Lärarbrist

Lärarbrist hot mot industriboom: ”Kommunen måste höja lönerna”

lararbrist_industrisatsning

Den enorma satsningen på grön industri i Västerbotten och Norrbotten ökar efterfrågan på skolor – och lärare. Men bristen är stor och i Skellefteå skulle grundskolan behöva 100 nya lärare varje år, uppger LR:s föreningsombud Thomas Ekholm.

 

 

 

 

 

| Foto: Shutterstock/Northvolt
Förslag för att minska lärarbristen – LR Skellefteå kommenterar

Öka flexibiliteten i regelverket när det gäller antalet utbildningsplatser på lärosäten. När lärosäten får ett stort antal kvalificerade sökande men inte kan anta fler på grund av regeringens regler för antalet utbildningsplatser kan detta vara begränsande. För att lärosäten ska kunna examinera fler lärare behöver regelverket kring utbildningsplatser ses över.

– Jamenvisst, det är väl jättebra. Det är klart att reglerna bör ses över, säger Thomas Ekholm.

Öka antalet kombinationsutbildningar som ger dubbla examina. Kombinerade utbildningar bör erbjudas inom fler områden som kan förenas med lärarutbildningen. Exempelvis skulle utbildningar med dubbla examina kunna erbjudas på stora lärosäten eller på de lärosäten som ligger i städer och regioner med stor lärarbrist.

– Ja, självklart.

Öka och underlätta karriärväxling till läraryrket för att fler ska kunna bli lärare.

– Ett mycket bra förslag. Som läget ser ut kommer arbetsgivaren att behöva vara attraktiv och innovativ för att locka personer till yrket.

Öka antalet förenade anställningar – lärarpar: industrier, akademi (studenter) och skolor paras ihop för att erbjuda förenade anställningar där industrierna ”tecknar upp sig” med en del av arbetstiden för att vara i skolan. Dessa lärarpar kan täcka upp där exempelvis tekniklärare saknas. Ingenjören står för det tekniska sakinnehållet och läraren för pedagogiken.

– Det här är spännande. Att man använder ingenjörers kunskap och blandar med lärares pedagogiska kunskap.

Källa: IVA

Den gröna jättesatsningen i norr med Northvolt och H2 Green Steel i spetsen ger tusentals nya jobb och invånare. Baksidan: lärarbristen försvårar möjligheterna att attrahera nödvändig kompetens.
– Kommunen måste höja lärarlönerna, säger Bodens föreningsombud John Vahlström.

Basindustrin växer snabbt och i takt med den framtidstron i landets norra delar. Periodvis har framför allt norra Norrbotten brottats med höga arbetslöshetssiffror och många flyttlass gått söderut.

Flera företag med fokus på grön omställning etableras i Norr- och Västerbotten. Mest omtalat är Northvolt som bygger Europas största fabrik för batterier till elfordon. Batteriproducenten har 2 300 anställda i Skellefteå och när anläggningen står klar om några år sysselsätts 3 000. Enligt regeringens samordnare för samhällsomställningen, Peter Larsson, kan kommunen växa från dagens 73 000 till 100 000 invånare.

500 hektar

I tvillingstäderna Luleå och Boden är optimismen lika stor. I Luleå verkar Hybrit (Vattenfall, LKAB, SSAB) med sikte på att tillverka stål utan fossil energiåtgång, och på ett 500 hektar stort område strax norr om Boden bygger utmanaren H2 Green Steel sin anläggning för fossilfri stålproduktion. Till produktionsstarten 2024 skapas omkring 1 500 nya jobb.

De tre företagen bedömer sitt sammanlagda rekryteringsbehov till 15 000 personer. Utvecklingen ger ringar på vattnet. Befolkningen i regionen, som på sikt kan växa med 100 000 invånare, ökar efterfrågan på samhällsservice. Men lärarbristen i norr riskerar hota företagens möjligheter att attrahera expertis utifrån eftersom många har familj, och barn i skolåldern.

