jiang_larare

Jiang Millington, riksdagskandidat för Miljöpartiet.

Debatt

”Lärare måste återfå mandat att bestämma”

Debatt Lärare måste återfå mandat att bestämma mer över sin undervisning. Det gäller såväl i klassrummet, bedömningar av elevers behov av särskilt stöd och betygssättningar, skriver Jiang Millington (MP). 

Vad svensk skola framför allt behöver är arbetsro. Lärare behöver få tid att ägna sig åt planering, undervisning och professionella samtal med kollegor. Elever behöver trygga klassrum och relationer med klasskamrater och vuxna. Rektorer behöver utrymme att arbeta långsiktigt och utvecklande. Miljöpartiet vill fortsätta att arbeta med långsiktiga och genomtänka förbättringar av skolan.

Massuppsägningar av lärare och elevhälsopersonal har hejdats. Nu anställs lärare, specialpedagoger och elevhälsopersonal igen. 30 000 personer har anställts inom skolan och Miljöpartiet har lagt förslag om att låta lärarstudenter arbeta deltid med full lön på skolor som lärarassistenter.

Skolkommissionen bestående av profession och skolforskare har arbetat fram förslag för stärkt elevhälsa, en mer jämlik skola, stärkt lärarprofession och högre måluppfyllelse för eleverna. Specialpedagog- och speciallärarutbildningarna har fått obligatorisk kurs i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, och ett npf- och specialpedagoglyft har också startat för redan verksamma lärare.

En läsa-skriva-räknagaranti och tidig scanning kommer att vända insatskurvan så att mest stöd sätts in snabbt och gärna på lågstadiet och inte som idag, mest i årskurs 9, när problemen alltför oftast är komplicerade, dyra och kommer försent.

Stress och känsla av att inte kunna påverka sin situation bryter ner.

Mandatperiodens skolpolitik har präglats av ett stort antal steg i en tydlig riktning och med ett tydligt mål om en grundskola där alla ska lyckas. Det finns fortfarande stora utmaningar som måste tas om hand.

Lärarnas arbetsmiljö anges som den främsta orsaken till varför lärare slutar. Stress och känsla av att inte kunna påverka sin situation bryter ner. Lärare måste återfå mandat att bestämma mer över sin undervisning. Det gäller såväl i klassrummet, bedömningar av elevers behov av särskilt stöd och betygssättningar. 

Elevhälsan är en viktig funktion för både lärare och elever och den behöver få chans att arbeta förebyggande på riktigt. Istället för att kallas in vid kris borde de vara en självklar del av arbetslagen och aktiva och synliga på skolor och i klassrum. Mobbning och sexism kräver mer än temadagar och är något som behöver motarbetas genom kontinuerligt värdegrundsarbete liksom psykisk ohälsa och stress bland eleverna.

Våra lärare och elever förtjänar bättre än hafsiga förslag utan förankring. Liberalerna föreslår att nationella prov ska bli mer betygsgrundande och rättas av andra än lärarna. Samtidigt tror man att ett sådant slag mot lärares professionalism ska kunna vägas upp av att detaljstyra vad lärare ska få tillåta och inte tillåta i klassrummet. Låt lärare vara lärare och själva bestämma i sina klassrum!

Andra förslag som går på tvären är att å ena sidan ytterligare smalna av vilken typ av elever som ska klara målen genom att införa mål i ambition och flit, ordningsbetyg och mer autoritär pedagogik och å andra sidan separera elever som inte passar in, i särskilda undervisningsgrupper. Särskilda undervisningsgrupper är viktiga för en liten, men viktig grupp elever, med stora kognitiva och exekutiva svårigheter, men med Liberalernas förslag skulle den exkluderande skolan snarare bli norm, helt emot Salamancadeklarationen och nationella ambitioner.

Jiang Millington, riksdagskandidat Miljöpartiet de gröna

Kommentera