Man Holding Blank Card
Politik

Lönemiljarder även till rektorer

Även rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer kan få del av regeringens lärarlönesatsning. Förutsatt att de har lärarlegitimation. 

Regeringen har tagit fram en modell för hur lärarlönelyftets 3 miljarder ska fördelas, vilket Skolvärlden tidigare rapporterat om. Huvudregeln är att lärare och förskollärare, för att komma i fråga för höjd lön, ska vara legitimerade. I den promemoria från Utbildningsdepartementet som beskriver förslaget framgår att det även gäller dem som har legitimation men som arbetar i någon form av ledande befattning och på så vis bidrar till utvecklingen av undervisningens kvalitet på olika sätt.

Skolvärlden frågade Anders Lönn, statssektretare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vad det betyder i praktiken. Anders Lönn besvarar Skolvärldens frågor i ett mejl.

Betyder detta att även rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer kan bli aktuella för lärarlönesatsningen, förutsatt att de har legitimation?

– Ja, svarar Anders Lönn.

Är det en förändring jämfört med den ursprungliga tanken?

– Fokus har hela tiden varit att reformen ska möta med de sjunkande studieresultaten för barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan och den stora lärarbristen. Skolledarnas möjlighet att ingå i lärarlönelyftet har därför prövats successivt under hela arbetet med reformen.

Tidigare har man sagt att läraren, för att komma i fråga för lönesatsningen, ska arbeta med undervisningen eller med uppgifter som hör till undervisningen – gäller alltså inte detta längre?

– Det har konkretiserats till uppgifter som till största del består av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur.

Med ”andra uppgifter av pedagogisk natur” avses uppgifter som leder till utveckling av undervisningens kvalitet. Det skulle till exempel kunna handla om det pedagogiska ledarskap som en person i ledande befattning ägnar sig åt när hen leder ett arbetslag i kollegialt lärande, står det i promemorian.

Skolledarnas förbundsordförande, Matz Nilsson, skriver i ett pressmeddelande att det är glädjande att regeringen tagit till sig delar av deras synpunkter om att även skolledare bör inkluderas i lärarelönesatsningen. Däremot är man kritiskt till att skolledare, för att kunna komma ifråga för lönepengarna, måste vara legitimerade.

Varför ser kravet ut så?

– Dessa är i grunden utbildade lärare eller förskollärare. I kraft av sin lärarutbildning och eventuell lärarerfarenhet är de tydligt kvalificerade när det gäller att bidra till undervisningens kvalitet.

Lärare inom Vuxenutbildningen har tidigare ifrågasatt varför de inte omfattas av lönesatsningen. Bland annat i en artikel i Skolvärlden.

Varför prioriterar man skolledare före lärare inom vuxenutbildningen, till exempel? 

– Ett viktigt syfte med satsningen är att bidra till att komma till rätta med de sjunkande studieresultaten för barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan och möta den stora lärarbristen. Det gör det rimligt att prioritera grundskolan och gymnasieskolan. Sedan gör regeringen andra stora satsningar på Komvux, svarar Anders Lönn. 

Kommentera