skolbibliotek

Cilla Dalén har jobbat som skolbibliotekarie i 20 år och lovordar förslaget om tvingande bemanning.

| Foto: Shutterstock och Anders Wengman
Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Kraven på skolbiblioteken skärps enligt ett statligt utredningsförslag. Bland annat måste de vara bemannade av utbildad personal.
Förslagen välkomnas av skolbibliotekarien Cilla Dalén på Enbacksskolan i Tensta, Stockholm.

Utredningen

Betänkandet i sin helhet (PDF) hittar du här.

Enligt utredningen, som leds av före detta utbildningsminister Gustav Fridolin, saknar över hälften av skolorna ett bemannat bibliotek på plats i dag.

– Elever ska få växa upp som läsande och källkritiska medborgare. Här spelar skolbiblioteken en avgörande roll. Fackutbildade bibliotekarier har särskilda kunskaper i medie- och informationskunnighet och skolbiblioteken kan driva på det viktiga arbetet för att främja den fria läsningen, säger Gustav Fridolin.

Cilla Dalén har jobbat som skolbibliotekarie i 20 år och arbetar idag på Enbacksskolan i Tensta utanför Stockholm. Hon konstaterar att i dag har lärare ”ansvar för allting” och lovordar därför förslaget om tvingande bemanning.

– För att vara lärare måste man vara Superman tänker jag. Bibliotekariekompetensen täcker två områden; kunskapen om många böcker och lässtimulans, samt digital kompetens/informationssökning/källkritik. Genom att ha en bibliotekarie på en skola har man en garanti för att de här sakerna kommer alla klasser och elever till del. Många lärare är jätteduktiga men det är svårt för en lärare att hålla i allting hela tiden och det svajar periodvis, framför allt lässtimulansen, säger hon till Skolvärlden.

För att uppnå ambitionerna måste tillgången på skolbibliotekarier förbättras genom att utöka antalet utbildningsplatser inom biblioteks- och informationsvetenskap med 100 per år, föreslår utredningen. Dessutom bör lärare som arbetar i skolbibliotek erbjudas möjlighet till vidareutbildning.

– Det kommer naturligtvis behövas eftersom väldigt många skolbibliotek saknar utbildade bibliotekarier. Det bör också vara personer som är dedikerade för skolbibliotek, rollen är lite annorlunda jämfört med den på ett vanligt bibliotek. Du arbetar ofta ensam och behöver vara lite kaxig. Det är bra om man i utbildningarna uppmuntrar folk som vill arbeta i skolbibliotek att utbilda sig till det, säger Cilla Dalén.

Du får ett helhetstänk runt lässtimulans från förskoleklass upp till gymnasiet.

Att skollagen bör ställa tydliga krav om bemannade bibliotek, och av i första hand personer med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, förklarar Gustav Fridolin:

– Utöver att stärka läsningen bidrar skolbibliotekarier med kunskaper om informationssökning och källkritik som är avgörande i dagens samhälle.

Han understryker att förslaget därför också är ”en satsning på elevers motståndskraft mot propaganda och desinformation”.

Cilla Dalén framhåller värdet av ett välfungerande bibliotek på en skola. Det garanterar att läsningen införlivas i skolarbetet på många sätt samtidigt som elever stimuleras att läsa på sin fritid.

– Du får ett helhetstänk runt lässtimulans från förskoleklass upp till gymnasiet, och detsamma gäller informationssökning och källkritik. I dag är det senare högaktuellt. Många lärare jobbar väldigt bra med källkritik. Men det är samma som med läsningen, ska du garantera att den når alla är det viktigt att ha en skolbibliotekarie.

Utredningen omfattar över 400 sidor och Cilla Dalén poängterar att hon inte har hunnit läsa hela.

– Men det är en binge bra grejer. Allmänna råd tror jag är klokt som förtydligar hur det fungerar på ett mer konkret sätt, lagstiftning är en sak.

Av utredningen framgår vidare att det statliga engagemanget ska stärkas i form av en forskarskola, samt förbättrad statistik och ett nationellt kunskapscentrum om skolbibliotek.

– Jag är nyfiken på Nationellt centrum för språk, läs- och skrivutveckling som får ett ansvar. Det är spännande för de har gjort ett väldigt bra jobb tidigare.

Utredningen föreslår även bland annat att:

  • Kraven på att skolbibliotek finns på den egna skolan skärps. Endast i undantagsfall får skolan organisera verksamheten via samverkan med folkbibliotek. I dessa fall måste det regleras skriftligt mellan skolan och biblioteket.
  • Skollagen ska ställa tydliga krav på ett brett utbud av både analoga och digitala medier och att verksamheten syftar till att främja läsande och medie- och informationskunnighet.
  • Rektor ska säkerställa att skolbibliotekarier och lärare har goda förutsättningar att samarbeta. Skolbibliotek ska inkluderas i det pedagogiska arbetet.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) kommenterar utredningen:

– Det här är en illustration av hur likvärdigheten i svensk skola brister och vi hör fortfarande talas om skolor som inte ser till att eleverna har tillgång till skolbibliotek. I vissa fall för att spara pengar eller lägga pengarna till vinst, säger hon till TT.

Kommentera