larare_lagstadium_elever
Statistik

Lärare hinner inte med sina arbetsuppgifter

Nästan fyra av tio lärare uppger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid, enligt Jobbhälsobarometern. Och tre av tio känner obehag inför att gå till jobbet.

Om Jobbhälsobarometern

Jobbhälsobarometern är framtagen av Sveriges Företagshälsor och visar på trender när det gäller hälsa i förhållande till arbetet i olika avseenden.
2015-års barometer bygger på svaren från 10 194 respondenter av ett totalt representativt urval på omkring 18 000 personer.
Ungefär hälften har besvarat enkäten elektroniskt på web-portal, resterande hälft genom telefonintervjuer. Frågorna handlar om synen på arbetet, arbetsuppgifterna, arbetsplatsen, arbetsförhållanden, egen hälsa, motion, balans i livet med mera. Syftet med Jobbhälsobarometern är att synliggöra samband mellan hälsa, sjukdagar, arbetsmiljö och produktivitet.

Branscher i undersökningen

Annan tjänste- och serviceverksamhet

Bank, försäkring och finansverksamhet

Bygg- och anläggningsverksamhet

Handel och bilverkstäder

Hotell, restaurang, nöje, turism, kultur

IT/Telekom inkl stödtjänster

Juridik, ekonomi, forskning och vetenskap

Offentlig förvaltning, inkl försvar

Tillverkningsindustri

Transport och resetjänster

Utbildning (från förskola till universitet)

Vård och omsorg

Källa: Jobbhälsobarometern 2015

 

Ta del av hela rapporten här.

Jobbhälsobarometern ställer frågor om hälsa och arbetsmiljö till anställda inom en rad olika branscher och i den senaste rapporten slår man fast att de som sällan eller aldrig är borta från jobbet på grund av sjukdom blir allt färre. 32 procent uppger att de inte varit frånvarande alls från jobbet på grund av sjukdom under den senaste 12-månadersperioden. 16 procent uppskattar att arbetet kommer att påverka hälsan negativt under de närmste två åren.

Men skillnaden mellan olika branscher är stor. Det är nästan dubbelt så vanligt att träffa på en helårsfrisk jurist jämfört med en servitris. Personer inom utbildningssektorn (från förskola till universitet) hör till dem som är mest sjuka, 27 procent uppger att de inte varit borta från jobbet alls på grund av sjukdom, det senaste året.

Lärare sticker ut inom flera av de undersökta områdena. Bland annat uppger nästan tre av tio att de upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet flera gånger i månaden och de toppar därmed statistiken. Snittet för alla branscher är 21 procent.

Lärare ligger också sämst till vad gäller att hinna med sina arbetsutgifter. 37 procent av de anställda inom utbildning anger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. 45 procent instämmer i påståendet ”Ingen möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning.”

Inom ett område sticker lärarna ut i positiv bemärkelse och då handlar det om yrkets meningsfullhet. Bara sex procent inom utbildningssektorn svarar att de inte ser betydelsen av sitt arbete. 

Kommentera