christer_nylander_liberalerna
Foto: Mårten Färlin
Förslag

L: Lägre elevinflytande ger högre status

Liberalerna vill ändra skollagen för att ta bort elevernas inflytande över undervisningen.
– Vi måste markera att lärarens beslut gäller, säger Christer Nylander (L) till Skolvärlden.

Skollagen 4 kap. Kvalitet och inflytande

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv  del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och  mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med  inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.

För drygt fem år sedan klubbades den nuvarande skollagen efter intensiv riksdagsdebatt. En av de punkter som dåvarande utbildningsminister Jan Björklund (L) såg till att få med var en tydligare skrivning om elevernas inflytande på utbildningen. Undersökningar pekade på att det var för lågt.

 Nu vill Liberalerna göra tvärtom och skriva om lagen för att minska inflytandet. Anledningen är att lärare idag alltmer ifrågasätts av elever och föräldrar vad gäller exempelvis provresultat och betyg. Tanken är även att åtgärden skulle bidra till att långsiktigt att höja lärarnas status

– Det är många lärare och rektorer som hör av sig och berättar att de utsätts för stark press. Då behöver vi politiker tydligt markera att vi är på lärarnas sida, säger Christer Nylander, Liberalernas utbildningspolitiske talesperson.

Mer konkret handlar förslaget om att ändra formuleringen ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen.” till något i stil med ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen; Dock ej över undervisningen:”

Har situationen verkligen förändrats så drastiskt på bara några få år?

– Vi har under något decennium haft en trend där lärare utsätts för mer och mer press angående betyg och likande. Det är viktigt att eleverna har inflytande över sin skolgång, men det kan gälla andra saker än själva undervisningen. Därför är det viktigt att skollagen markerar att det är läraren som har det pedagogiska ansvaret och sista ordet, säger Christer Nylander.

Bland annat Skolverkets forskningssammanställning och Skolinspektionens terminsvisa skolenkät lyfter fram sambandet mellan inflytande över just undervisningen och engagemang. Ju mer elevinflytande, desto mer intresserade och glada är eleverna i skolan.

Finns det inte en risk att ni tar död på elevers engagemang med en sådan här ändring?

– Vill lärarna ta in eleverna i processen är det bara bra, men det måste komma från lärarna. Jag tror inte att lärare kommer att sluta diskutera med sina elever på grund av en lagändring. Det handlar om att förtydliga vem som i slutändan bestämmer.

Upplever du att ni har stöd för det här förslaget hos de andra riksdagspartierna?

– Jag har fått mycket positiv respons. Huruvida det finns politiskt stöd för det i riksdagen återstår att se. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm