724570-alphabet-blocks-in-a-row
Statistik

Liten betygshöjning i årskurs 6

Betygen i årskurs sex ökar något jämfört med tidigare läsår. Det visar ny statistik från Skolverket. Det enda ämne där resultaten sjunker är matematik.

Läs mer

Här kan du ta del av Skolverkets
betygsstatistik

I år är tredje läsåret som eleverna får betyg i årskurs 6. När Skolverket nu redovisar statistik över terminsbetygen för våren 2015 visar det på en liten höjning, generellt sett.

Andelen flickor som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen har ökat från 83 procent till 83,7 procent. Bland pojkar är ökningen något större, från 76,2 procent till 77,4.

Sedan betyg infördes i årskurs 6 har betygen ökat i nästan samtliga ämnen. Undantaget är matematik där betygen sjunkit varje år.

De ämnen som har högst andel elever med godkända betyg är slöjd, bild, hem- och konsumentkunskap och musik. Lägst andel med godkända betyg var det i svenska som andraspråk, följt av matematik.

Kommentera