elever och lärare i klassrum och LR:s Mia Kempe.

Mia Kempe, grundskollärare och biträdande föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Sigtuna kommun, menar att förslaget om en tioårig grundskola är förknippat med en hel del farhågor.

| Foto: Björn Leijon och Shutterstock
Utbildningspolitik

Lågstadielärare om tioårig grundskola: ”Förslaget känns onödigt”

Tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder. Lågstadieläraren Mia Kempe är tveksam till att förslaget kommer att göra reell skillnad.
– Det är viktigare att se till att det finns resurser i skolorna så att eleverna kan tillgodose sig undervisningen, än att ändra på själva organisationen, säger hon.

En tioårig grundskola

Uppdraget innebär att regeringens särskilda utredare Eva Durhan ska bland annat:

  • Analysera och föreslå hur en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig specialskola och en sjuårig sameskola kan utformas,
  • föreslå vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den nya första årskursen i dessa skolformer,
  • vid behov ge förslag på andra anpassningar av dagens bestämmelser som behövs vid ett införande,
  • föreslå en tidsplan för genomförande av reformen,
  • föreslå vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen ”En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan” finnas att läsa i sin helhet här. 

Regeringens förslag om en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder är förknippat med en hel del farhågor. Det anser Mia Kempe, låg- och mellanstadielärare, samt biträdande föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Sigtuna kommun.

– Eftersom vi har en förskoleklass som är obligatorisk i Sverige så tycker jag att förslaget känns ganska onödigt. Utbildningen behöver anpassas efter barnens ålder. Sexåringar ska såklart lära sig grunderna i läs- och skrivinlärning, men de behöver också få en annan stimulans med lek och rörelse, vilket ingår i förskoleklassens läroplan.

Ju yngre elever du undervisar, desto större är behovet av stöd.

– Barn som går i förskoleklass behöver mycket omvårdnad. Omvårdnad kräver många vuxna kring barnen. Dessutom är det ju där vi sätter grunderna för ett fortsatt “skolliv”, både gällande inlärning och rutiner. Eleverna i förskoleklass får redan en bra undervisning som passar deras ålder och utveckling. Jag tycker att det är viktigare att se till att det finns resurser i skolorna så att eleverna kan tillgodose sig undervisningen, än att ändra på själva organisationen i sig, säger Mia Kempe.

Förslaget innebär dessutom att både förskolelärare och lågstadielärare skulle behöva fortbildning för att kunna anpassa undervisningen till sexåringar, påpekar hon.
– Det är alltid kul och utmanande att lära sig nya saker, men det tar också tid. Om jag börjar med sexåringar i årskurs ett kan jag inte starta upp på samma sätt som jag gör med de lågstadieelever jag har i dag.

Med det sagt finns det också fördelar. Om förskoleklassen blir årskurs ett i grundskolan skulle det till exempel innebära att sexåringarna får samma rätt till strukturerad undervisning och särskilt stöd som i grundskolan.

– Kraftfulla åtgärder för att ge barnen stöd när de ska lära sig läsa och skriva ger också stora vinster. Skulle det här förslaget till exempel leda till att barnen får mer lärartid och stöd så är det såklart positivt, säger Mia Kempe.

”Skolan borde anpassas mer efter eleverna ålder”

I mars 2020 fick Eva Durhan i uppdrag av regeringen att som särskild utredare föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs ett. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har.

I dag, måndag den 10 maj, överlämnades utredningsuppdraget till utbildningsminister Anna Ekström (S), som presenterade förslagen vid en digital pressträff.

– Jag ser fram emot att mer djupgående ta del av förslag i betänkandet. Regeringen och samarbetspartierna är överens om att vi ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att införa en tioårig grundskola. Det arbetet påbörjas nu, kan man säga, men den här gedigna utredningen som vi har fått på vårt bord, säger Anna Ekström.

Mia Kempe håller dock fast vid att en annan lösning hade varit att föredra.

– Hade jag fått bestämma hade man snarare fokuserat på att ge yngre elever mer lärartid. En sexåring behöver mer hjälp än en tolvåring. Ska man se någon skillnad i skolan behöver man se över och ta hänsyn till detta på ett annat sätt. Skolan borde anpassas mer efter eleverna ålder, både när det kommer till inlärning och hur mycket personal som finns runt omkring barnen.

Kommentera