Annons
Linda Bruhn, bildlärare i Hässelby, och hennes kollegor använder sig av flera olika system vid kommunikation med vårdnadshavare. Foto: Magnus Glans

IT-snurren: Skolor tvingas betala för att ta del av egen data

Publicerad 18 januari 2021

Relaterat

Smarta IT-system och digitala plattformar ska underlätta lärares och andras arbete. På många håll är det precis tvärtom.
Ibland får skolorna till och med betala extra avgifter till IT-företagen för att kunna använda uppgifter som skolorna själva matat in i systemen.

En vanlig dag används i svenska skolor en mängd olika digitala system för att hantera allt från elevernas resultat till lektionsplanering, läromedel, scheman, biblioteksböcker och frånvaro. Det är system som ofta inte är byggda för att enkelt kunna kommunicera med varandra, vilket leder till strul, frustation och merarbete.

Det leder också till extra kostnader för många kommuner och skolor på grund av oklara eller dåligt skrivna avtal om vem som om äger eller har rätt att använda sig av informationen.

Peyman Vahedi.Peyman Vahedi, som är rektor vid Ådalsskolan i Kramfors, ger ett tydligt exempel: 

– I slutet av läsåret sitter ofta skoladministratörer och matar in betygsuppgifter i databaser. Det är inte ovanligt att så fort de tryckt på ”spara” kan de inte längre få ut den data de nyss lade in i systemet utan att betala extra för det. Företagen som levererar systemen väljer helt enkelt att låsa in informationen, och kommunerna måste därefter betala för att få ut den, även om de på papperet redan äger den.

– I praktiken är det som om IT-företagen ägde datan. För skolorna finns det två sätt att lösa problemet på: antingen betalar de IT-företaget för att de ska utveckla en speciallösning eller så ser de till att all data registreras dubbelt, säger Peyman Vahedi.

Häromåret fick Malmö stad, efter förlikning, betala 13 750 000 kronor i skadestånd till ett IT-företag för att man tagit ut historiska uppgifter om elever, till exempel betyg, ur ett system för elevadministration som man enligt avtal inte längre hade rätt att utnyttja.

Företaget hade stämt staden på drygt 26 miljoner kronor.

Att man måste sitta och göra samma sak flera gånger leder bara till frustration.

Edward Jensinger.Edward Jensinger, rektor på NTI Gymnasiet i Lund och med lång erfarenhet av att arbeta som skol-ledare inom både friskolor och kommunala skolor, beskriver många och bristfälliga IT-system som ett av skolans återkommande problem.

– Vi kan ha tio, tjugo eller trettio olika system som behöver kunna samarbeta med varandra för att arbetet ska gå smidigt. Det kan de ofta inte. 

Vad leder det till?

– Att lärare, skolledare och övrig personal tvingas ägna sig åt extra arbete och dubbel bokföring, särskilt när det gäller bedömningar och utvecklingssamtal. Lärarna har kanske gjort sina pedagogiska bedömningar i ett system, men det systemet samverkar inte med det IT-system som elever och föräldrar kommer in i. Då måste uppgifterna läggas in där separat. Det innebär att det går åt en massa tid till onödigt arbete. Det är arbete som visserligen inte syns i ekonomernas kolumner, men som tas från lärarnas för- och efterarbete och som på så sätt blir en dyr kostnad för verksamheten. 

– Om varje lärare i Sverige bara lägger ner en extra timme i veckan på detta, blir det sammantaget en enorm mängd tid som skulle kunna användas betydligt bättre.

Föräldrar behöver väl informeras om hur det går i skolan för deras barn?

– Jag tycker det är självklart att skolan som institution ska vara transparent gentemot elever och vårdnadshavare. Ett visst knackande måste till. Men att man måste sitta och göra samma sak flera gånger leder bara till frustration.

Linda Bruhn, bildlärare i Hässelby.

Linda Bruhn, bildlärare och lokalombud för Lärarnas Riksförbund på Smedshagsskolan som är en F–9-skola i Hässelby i västra Stockholm, berättar om en vardag där lärare lägger mycket tid på att mata in samma information i stadens hårt kritiserade skolplattform och flera andra digitala system.

– Det handlar om många timmar som går åt till detta. Det är dessutom inte klart varför samma data ska registreras på flera olika ställen, säger hon. 

Skolplattformen är bland annat tänkt att vara ett viktigt kommunikationsnav runt eleven. Genom att logga in på den ska vårdnadshavare enkelt kunna följa hur det går för deras barn och ha viktiga kontakter med skolan. En del föräldrar går ofta in på plattformen, andra mer sällan eller inte alls. Orsaken till det sistnämnda kan variera. Inloggning på portalen kräver bank-id, vilket exkluderar vårdnadshavare utan svenskt personnummer och vårdnadshavare med begränsad digital kompetens. Andra väljer att inte logga in av andra skäl. Det har gjort att Linda Bruhn och hennes kollegor använder sig av flera olika system vid kommunikation med vårdnadshavare.

