Annons

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Publicerad 22 augusti 2020

Relaterat

Lärarna i Stockholms län tjänar mest i Sverige – i genomsnitt cirka 5 000 kronor mer i månaden än sina kollegor i exempelvis Västerbotten som har lägst snittlön. Men i förhållande till skattekraften i de olika länen hamnar lärarna i Stockholm i botten. 
Det visar Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner.

– STOR GENOMGÅNG AV SVERIGES LÄRARLÖER LÄNGST NER I ARTIKELN –

En genomgång av Lärarnas Riksförbunds senaste löneenkät visar på stora skillnader mellan hur mycket lärare tjänar i olika delar av Sverige, men också på betydande skillnader mellan olika lärargrupper och på hur mycket lärare tjänar i förhållanden till andra i den egna regionen.

Några exempel:

  • Högst snittlön har lärare som arbetar i Stockholms län, 40 710 kronor i månaden. Lägst är den för lärarna i Västerbottens och Gotlands län, 35 834 respektive 35 887 kronor.
  • I förhållande till den genomsnittliga skattekraften (det vill säga genomsnittet av länsinvånarnas beskattningsbara förvärvsinkomst) hamnar lärarna i Stockholm i botten, medan det för deras kollegor i Södermanlands, Jämtlands och Gotlands län är precis tvärtom.
  • Specialpedagoger och speciallärare har den högsta genomsnittslönen av de undersökta lärargrupperna.
  • Gymnasielärare tjänar i genomsnitt 38 573 kronor i månaden, lärare i grundskolan 38 098 kronor och lärare inom kommunal vuxenutbildning 37 238 kronor.
  • Lärare som arbetar i eller närheten av stora kommuner tjänar i allmänhet mer än sina kollegor på landsbygden.
  • Högst snittlön av de undersökta lärargrupperna har specialpedagoger som arbetar i en pendlingskommun nära en storstad.
  • Förutom att lärarna i Västerbotten tillhör de sämst avlönade i Sverige, hamnar de även långt ner på listan när deras snittlön relateras till skattekraften i regionen.

– Det är bedrövligt och beror bland annat på kommunaliseringen av skolan, säger Birgitta Larsson som är lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk på Hagaskolan i Umeå och kommunombud för LR.

– När skolan kommunaliserades blev skolorna beroende av kommunernas budgetar. Många av kommunerna i Västerbotten är små och fattiga, och har helt enkelt en mindre kaka att fördela bland lärarna än många andra kommuner. Det är inte rättvist och leder till det här.

Men det är inte bara lärare i små västerbottniska inlandskommuner som har halkat efter lönemässigt. Norrlands största stad Umeå är en stor utbildningskommun, vilket har gjort att det traditionellt varit förhållandevis god tillgång till lärare i området.

– Men riktigt så är det inte längre. I och med att läraryrket under många år har nedprioriterats löne- och arbetsmiljömässigt, är det inte längre det populära yrke som det en gång var. I dag är det även i Umeå svårt att rekrytera lärare, säger Birgitta Larsson.

– Många lärare väljer dessutom att byta yrke på grund av lönen och arbetsvillkoren. Jag tycker att det är väldigt tråkigt när man ser hur duktiga och kompetenta kollegor väljer att göra något annat.

Kommer ni att fortsätta att ligga i botten?

– Jag önskade att jag kunde säga att jag är optimistisk och tror på en revolution, men det kan jag nog inte. Det jag hoppas på är att skolan förstatligas så att lärarnas löner inte beror på enskilda kommuners godtycke, goda vilja eller ekonomi. Löner och andra villkor bör vara likvärdiga över landet.

Man ser inte till utbildningens längd när lönerna sätts.

Åsa Dahlberg är lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk på Castorskolan i Sveriges minsta kommun Bjurholm som har cirka 2 400 invånare. Hon, som även är distriktsordförande för LR i Västerbotten, menar att de stora avstånden i regionen motverkar lönekonkurrens mellan kommunerna och gör det svårt att använda lärarbristen som ett verktyg för att driva på generella löneökningar.

– Lärare som exempelvis bor i eller i närheten av Umeå eller Skellefteå kan byta arbetskommun och pendla. Men för övriga kan det vara svårt om man inte vill bo borta under veckorna och det är det inte så många som vill.

– Eftersom lärarna i länet inte flyttar på sig speciellt mycket, samtidigt som kommunerna måste betala för att kunna nyrekrytera behöriga lärare, inte minst de mindre kommunerna i inlandet, kan de som är nya i yrket lönemässigt gå om dem som jobbat länge och varit kommunen trogen.