Det förklarar Elisabet Nihlfors, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och professor i pedagogik. Hennes arbetsgrupp har analyserat behoven och tagit fram förslag för att möta rekryteringsbehovet av lärare i regionen.

– Många insatser görs redan för att få fler behöriga lärare men mer behöver göras, säger hon.

Tomma platser på utbildningar

I rapporten framhålls det stora antalet pensionsavgångar. Utöver det påverkas rekryteringen till högre utbildning av det faktum att andelen invånare med eftergymnasial utbildning är lägre i jämförelse med rikssnittet. Det i sin tur leder till att universiteten i Luleå och Umeå brottas med att fylla platserna på ämneslärarutbildningarna.

– För att motverka lärarbristen räcker det inte enbart med att fylla utbildningsplatserna. Insatser behöver samtidigt göras så att de barn och unga som nu går sin utbildning möter kunniga lärare, säger Elisabet Nihlfors.

I dag har Bodens kommun 28 000 invånare, en siffra som beräknas till 30 000 år 2030. H2 Green Steels verksamhet kan så småningom mynna ut i 10 000 jobb, bedömde ägarbolaget Vargas ordförande Harald Mix när planerna lanserades.

John Vahlström.

Andelen behöriga lärare i Boden har de senaste åren minskat ganska kraftigt, delvis på grund av pensionsavgångar, säger LR:s föreningsombud John Vahlström. För att möta expansionen efterlyser facket till att börja med en rejäl lönesatsning för att attrahera lärare.

”Dubbel anställning vore bra”

– Kommunen kommer konkurrera med det privata näringslivet och då behöver man ta höjd för det. Vi ser positivt på att kommunen växer. Men vi verkar för att den generella löneökningsutveckling som följer när en stor industri etableras också ska spilla över på den kommunala verksamheten.

– Att kunna erbjuda dubbel anställning, som rapporten föreslår, vore bra. Har man ett par där ena personen är lärare och den andra ingenjör kan kommunen erbjuda dubbelanställning.

Vad som kommer att krävas på sikt i form av nya skolor är däremot oklart.

– Behovet är svårt att sia om. Kommunen utökar antalet utbildningsplatser och det finns planer på att inhysa en av skolornas åk 7–9 i andra lokaler. Det pågår och påbörjas utbyggnader, ombyggnader och renoveringar både av skol- och förskolelokaler.

– Kommunen rekryterar till en skola som nästa höst startar en utbildning på engelska med internationell läroplan; ”IB-konceptet”. Den är direkt kopplad till satsningen här, säger John Vahlström.

Arbetslösheten nära noll

LR Skellefteås föreningsombud Thomas Ekholm befinner sig på samma plats som hypade Northvolt. Etableringen har fått huspriserna att dra i väg och arbetslösheten sjunka till nära noll. Inom skolväsendet är läget dock ett helt annat.

Thomas Ekholm.

– Behörigheten var jättebra men har senaste året sjunkit kraftigt. Det beror på att många lärare gått i pension, att vi har ökat elevantal som inte täcks upp, samt en stor omsättning på jobb. Många, även lärare, går till Northvolt och andra aktörer, säger han.

Lärarbehovet är skriande. Enligt Thomas Ekholm behöver grundskolan 100 nya lärare – varje år. Fram till 2030 beräknas dagens 15 000 elever öka till 19 000.

Karriärväxling

Hur tänker kommunen möta det?

– Vi har svårt att få tag i folk att anställa. Arbetsgivaren säger att vi kan betala hur höga löner som helst men till slut kommer det inte finnas någon att rekrytera. Man vill helst hitta andra vägar som karriärväxling och utbildning och arbete i kombination. Facket trycker på arbetsmiljön, att lärare ska få vara lärare, och vikten av att vi behåller lärarna. I jämförelse med kustkommuner som Luleå, Umeå och Piteå har vi de senaste tre-fyra åren haft sämre löneutveckling, säger Thomas Ekholm.

Kommentera