– Informationen som läggs in på plattformen, till exempel veckobrev, betyg och omdömen, tvingas vi skicka via mejl eller pappersbrev för att vara säkra på att den når fram. Samma information behöver dessutom läggas in i flera olika register.

– Förutom att det innebär dubbel- och trippelarbete för oss lärare, ökar det risken för att viktig information och dokumentation försvinner eller hamnar på villovägar. 

Vi omvärldsbevakar just nu kring andra och bättre alternativ.

Det är oklart i vilken utsträckning informationen på de kommunala skolplattformarna – för grundskolan – verkligen når elevernas vårdnadshavare, visar en enkätundersökning som Skolvärlden gjort bland några av Sveriges kommuner.

– Alla grundskolor i Göteborg har en digital lärplattform för att informera vårdnadshavare om hur det går för deras barn. Användandet skiljer dock både mellan både skolor och stadsdelar. Föräldrar besöker plattformen från varje dag till mer sällan. Tyvärr kan vi inte ta ut statistik kring användandet av plattformen vare sig på skolnivå eller stadsdelsnivå, skriver Carina Häljestig som är verksamhetsutvecklare vid Göteborgs stads grundskoleförvaltning
i ett mejl till Skolvärlden.

Förlikningsavtalet där Malmö stad fick betala skadestånd.På ungefär samma sätt fungerar det i Luleå.

– Vi kan tyvärr inte få ut någon statistik. Dock märker vi att vårdnadshavarna tar till sig av informationen. Vi kommer att gå in i en ny lärplattform från och med hösten 2021. Förhoppningsvis kommer statistikfunktionen att fungera bättre då, skriver avdelningschef Britt-Marie Ejnestrand vid Luleå kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

IKT-strateg Jonas Berling, på Trollhättans kommuns utbildningsförvaltning, berättar att de flesta vårdnadshavare är inne på plattformen en gång i veckan.

– Dock i olika omfattning beroende på hur mycket information som läggs ut från respektive skola och inte minst hur konsekvent man är att få med vårdnadshavarna. Skolor i utanförskapsområden kan ha något lägre grad, men det är inte generellt så över hela staden, utan mer kopplat till hur mycket man försöker involvera vårdnadshavarna och i vilken utsträckning man undviker att ha parallella system. Vi upplever dock plattformen som mycket bristfällig när det gäller att som vårdnadshavare hitta och kunna överblicka information om sina barn. Vi omvärldsbevakar just nu kring andra och bättre alternativ.

Representanter för andra kommuner som Skolvärlden varit i kontakt med svarar på liknande sätt.

Det är en ganska så annorlunda syn på skolan.

Malin Ideland.Det beräknas finnas cirka 25 000 företag i Sverige som i varierande utsträckning är verksamma på den svenska utbildningsmarknaden. En del av dem levererar olika typer av skol- och lärplattformar.

Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, har undersökt hur företagens branschkultur märks i de metoder och lösningar som erbjuds skolan. Hon har även intervjuat medarbetare vid företag som säljer digitala plattformar och verktyg till skolorna om deras syn på lärarrollen.

– Många av dem brinner verkligen för att förbättra skolan. De är oerhört optimistiska, positiva och lösningsinriktade. Samtidigt befinner de sig i en kultur som är väldigt färgad av IT-industrins ideal. De talar om platta organisationer, inga hierarkier eller auktoriteter, om att all kunskap kan sökas fram och att läraren bör fungera som en coach som arbetar tillsammans med eleverna på en jämbördig nivå.

– Arbetet ska i princip kunna ske när och var som helst. Läraren ska finnas tillgänglig för eleverna när de behöver det, inte vid en viss tidpunkt. Det är en ganska så annorlunda syn på skolan än den traditionella med ett fysiskt klassrum, schema och en lärare som en tydlig auktoritet.

Slår det igenom i plattformarna?

– Till viss del. Jag tror att vi behöver fundera över vad det är för ideal som kommer med att skolan blir allt mer digitaliserad.

Johan Åström.Enligt en enkätundersökning bland 459 LR-medlemmar på Malmös grundskolor anser 67 procent att stadens nya digitala plattform för grundskolan har ökat lärarnas arbetsbelastning. Drygt hälften, 53 procent, menar att den inte ger stöd i samband med bedömning och dokumentation.

– Det är ganska mycket som en lärare förväntas göra i systemet, till exempel planera lektioner, notera måluppfyllelse och informera föräldrar. Därutöver har en del rektorer tagit egna initiativ och infört ännu fler funktioner. I vanlig ordning har man infört nya arbetsuppgifter för lärarna utan att ta bort andra, säger Johan Åström som är biträdande kommunombud för LR i Malmö.

– I Skolverkets allmänna råd skriver man tydligt att dokumentationshetsen ska minska, att lärare själva ska kunna bedöma när och vad som behöver dokumenteras. Det har blivit precis tvärtom. 