Enligt Åsa Dahlberg är det framför allt lärare som har tio eller tjugo år kvar till pensionen som halkar efter lönemässigt, trots att det nu gällande kollektiv-avtalet säger att erfarenhet och lojalitet ska premieras.

– Vi arbetar med att försöka få igenom avtalet i praktiken. Problemet är bara att när det görs satsningar på ”snedsitsare”, så tas pengarna ur den vanliga potten och då blir det mindre kvar till övriga.

Förutom att lärarna i Västerbotten har de lägsta snittlönerna i landet, tillhör de även botten när deras lön relateras till den skattekraften i regionen.

– Jämför man oss med andra kommunanställda, exempelvis ekonomer och it-tekniker, skattas vi inte speciellt högt. Man ser inte till utbildningens längd när lönerna sätts, säger Åsa Dahlberg.

– Från fackligt håll försöker vi dock arbeta för att små och ”fattiga” kommuner, som kanske har svårt att konkurrera lönemässigt, ska kunna vara attraktiva arbetsgivare genom att erbjuda bra arbetsvillkor i övrigt, bra förutsättningar för yrkesutövandet och god arbetsmiljö.

Många lärare, legitimerade och behöriga, fick i praktiken sänkt reallön.

Södermanland är det län i Sverige där lärarna tjänar mest i förhållanden till den regionala skattekraften. Dessutom tillhör lönerna i nominella tal de högre i landet.

– Men det skiljer en hel del inom länet. Hos oss till exempel, har det under flera år inte genomförts några större lönepåslag, vilket bland annat märks på svårigheten att överallt rekrytera legitimerade och behöriga lärare, säger Gunnar Hansson som är lärare i matematik på Nyköpings högstadium och kommunombud för LR.

– Förra året låg vår pott under den beräknade inflationen. Det innebar att många lärare, legitimerade och behöriga, i praktiken fick sänkt reallön.

Gunnar Hansson berättar att det mellan kommunernas personalavdelningar i Sörmland pågår diskussioner om hur marknadskrafternas inverkan på lärarlönerna ska kunna motverkas.

– Det ska till exempel inte vara möjligt att få någon större lönemässig utväxling genom att byta kommunal arbetsgivare. Samtidigt förs det inte, åtminstone inte här i Nyköping, från arbetsgivarens sida några diskussioner om vad man vill åstadkomma med lärarlönerna. Det är en ickefråga trots att det senaste avtalets lönedel till stor del handlar om att få till stånd en önskvärd lönestruktur inom lärarkollektivet.

– Kunskapen bland arbetsgivarrepresentanter och skolledare om vad lärarna egentligen sysslar med, om kvaliteten på respektive lärares undervisning och vad som händer i klassrummen, är dessutom ytterst varierande. Det finns därför en stor godtycklighet i lönesättningen. Att lärare säger saker på konferenser som låter bra är inte samma sak som att det är hög kvalitet i deras undervisning, säger Gunnar Hansson.

Det är en lönepolitik som är vansinnig.

Enligt LR:s löneenkät har lärarna i Stockholms län högst snittlön i Sverige. Men i relation till den genomsnittliga skattekraften i länet hamnar man i botten.

– Det gäller nog inte bara lärare. Det är många offentliganställdas löner som inte följt med i den regionala löneutvecklingen i Stockholm, säger Christer Berglund som undervisar i samhällskunskap på Gustavsbergs gymnasium och är kommunombud för LR i Värmdö.

Christer Berglund, kommunombud för LR Värmdö.– Lärarlönerna i Stockholmsregionen borde öka mer och snabbare. Att så inte sker är ytterligare en markör på att läraryrket är kvinnodominerat.

Christer Berglund berättar att det från Värmdö kommuns sida ofta förs fram att lärarlönerna de facto har ökat under senare år och att lärarna borde vara nöjda med det.

– Tyvärr sitter Värmdö, men även många andra kommuner, i baksätet och försöker inte ens leda utvecklingen. Det finns till exempel ingen övergripande strategi kring lönesättning. Ansvaret är dessutom i stor utsträckning decentraliserat. Det är upp till varje rektor att dels se till att budgeten hålls, dels att lärarna är behöriga vilket inte går ihop.

Erfarna och lojala lärare missgynnas, enligt Christer Berglund.

– Det är en oerhört sorglig utveckling, ett sår och något som irriterar folk. De som har jobbat länge premieras inte. Vi har i dag ett individuellt lönesättningssystem som i stor utsträckning bygger på tillgång och efterfrågan. Det har gjort att det ofta är de lärare som kommit in sist som tjänar mest.

