jiang_millington

Jiang Millington, förälder till barn med npf och en av skaparna av föräldranätverket ”Barn i behov”.

Debatt

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt. ”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Lärarnas Riksförbund går i Svenska dagbladet 1 februari 2018 till storms mot föräldrar som skapar drev och en våg av indignation sköljer fram inom grupper som föräldranätverket Barn i Behov. Jag är en av de som skrivit ett stort antal debattinlägg om föräldrars maktlöshet inför skolor som vägrar att fullgöra sin skolplikt gentemot elever med särskilda behov. Men nu måste lärare och föräldrar sluta att kasta grus på varandra och överbrygga den schism som skapar ett ohållbart arbetsmiljöproblem för lärare och kraschar barns liv.

Vi föräldrar måste erkänna att det finns föräldrar som hotar och okynnesanmäler lärare och skolor till Skolinspektionen. Att det finns föräldrar som utövar påtryckningar för att ge sina barn fördelar i skolan och att det finns barn som är osofistikerat ohyfsade och saknar god uppfostran hemifrån. Vi ska inte försvara vare sig sådana föräldrar eller sådana elever. Vi behöver ha förståelse för hur detta bidrar till lärarflykt och psykisk ohälsa hos lärarkåren.

Vi behöver påminna oss om att de allra flesta lärare inte bara är professionella och oerhört kompetenta på sina jobb utan dessutom hyser en äkta passion för sitt yrke som visar sig i en stark lojalitet med eleverna och ett engagemang som går långt utanför undervisningsplikt och befattningsbeskrivningar. 

Varje individ är unik i sin funktionsprofil.

Det finns barn som tillhör lärares uppdrag att undervisa, trots att barnen har komplicerade funktionsnedsättningar som kräver specialistkunskap av såväl medicinsk som specialpedagogisk karaktär. Barnens funktionsnedsättningar är inte sällan osynliga men konsekvenserna av en otillgänglig fysisk och psykosocial miljö påverkar omgivningen mycket, i form av trots, tvång, ångest, aggression, apati, hyperaktivitet och andra asociala stressbeteenden hos den funktionsnedsatta.  

Varje individ är dessutom unik i sin funktionsprofil så det kan ta många år även för föräldrar och närstående till barnen att förstå vad barnet med funktionsnedsättningar som till exempel adhd och autism behöver för att kompensera, anpassa och stressreducera. Föräldrar och syskon har via den hårda vägen lärt sig att förekomma utbrott och kan tyda tecken på stegrande stress hos barnet. Den här kunskapen är nödvändig för lärare och rektorer. Den är nödvändig för att eleven ska ha en chans att nå kunskapsmålen, vilket hälften av elever med autism men utan intellektuell funktionsnedsättning inte gör.

I KI:s undersökning skattar 80 % av lärarna och 69 % av specialpedagogerna att de saknar tillräcklig kunskap om npf. Lärare är med andra ord smärtsamt medvetna om att de inte räcker till för elever med npf och andra kognitiva och exekutiva nedsättningar. Gruppen uppskattas utgöra var tionde elev i skolan.

Nu behöver medvetenheten utökas till att differentiera föräldrar som har anledning att påkalla att skolan och undervisningen behöver anpassas till eleven och föräldrar som inte har anledning att lägga sig i skolans arbete.

Vi föräldrar behöver lärare som står på vår sida när vi kämpar för våra barns rätt till utbildning.

Vi i föräldranätverket Barn i Behov påpekar gång på gång att huvudmännen måste ställas till svars för att skolan inte är tillgänglig för en mycket stor grupp elever och att lärare måste ges förutsättningar att utöva sin profession. Vi har även påpekat det absurda i att lägga ansvaret för att skolan följer skollagen hos föräldrar, som uppmuntras att anmäla oegentligheter till Skolinspektionen. För föräldrar med befogad kritik innebär ett sådant system att man tvingas bränna alla broar vid en anmälan och gå i öppen konfrontation med skolan. Något som vi vet ytterst sällan gynnar våra barn.

Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman i gemensam strävan efter att ge våra barn förutsättningar att klara kunskapsmålen och att göra skolan tillgänglig. Vi behöver tillsammans adressera huvudmännen och säga ifrån när de frånsäger sig sitt ansvar genom mantrat att det är lärares uppgift att anpassa undervisningen men struntar i att ge lärare rätt förutsättningar.

Vi föräldrar behöver lärare som står på vår sida när vi kämpar för våra barns rätt till utbildning. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka.

Jiang Millington, förälder till barn med npf

Kommentera