europa_vux_huddinge

Sabah Göransson, specialpedagog och samordnare på Vux Huddinge, leder projektet.

Vuxenutbildning

Lokala vuxenutbildningens projekt sprids i Europa

Vux Huddinge är bäst i Europa på integration.
Vuxenutbildningens satsning för att få kvinnor med kort skolbakgrund in i yrkeslivet har lett till ett europeiskt pris för de goda resultaten på hemmaplan. 
Nu sprids integrationsprojektet till flera andra länder. 

I januari startade den kommunala vuxenutbildningen i Huddinge kommun, Vux Huddinge, en satsning för att få sina elever att nå ut i arbetslivet.

Tanken bakom satsningen var att man såg ett stort behov av att göra undervisningen mer tillgänglig och inkluderande för alla elever. Verksamheten hade under en tid prövat sig fram med olika anpassningar, men man märkte att det fanns en grupp elever som inte gjorde den förväntade utvecklingen: invandrarkvinnor med kort skolbakgrund med en yrkesutbildning som målsättning.

– Den här gruppen hade tidigare svårt att se meningsfullheten i undervisningen och den ordinarie undervisningen fungerade inte för dem. Vi märkte att kvinnorna behövde en ännu tydligare koppling till målsättningen, säger Sabah Göransson, specialpedagog och samordnare på Vux Huddinge.

Uppgivenheten och frustrationen skapade en känsla av att dörrarna till samhället var stängda. Eleverna upplevde helt enkelt att det var svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. 

Det hela resulterade i att Vux Huddinge lanserade det nya projektet ”Svenska för kvinnor med fokus på yrkesutbildning”, även kallat Sky. 

Syftet med projektet är att i högre grad utgå från individernas målsättning och behov och på så sätt erbjuda kvinnor med kort skolbakgrund en mer individanpassad kurs i svenska som andraspråk på grundläggande nivå med högre elevdelaktighet.

Upplägget i Sky-projektet bygger på ett arbetslag som arbetar med eleverna där Sabah Göransson leder projektet tillsammans med två pedagoger, en speciallärare, en kurator, en IKT-pedagog, en studie- och yrkesvägledare och en nyskapad tjänst som går under namnet integrationscoach.

– Integrationscoachen ska vara elevernas förlängda arm. Det kan handla om att till exempel besöka olika arbetsplatser, ordna praktik, studiebesök till yrkesutbildningar – just för att öka elevernas motivation, vilket också gynnar språk- och kunskapsutvecklingen, säger Sabah Göransson. 

Hela teamet på Vux Huddinge samlat. Foto: Privat
Hela teamet på Vux Huddinge samlat. Foto: Privat

Kombinationen av professionerna har lett till goda resultat, menar hon.

– Vi ser väldigt goda resultat i samtliga utvecklingsområden. Det är dessutom fantastiskt att också eleverna själva känner det och uttrycker sig kring den egna utvecklingen. Just det tvärprofessionella samarbetet är så otroligt viktigt för just de här eleverna. 

– Överlag består vuxenutbildningen av komplexa elevgrupper som kräver tvärprofessionella kunskaper. Där tillför vi eleverna väldigt många olika bitar som de behöver för att få hjälp med att utvecklas språkligt, kunskapsmässigt men också personlighetsmässigt i den nya kontexten.

Satsningen har gett ringar på vattnet och spridits internationellt. I oktober var Vux Huddinge i Nederländerna på konferensen Transnational Cooperation Activity (TCA) som anordnades av Erasmus+ och Europakommissionen. Det är en konferens som hade som syfte att sammanföra europeiska länder för att utbyta idéer om fler vägar in på arbetsmarknaden. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) bjöd in Vux Huddinge till att delta som representant för Sverige, och där utsåg juryn Vux Huddinge till vinnare för bästa projektplan.

– Det var otroligt oväntat att vi skulle få förstapriset eftersom det var många andra bra projekt som presenterades på konferensen. Det som jag tror fångade alla var att vi har ett projekt som var nischat på målgruppen kvinnor med kort skolbakgrund. Det här är en målgrupp som ofta glöms bort. Tittar man på hur det ser ut inom utbildningsvärlden i Europa är det här en målgrupp vars behov oftast inte möts i den traditionella utbildningen.

Förstapriset har gjort att projektet väckt stort intresse bland de deltagande länderna på konferensen. Nu vill fler ta efter det man gjort i Huddinge. Bland annat verksamheter i Tyskland, Storbritannien och Frankrike vill samarbeta och dra nytta av Huddinges arbetssätt.

– Vi har mejlkonversationer fortlöpande och möten inbokade där vi ska skissa vidare på hur det här utbytet ska gå till. Nu ska vi ut i Europa och inspirera. Det är väldigt roligt att projektet sprider sig. Jag upplever att det är ett sådant otroligt slöseri på resurser och kompetens i den här målgruppen. Det finns otroligt mycket resurser, men oftast är inte eleverna själva medvetna om det. Då är det svårt att förmedla det för exempelvis arbetsgivare och samhället, säger Sabah Göransson.

Hur har ni finansierat satsningen från början?

– Vi sökte statsbidrag från SPSM till den nyaste rollen, integrationscoachen, som hjälpte oss att sätta igång det arbetet. Men från och med januari är det Vux Huddinge som själva står för finansieringen av den tjänsten. I övrigt är teamet fastanställda på heltid här på Vux. 

Projektet pågår till december i år och nu är det klart att projektet permanentas – och en ny grupp startar i januari 2020.

Sabah Göransson menar att nyckeln till att lyckas med projektet för den här målgruppen är att ha eleven i fokus och ha en samsyn i verksamheten. 

– Det är tack vare att skolledningen förstår och ger oss förutsättningar att kunna utveckla vårt arbete och möta eleverna på det här sättet, säger hon och tillägger: 

– Det är inte något som helst enkelt uppdrag vi har på vuxenutbildningen generellt när det gäller just likvärdig utbildning, utan det är en utmaning i hela landet. Jag hoppas att de här frågorna uppmärksammas mer i framtiden och det behövs mer forskning på området. Vuxenutbildningen är en otroligt viktig och stor skolform, större än gymnasieskolan, och måste uppmärksammas mer. 

Kommentera