Vuxenutbildning

KD: ”Staten bör inte ha huvudansvaret för komvux”

NY Christian Carlsson KD

Christian Carlsson, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson i Kristdemokraterna, svarar på Skolvärldens frågor.

Kristdemokraterna vill titta närmare på den kontinuerliga antagningen på komvux.
Partiet tycker att det vore bäst med en intagning i början av terminen eller vid ett fåtal tillfällen, eftersom undervisningen annars kan bli lidande.

Christian Carlsson, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson i Kristdemokraterna, svarar på Skolvärldens frågor:

Bör staten ha ett huvudansvar för komvux?

– Nej, vi ser inte att staten bör ha huvudansvaret för komvux. Däremot vill vi att Skolinspektionen ges i uppdrag att genomföra en systematisk tillsyn av den kommunala vuxenutbildningen.

– Kommunerna behöver också i högre grad besöka vuxenutbildningen för att kvalitetssäkra undervisningen. Utöver detta vill vi tillsätta en statlig utredning för att utreda ett nytt upphandlingssystem som premierar kvalitet före kvantitet i vuxenutbildningen.

Är det bra att 40 procent av komvux är utlagd entreprenad hos privata utbildningsföretag?

– Vi ser inte att det viktigaste är huruvida komvux bedrivs i kommunal eller privat regi. Det viktigaste är istället att vuxenutbildningen håller måttet och att elever får goda möjligheter att lära sig det de ska efter avslutad utbildning.

– Det behövs mer kvalitetssäkring av undervisningen från kommunernas sida för att se till att elever som går på komvux också når upp till de krav som ställs för godkänt betyg efter avslutad utbildning.

Ska staten ansvara för att motverka glädjebetyg och betygsfusk i vuxenutbildningen?

– Vi ser inte att ett statligt ansvar skulle råda bukt på problemen vi ser i dag med betygsinflation eller betygsfusk. Det är problematiskt om betygen inte motsvarar det som eleven faktiskt lärt sig under utbildningen och vi ser väldigt allvarligt på betygsfusk inom vuxenutbildningen.

– Vi vill för övrigt att en kontrollstation införs efter en termins studier vid vuxenutbildningen. Ett samtal bör hållas för att utvärdera den enskildes förutsättningar att tillgodogöra sig studierna. Om en elev uppvisar låg närvaro eller bristande motivation skulle utbildningsplatsen istället kunna erbjudas en annan elev. En kontrollstation skulle kunna stödja eleverna i deras kunskapsinhämtning, men också ge en mer effektiv vuxenutbildning.

Anser ni att dagens system för insyn i de fristående aktörernas verksamheter fungerar och är tillräckliga?

– Kommunerna har redan i dag ansvar att kvalitetssäkra undervisningen genom att besöka vuxenutbildningen. De behöver ta sitt ansvar. Att detta inte görs i tillräckligt stor omfattning, eller att det inte görs oanmält, är beklagligt. Fler besök behöver göras. Därutöver vill vi som nämnts att Skolinspektionen ges i uppdrag att genomföra en systematisk tillsyn av den kommunala vuxenutbildningen.

Hur ställer ni er till kontinuerlig antagning inom komvux?

– Det är problematiskt om undervisningen blir lidande för att det kontinuerligt tas in nya elever i en klass. Det påverkar lärandet och självfallet kvaliteten på utbildningen. Vi behöver titta närmare på frågan, men anser att det bästa vore om antagning sker i början av terminen eller vid ett fåtal tillfällen.

Bör SFI-peng införas?

– Vi har hittills inte tagit ställning för en SFI-peng. Vi ser likväl fram emot att ta del av förslaget från regeringens tillsatta utredning rörande sfi-peng, när den presenteras i slutet av mars.

Kommentera