I det nya systemet förväntas lärarna bland annat kryssa i hur varje elev ligger till i varje del av ett ämne. 

– Det är självklart att vi ska använda oss av digitala system och hjälpmedel i skolan. Men de ska underlätta och minska arbetsbördan, inte öka den. Jag tror till exempel att det är ett fåtal föräldrar som vill ha så mycket och så detaljerad information som det här är frågan om. För den stora massan av föräldrar är detta bara ett slöseri med lärarnas tid, säger Johan Åström. 

Varför gör man då det?

– Man vill ha ryggen fri. Lokala politiker och förvaltningen är oroliga för vad Skolinspektionen ska anse när den kommer på besök. Då vill man ha en korrekt dokumentation att visa upp.

Johan Åström berättar att representanter för de fackliga organisationerna och grundskoleförvaltningen tillsammans ska se över plattformen och hur den används.

– Det hade varit bättre om man från början hade frågat oss lärare vad vi vill ha, vad vi behöver hjälp med. Men det är det nästan aldrig någon som gör. Men är man nu bredd att göra förändringar så är vi glada och hjälper gärna till.

Åsa Hirsh. Foto: DayfotografiÅsa Hirsh, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, säger att det är svårt att avgöra hur stor del av lärarnas arbetstid som går åt till dokumentation.

– Den mesta dokumentationen utgår i dag ifrån de systemen som huvudmännen själva skaffat sig, till exempel olika webbaserade plattformslösningar. I dem finns ofta inbyggda matriser för bland annat mycket omfattande bedömningar och dokumentation. Men det finns inga krav i skollagen på den typen av dokumentation som ofta innebär överdokumentation.

Gör man det för att ha ryggen fri?

– I viss mån är det nog så. För att en lärare rättssäkert ska kunna skriva omdömen och sätta betyg behövs det dokumentation. Det är inte konstigare än att en läkare gör anteckningar i en journal. Det är också rimligt att elever och vårdnadshavare ska kunna fråga och få svar på vad som ligger till grund för ett visst betyg. Men jag tror inte att det är många elever eller föräldrar som efterfrågar all den information som nu dokumenteras. Jag tycker att det har gått över styr, säger Åsa Hirsh som tidigare bland annat arbetat som högstadielärare. 

– Allt behöver inte skrivas ner. Mycket kan förmedlas muntligt i samband med utvecklingssamtalen eller liknande. Det gäller att hitta en rimlig balans. 

Hur då?

– Huvudmännen måste ha en dialog med lärare och rektorer hur man kan göra detta på bästa sätt. Professionen behöver få ta större plats än i dag.

– Jag har träffat lärare som berättar att de kommit på sig själva att planera undervisningen utifrån att det ska gå smidigt att klicka i matriserna. Det är tragiskt, men samtidigt en överlevnadsfråga för många lärare. De vet att de måste sitta och klicka i matrisen, och då vill de göra det på smidigast möjliga sätt. Men det blir bakvänt.

Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.

Tillbaka till Peyman Vahedi – utbildad programmerare, legitimerad lärare i svenska och samhällskunskap, och rektor på Ådalsskolan i Kramfors. Han har under många år arbetat för skapandet av en öppen och nationell IT-plattform för hela den svenska skolan. 

Efter upprepade resor till Stockholm och resultatlösa möten med företrädare för såväl Skolverket som regeringen fick han nog. I stället har han sett till att Kramfors kommun slutit avtal med ett stort svenskt IT-bolag om att utveckla en digital plattform som fritt skickar data till andra system, och som bara innehåller sådant som lärare och andra anställda i skolan anser gynnar deras arbete.

Ulrika Hurden, chef för bildningsförvaltningen i Kramfors, säger att systemet håller på att införas i kommunens samtliga skolor.

– Ett eget system gör att vi äger vår egen elevdata, oavsett om det gäller betyg eller andra uppgifter. Det förenklar dessutom för vår personal i deras arbete. 

Hon berättar att Kramfors kommun tidigare tvingades betala systemleverantören för att kunna ta ut information ur det datasystem som då användes. Det ville man dock inte göra, och fick därför vänta ett år på att uppgifterna blev offentliga.

– Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt. Med vårt eget system har vi hela tiden tillgång till vår egen data och information. 

Även om det nya systemet är i bruk är det långt ifrån färdigt.

– Ett fullödigt system, där alla processer som vi vill ha med, kommer att ta flera år att utveckla. Det här byggs utifrån vad personalen på golvet säger att den behöver. Så det får ta lite tid, säger Ulrika Hurden.

Flera kommuner har visat intresse för Kramfors satsning.

– Det handlar om att se till att varje huvudman frigörs från dagens bojor. Vårt system kan spridas till andra. Det finns inga företag eller privatpersoner som tjänar pengar på det här genom inlåsning. Plattformen är inte vinstdrivande och all data tillhör huvudmännen, säger Peyman Vahedi. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons