Skolvärlden

Mia Smith, engelsklärare i Partille. Foto: Julia Sjöberg

| Foto: Julia Sjöberg/Shutterstock
Nationella prov

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven.
Det visar nya siffror från Skolverket. 
– Vi har landat väl i hur de genomförs, säger engelskläraren Mia Smith.

Universiteten som utvecklar de nationella proven skickar på uppdrag av Skolverket ut en enkät till lärare som undervisar i berörda ämnen och årskurser. Årets enkät har besvarats av drygt 13 000 lärare och den sammanvägda bilden är att lärare överlag är positiva till de nationella proven. De prov som lärarna tagit ställning till är de som genomfördes läsåren 2016/2017 och 2017/2018. 

Nio av tio lärare i årskurs 3 och 6 tycker att de nationella proven i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk som helhet är bra och att proven är ett stöd vid betygsättning och bedömning. Även bland lärare i årskurs 9 är den övervägande majoriteten positiv till proven men andelen som uppger att proven är ett bra stöd vid bedömning är något lägre och varierar mellan ämnena. 

Nästan alla svarande lärare tycker att provresultaten stämmer överens med elevernas övriga prestationer under läsåret och att innehållet matchar den undervisning man bedrivit. 

– Det är glädjande att det stora flertalet av de svarande lärarna uppskattar de nationella proven. Ibland målas det upp en bild i debatten om att lärarna inte alls gillar proven. Dessa enkätsvar visar att många lärare ser proven som viktiga redskap i sitt arbete, säger Anders Boman chef på enheten för nationella prov på Skolverket, i ett pressmeddelande. 

Något som sticker ut i enkäten är svaren från SO-lärare i årskurs 9. Enligt undersökningen är det bara 58% av lärarna i historia som instämmer att de tycker att proven i sin helhet är bra. Motsvarande siffra bland engelsklärare är 92%. 

Mia Smith är lärare i engelska och tyska och delar bilden som kommer fram i Skolverkets enkät:

– Vi har landat väl i hur de nationella proven genomförs på skolorna. Men jag vet att många SO-lärare inte är lika nöjda som vi varit med provet i engelska. Det beror förmodligen på att det fortfarande är ganska nytt med nationella prov i SO (de första genomfördes läsåret 2013/2014, reds. anm.). Man har inte har samma upparbetade rutiner som andra ämnen och mindre tid att förbereda sig.

Mia Smith har tidigare kritiserat systemet med provbetyg i engelska som hon menar ofta ger en felaktig bild av var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Däremot är hon positiv till annat som de nationella proven fört med sig. 

– Min uppfattning är att det blivit vanligare med sambedömning. Det finns många positiva exempel på stadsdelar eller kommuner där lärare rättar tillsammans. Det leder till samtal och mer samstämmighet i bedömningen vilket i sin tur grundar för likvärdighet mellan skolor, säger hon. 

Här kan du läsa alla resultat från undersökningen.

Kommentera