandrad och att vara utsatt för mobbning, säger Ylva Bjereld, doktorand vid institutionen för socialt arbete som genomfört studien, i ett pressmeddelande.

I stort har mobbningen bland unga minskat i Norden sedan 1996, från 22 till 19 procent. Men den utvecklingen syns inte bland de barn som invandrat, där siffran ligger på 28 procent, efter att studien tagit hänsyn till faktorer som kön, bostadsort och socioekonomisk bakgrund.’

– Det är en anmärkningsvärd hög siffra som ger en tydlig signal om att det förebyggande mobbningsarbete som bedrivs av till exempel kuratorer behöver ses över. De har dock ofta en hög arbetsbelastning och skulle behöva mer tid per barn för att bättre kunna förebygga mobbning, säger Ylva Bjereld.

Studien har inte undersökt varför barn som är födda utanför Sverige utsätts för mobbning i högre grad än andra, eller vilka det är som utför mobbningen.

Studien är publicerad i “Child Care Health and Development”: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cch.12184/full

Kommentera