Skolverket granskar

Kritik mot skolornas frånvarohantering

Endast 4 procent av rektorerna på gymnasiet anser att elevers frånvaro beror på den sociala situationen i skolan, enligt en ny rapport från Skolverket. Eleverna däremot uppger att orsaken till frånvaron ofta är trakasserier och kränkningar kopplade till skolan. 
– Det glappet måste minska, kommenterar Matz Nilsson på Skolledarna.

Om studien

Skolverket skickade ut webbenkäter till huvudmän och rektorer vid ett representativt urval av skolenheter.

Totalt svarade 266 huvudmän och 358 skolenheter enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 79 respektive 70 procent

Läs hela rapporten här.

Varje år hoppar omkring 10 000 elever av gymnasiet. Enligt Skolverket kan frånvaro hos elever på sikt leda till avhopp varför det är viktigt att arbeta förebyggande med frånvarande elever. Men den kartläggning Skolverket gjort visar på brister i skolornas frånvarohantering.
 
– Både ungdomarna själva och samhället betalar ett högt pris för varje avhopp från gymnasiet. Skolornas huvudmän måste ha ett bättre system för att kartlägga frånvaro och identifiera elever som behöver extra stöd, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Enligt granskningen erbjuder endast fyra av tio av skolhuvudmännen skriftliga riktlinjer eller råd om hur skolorna bör hantera elevfrånvaro. Skolverket uppmärksammar också att endast fyra procent av rektorerna anser att orsakerna till frånvaron har med den sociala situationen i skolan att göra. Men enligt Skolverket visar tidigare studier en annan bild, nämligen att ungdomar som varit bort länge från skolan säger att orsaken varit trakasserier och kränkningar från andra elever och även från lärare. 

– Det här glappet tycker jag är mest nedslående i rapporten. Det måste minska och där har skolorna ett ansvar. Lärare och skolledare måste sätta sig ner med eleven och diskutera vad det är det som gör att man inte är i skolan. Och där måste man även involvera andra som till exempel vårdnadshavaren, säger Matz Nilsson, förbundsordförande på Skolledarna till Skolvärlden. 

Rektorer och huvudmännen lyfter i rapporten problem med vårdnadshavare som brister i sitt ansvarstagande när det gäller elevers närvaroplikt. De upplever det också vara problematiskt att hantera ungdomars skoltrötthet, sena vanor och sociala problem utanför skolan samt psykologisk ohälsa, stress och ångest upplever rektorerna som problematiskt. 

– Det måste till en samverkan där skolan jobbar systematiskt med att följa upp elevernas frånvaro, där man också kopplar in vårdnadshavare och socialtjänst. Det är viktigt att ta fram riktlinjer för hur man ska jobba med det på skolan. Skolan har också ett ansvar att titta på vad vi kan göra för att förebygga kränkningar och mobbing, säger Matz Nilsson.

Enligt Skolverket måste det frånvarouppföljande, förebyggande och det närvarofrämjande arbetet stärkas. Inom varje skola måste det finnas en väl fungerande organisation kring arbetet med frånvarouppföljning och bedömningen av frånvaro med tydliga riktlinjer och rutiner. 

Behöver skolledare mer stöd från huvudmännen? 
– Jag tycker att det här först och främst ligger på varje skola som måste ha en systematisk checklista hur man arbetar med en elev som har ogiltig frånvaro. Rektor har ett ansvar att utforma den tillsammans med lärare och elevhälsa, varje skola ska säkerställa att detta arbete görs.

Kommentera