gymnasie_hogskolaa
Ordning och reda

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Att det finns en god ordning och studiero i skolan är en grundläggande förutsättning för att lärarnas undervisning över huvud taget ska resultera i lärande och ny kunskap. Därför är vi oroade över att stöket i klassrummen fortfarande är så omfattande och att så lite har hänt för att säkerställa studie- och arbetsro i alla våra skolor och klassrum. Nu krävs att politik och profession drar åt samma håll.”

Så inleder duon en debattartikel i Dagens Samhälle, där de presenterar fem förslag som ska leda till mindre stök och bättre studiero för alla elever i svenska skolan. Förslagen går in på såväl skolhuvudmän och rektorer som lärarutbildning och särskilt stöd.

– Bristande studiero är en av de saker som eleverna själva pekar ut som ett stort problem i skolan. Och som lärare så vet man att det blir svårare för eleverna att lära sig när det är stökigt. Så det handlar både om att må bra och om förutsättningarna att lära sig, säger Åsa Fahlén till Skolvärlden.

Tycker du att den sittande regeringen borde ha gjort mer i den här frågan?

– Ja det tycker jag. Våra förslag handlar mycket om regelverken. Men punkt nummer fem är den viktigaste och den svåraste att komma åt – lärarnas möjligheter att ha välplanerade och strukturerade lektioner. Det skapar i sig bättre studiero. Det ger också lärarna möjlighet att skapa de här förtroiga relationerna med eleverna som man vill ha.

Åsa Fahlén menar dock att det inte handlar om att de vill se någon sorts kadaverdisciplin på skolorna.

– Det handlar om en tydlighet i ledarskapet. Det underlättar för alla elever. Och det tycker jag kanske inte att man lyft fram tillräckligt i debatten. Det här är några punkter vi är övverens om att det skulle kunna göra sillnad.

Debattörernas förslag:

  • Prioritera ordning och studiero. Skolhuvudmännen bör få ett utökat uppdrag att granska den psykosociala och fysiska miljön på skolan. Skolinspektionen behöver fokusera på att huvudmannen efterlever lagstiftningen med sanktioner för de huvudmän som inte lyckas upprätthålla ordning och studiero.
  • Stärk rektorernas roll. Rektorer behöver få mer tid för att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och lärare. Det är viktigt med en väl fungerande elevhälsa som tar hand om elevernas psykosociala miljö, så att lärarna får möjlighet att fokusera på undervisningen.
  • Mer ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen. Varje lärarstudent måste tydligare få praktisk utbildning i ledarskap och konflikthantering. Detta behöver ett större utrymme på utbildningen.
  • Garanterad fortbildning i trygghetsfrågorna. Även dagens lärare kan behöva utveckla metoder och arbetssätt för att öka tryggheten och studieron i klassrummen. Alla huvudmän måste erbjuda kvalificerad forskningsgrundad fortbildning i frågor som berör ordning och studiero.
  • Strukturerad undervisning skapar trygghet och studiero. Det är avgörande att lärarna ges goda förutsättningar för att planera undervisningen. Då ökar möjligheten att snabbt identifiera elever som är i behov av stöd. För dessa elever måste det finnas en organisation för att omedelbart sätta in särskilt stöd.
Kommentera