prognos

Lärarbristen överstiger 20 000 år 2020

Om fyra år kommer svenska grundskolor och gymnasier att sakna över 12 000 lärare - och sju år senare har bristen ökat till 22 000 lärare. Det visar en sammanställning av Högskoleverkets prognos för antalet lärarstudenter och behovet av lärare.

Högskoleverket har gjort en prognos för rekryteringsbehov, antal examinerade studenter samt total tillgång och efterfrågan på ett trettiotal yrkesgrupper i framtiden. Skolvärlden har tittat närmare på hur behovet av just lärare på grundskolan och gymnasiet kommer att variera fram till 2030 – och resultatet bekräftar tidigare prognoser om en framtida lärarkris.

– För det flesta av lärargrupperna är det bekymmersamt i dagsläget och ett antal år framöver, fram till ungefär 2020. Därefter, i takt med att barngrupperna bedöms bli något mindre, minskar obalansen mellan rekryteringsbehov och antal examinerade, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket.

Skolvärlden.se har sammanställt statistiken för fyra lärargrupper och kommit fram till att lärarbristen kommer att öka år efter år fram till år 2023. Då räknar Högskoleverket med att det saknas omkring 22 000 lärare i yrkesgrupperna ”grundskolelärare tidiga år”, ”grundskolelärare senare år och gymnasielärare”, ”yrkeslärare” (på gymnasiet) samt ”speciallärare och specialpedagoger” (förskoleklass till och med vuxenutbildning).

Lärarbehovet styrs av bland annat beräknade pensionsavgångar, elevkullars storlek och antalet examinerade studenter på lärarutbildningarna.

– Det är svårt för lärosätena att göra något åt det här för det saknas intresse hos blivande studenter, framför allt inom vissa inriktningar. Då handlar det snarast om att göra yrket mera attraktivt och då är man inne på saker som lönevillkor och andra villkor, säger Torbjörn Lindqvist.

Det kommer att vara störst brist på lärare i gruppen ”grundskolans senare år och gymnasiet”. Här räknar Högskoleverket med en brist på 7000-10 000 lärare mellan 2020 och 2030 sett till efterfrågan.

Prognosen visar också att glappet mellan tillgång och efterfrågan på ”yrkeslärare” samt ”speciallärare och specialpedagoger” kommer att växa successivt fram till 2030.

För grundskollärare i lägre årskurser är däremot obalansen inte lika stor över tid. Här väntas det bli ett överskott av lärare efter 2025.

Läs hela rapporten här

Kommentera