Betygspress

Läraren: ”Jag känner knappt någon som inte varit med om påtryckningar”

Betyg press

Påtryckningar i samband med betygssättning är ett växande arbetsmiljöproblem anser Johan Åström, LR i Malmö, Anne Pihlo, LR i Borås och Andrés Jerez, LR inom Academediakoncernen.

Röster ur undersökningen

För att lärarna inte ska råka ut för repressalier har vi anonymiserat svaren som är kortade.

 • ”Föräldern förklarade att hen hört sitt barn tala engelska på semestern och det var definitivt bättre än ett D.”
 • ”Både rektor och vårdnadshavare ifrågasätter min undervisningskvalitet om elever inte når önskvärda mål.”
 • ”Rektor rekommenderar att vi vid tvekan hellre ska sätta högre än lägre betyg.”
 • ”Om en elev inte blir godkänd anser rektorn att läraren inte ser till elevens bästa.”
 • ”Vårdnadshavare ifrågasatte betyg och hotade med skolbyte.”
 • ”Vårdnadshavare ringer och förklarar att deras barn är duktigare än vad jag har bedömt och hotar att kontakta rektor.”
 • ˝Förälder begär i mejl högre betyg åt sina barn.”
 • ”Förälder vill jag ska ge deras barn enklare uppgifter så att de kan få ett högt betyg.”
 • ”Det är ständigt fokus på att ’resultaten ska höjas’.”
 • ”Min rektor har ändrat betyg jag satt.”
 • ”Vårdnadshavare mejlar och påpekar att vissa av kunskapskraven är irrelevanta och inte bör påverka betyget.”
 • ”Vårdnadshavare hotar att ringa rektorn om deras barn inte får ’rätt’ betyg.”
 • ”Upprörd förälder ringer och säger att jag har förstört hens barns chanser att komma in på Handelshögskolan.”
 • ”Vårdnadshavare hävdar att det är mitt fel om deras barn inte kommer in på gymnasiet.”
 • ”Föräldrar hotar att anmäla till Skolinspektionen om deras barn får F i betyg.”
 • ”En del föräldrar använder sig av sina yrkestitlar och framhäver sin egen akademiska kompetens.”
 • ”Biträdande rektorn skickade mejl till lärarna med uppmaning om att de ska sätta godkända betyg.”

Kommentarerna är hämtade ur enkätundersökningen som genomfördes under höstterminen 2021 bland ett representantivt urval av LR:s medlemmar inom grundskola (mellan- och högstadium) och gymnasium. Av 2 000 tillfrågade svarade 55 procent.

Föräldrars påtryckningar i samband med betygssättning är ett stort och växande arbetsmiljöproblem för många lärare.
Det menar Andrés Jerez som är föreningsombud för LR inom Academediakoncernen.

Han säger att problemen ofta är störst på skolor med högpresterande elever.

– Elever och föräldrar förväntar sig att eleverna ska få höga betyg och ifråga-sätter läraren om hen inte sätter ett A. Det kan ske i form av direktkontakt med läraren eller så går man via rektorn. Tyvärr är det många lärare som inte får det stöd av sin rektor som de behöver.

Flera lärare som Skolvärlden har talat med lyfter fram ekonomiska förklaringar till en del rektorers bristande intresse eller förmåga att stötta lärare i samband med konflikter med elever och föräldrar.

– I dag är eleverna, och deras vårdnadshavare, kunder på en skolmarknad och skolornas uppgift har blivit att leverera en produkt. Är inte kunderna nöjda med den produkt som levereras kan de byta leverantör, säger Andrés Jerez.

Är det flera elever eller vårdnadshavare som bestämmer sig för att byta skola kan det få mycket stora konsekvenser för enskilda skolor.

– Det skapar en press på rektorerna som i sin tur sätter press på lärarna att ”leverera”. Samtidigt är betygssättning en regelstyrd myndighetsutövning, vilket en del föräldrar inte verkar förstå. Detta skapar tillsammans en dynamik som bara blir värre och värre.

Har du själv varit utsatt?

– Oh ja. Jag känner knappast någon lärare som inte varit med om detta i någon form. Det händer till och med att rektorer ändrar betyg efter klagomål från föräldrar. Pressen gäller dock inte bara betygen, utan även växande krav från en del föräldrar och rektorer på att undervisningen ska anpassas efter elevernas individuella behov.

– Den bristande respekten för lärarnas profession, som bland annat betygspåtryckningarna är ett uttryck för, är ett stort och växande arbetsmiljöproblem för många lärare.

”Det är viktigt att vi har chefer som förstår detta”

Anne Pihlo, gymnasielärare och föreningsombud för LR i Borås, säger att många lärare nog känner av en ökande press från elever och deras vårdnadshavare.

– Jag tror att det är en press som åtminstone delvis beror på den anmälningskultur som under de senaste åren har brett ut sig i samhället, inte bara i skolan. Det är viktigt att vi som lärare har chefer som förstår detta och inte bara agerar utifrån elevers eller vårdnadshavarnas version av vad som har hänt.

– Den andra sidan av myntet är att människor har blivit mer medvetna om sina rättigheter, vilket så klart är något bra.

Nyligen genomförde LR i Malmö en arbetsmiljöundersökning bland medlemmar i den kommunala grundskolan. Undersökningen visar att cirka 13 procent av lärarna under de senaste tolv månaderna utsatts för press eller påtryckningar från elevers föräldrar gällande betyg och bedömning. Drygt åtta procent har utsatts av skolledare.

– Jag är mest upprörd över andelen som utsatts för påtryckningar av skolledare. Den borde vara noll. Jag har dessutom aldrig hört talas om en rektor som ifrågasätter varför en lärare sätter så höga betyg. När skolledare lägger sig i handlar det alltid om att öka måluppfyllelsen, säger Johan Åström som ordförande för LR i Malmö.

”Skolan har släppt in föräldrarna alldeles för långt”

Han berättar att exempelvis ett F kan slå tillbaka oerhört hårt på den betygssättande läraren i form av både ett ifrågasättande från rektorn och extra arbete. Genom att sätta ett högre, men tveksamt, betyg undviks jobbiga konflikter samtidigt som arbetsbelastningen minskar.

– Att elever har synpunkter på sina betyg är en sak, men att föräldrar och skolledare hör av sig och försöker utöva påtryckningar på lärarna angående betygen innebär bland mycket annat en direkt fara för betygssättningens trovärdighet. Jag tycker att skolan länge har varit alldeles för dålig på att skydda sin egen verksamhet och har släppt in föräldrarna alldeles för långt. Det har gjort att en del föräldrar anser att de både har rätt och kompetens att själva bedöma sina barns arbeten.

Johan Åström säger att dagens emellanåt svårtolkade betygssystem har förvärrat problemen.

– Det kan vara svårt för elever och lärare att förstå nyansskillnaden mellan ett A och ett C. För många föräldrar är det hopplöst. Jag tror också att inställda nationella prov har bidragit till att problemen har förvärrats ytterligare. Lärare kunde tidigare i samtal med föräldrar och skolledare luta sig mot resultaten på de nationella proven.

Johan Åström betonar betydelsen av att rektorer står upp för sina lärare om föräldrar hör av sig för att exempelvis diskutera sina barns betyg.

– På en skola som jag arbetade på tidigare hade vi en rektor som var mycket tydlig mot föräldrarna att alla frågor kring betygen skulle ställas till honom, inte lärarna. Jag vet att han fick frågor om bland annat betyg som jag hade satt. Då svarade han att han hade fullt förtroende för sina lärares bedömningar, vilket kändes väldigt skönt.

Kommentera