–  Abetsgivaren har ingen som helst plan för vad man lönemässigt ska göra med de som är ryggraden i skolsystemet, de som har arbetat i 10–15 år eller längre, är lojala och står för erfarenheten. Det är en lönepolitik som är vansinnig.

På Värmdö kommuns hemsida skriver den styrande politiska majoriteten att skolan ”är en av våra främsta prioriteter” och att skolbudgetarna för 2021 och 2022 räknas upp med vardera två procent per år.

– Budgetökningen täcker inte de ökade lönekostnaderna. Det innebär effektiviseringar, vilket egentligen är ett vansinnigt ord i det här sammanhanget. Lärarna kommer helt enkelt att tvingas springa fortare och får i praktiken betala sina egna löneökningar. I dag ska all utveckling som sker i kommunal sektor betalas genom effektiviseringar, säger Christer Berglund.

För att få transparens och en tydlig strukturbehöver vi ett nationellt professionsprogram.

Lärare som arbetar i en pendlingskommun i närheten till en storstad har högst genomsnittslön. Sämst lön har studie- och yrkesvägledare (syv). Det skiljer till exempel nästan 7 000 kronor i genomsnittslön mellan specialpedagoger och syvare.

– Det beror delvis på att studie- och yrkesvägledare har en kortare utbildning än lärare. Men syvarnas löner måste öka. De har en akademisk utbildning och ett stort ansvar, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Åsa Fahlén, ordförande för LR.– Det är dock inte tillräckligt att bara höja lönerna. Även syvarnas arbetsmiljö måste bli betydligt bättre. Många syvare ansvarar för otroligt många elever, vilket gör att de har en helt orimlig arbetssituation. Att studie- och yrkesvägledningen är eftersatt på många håll i Sverige leder dessutom till att eleverna inte får vare sig den information eller vägledning som de behöver för att kunna göra egna välgrundade val inför framtiden.

Är det rimligt att genomsnittslönen för lärare kan vara 5 000 kronor högre i ett län än i ett annat?

– Levnadsomkostnaderna är i allmänhet högre i exempelvis Stockholm än i övriga landet. Det gör att det är rimligt med en viss skillnad. Det viktiga är dock att lönerna inte är för låga någonstans. Det finns regioner och kommuner som har satsat ganska mycket på lärarlöner, och det finns de som inte har gjort det.

– Norrbotten är ett län där lärarlönerna är ganska låga, både i genomsnitt och i förhållande till den regionala skattekraften. Där borde man definitivt göra något. Och det finns många fler exempel.

I dag avgörs lärarlönerna till stor del av utbud och efterfrågan. I till exempel områden med många kommuner inom pendlingsavstånd, är lärarlönerna i allmänhet högre än i andra områden, visar löneenkäten.

– För individen är det bra att man kan pressa upp sin lön. Men det leder samtidigt till en lönestruktur som inte är acceptabel. Jag tycker inte att arbetsgivarna tar tillräckligt stort ansvar för att skapa en rimlig lönestruktur, säger Åsa Fahlén.

– En del arbetsgivare säger visserligen att de har satsat på att höja lärarlönerna, men det har de bara gjort för att de varit tvungna till det av marknadsmässiga skäl och det har dessutom skett slumpmässigt. Till det har vi de statliga satsningarna som också har drivit upp lönerna. Men det måste vara tydligare varför en del tjänar mer än andra. Ökad kompetens och erfarenhet ska leda till högre lön. För att få transparens och en tydlig strukturbehöver vi ett nationellt professionsprogram.

Det står väl i nu gällande avtal att erfarenhet och lojalitet ska premieras?

– Ja, och det är det som vi nu håller på att utvärdera om det har följts. Det finns ställen där det är helt stopp, men också ställen där man efter mycket tjat och gnat fått arbetsgivaren att visa viss förståelse för detta. Men det går segt.

Är det inte risk för att högre löner leder till sämre arbetsmiljö för lärarna eftersom anslagen till skolan inte ökar i samma takt?

– Det finns inga garantier för att vi ska få en bättre arbetsmiljö om vi avstår från löneökningar. Vi måste kämpa för båda delarna.

Vad har hänt om tre år?

– Jag brukar vara ganska optimistisk, men det är jag inte riktigt längre. De signaler vi nu får är ganska negativa, oberoende av pandemin. På många håll minskar man till exempel på antalet lärartjänster trots att antalet elever är detsamma eller till och med ökande. Det kommer i sin tur att leda till ännu sämre arbetsmiljö för lärare och syvare, men även slå mot elevernas kunskaper och studieresultat.

– Jag är tyvärr ganska pessimistisk inför den närmaste framtiden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons