sara_svanlund_betygutredning

Sara Svanlund är 2:e vice ordförande på Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Magnus Glans/Elisabeth Ohlson Wallin
Kommentar

LR om betygsutredningen: Positivt med ökat förtroende för lärarna

Lärarnas Riksförbund välkomnar flera förslag i betygsutredningen men ifrågasätter andra.

Betygsutredningen i korthet
  • Ämnesbetyg ersätter kursbetyg i en ämnesutformad.
  • Ämnen delas in i nivåer.
  • Betyg sätts efter en nivå, men ersätts med ett nytt betyg efter nästa nivå.
  • Kompensatorisk betygssättning införs i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Kriterierna för betygen A–D inte behöver vara uppfyllda i sin helhet utan läraren gör en sammantagen bedömning.
  • Ytterligare ett underkänt betygssteg, Fx, införs i grundskolan, specialskolan, sameskolan, för grundskoleämnen inom gymnasieskolans introduktionsprogram samt i gymnasieskolan och på komvux på gymnasial nivå.

Källa: regeringen.se

Jörgen Tholins betygsutredning ska öka likvärdigheten, minska betygsinflationen och ge mer rättvisande betyg.

Lärarnas Riksförbund är positiva till en översyn av betygen, och välkomnar flera av utredarens förslag. I synnerhet det som Jörgen Tholin kallar för ”kompensatorisk betygsättning” som ska premiera lärarnas kompetens göra en sammantagen, professionell bedömning av elevens kunskapsnivå istället för att låsa betygen vid specifika prestationer.

– Att tyngden i lärarens egen bedömning stärks är vi väldigt positiva till. Mycket av det här med att fylla i matriser och annan dokumentation som lärare ägnar sig åt innebär att vi lägger tid på sådant vi redan har en dialog med eleverna och föräldrarna om iallafall. Att komma bort från det tror jag är positivt, säger Sara Svanlund, vice ordförande LR.

Även central rättning av nationella prov är något som facket välkomnar, både ur ett likvärdighetsperspektiv och utifrån lärarnas arbetsbelastning. Vad gäller förslaget att gå över till ämnesbetyg i gymnasieskolan är Sara Svanlund mer avvaktande.

– Det är en fråga där det finns olika åsikter hos lärarna. Det beror på hur det kommer att genomföras, och vi är väldigt nyfikna på detaljerna i hur man tänker sig att det ska fungera. Innan vi vet mer kan vi inte säga så mycket, säger hon.

Även förslaget om att införa ett examensprov på gymnasiet som redovisas parallellt med betyget är något Sara Svanlund menar behöver utredas mer innan det går att ta ställning till det. Införandet av ett andra icke godkänt betyg har hon dock svårt att se något behov av.

– Jag är inte lika positiv till den delen. Jag tror att både elever och lärare redan är medvetna om när man är nästan godkänd. Vad ska det betyget säga? Jag tycker det är märkligt att införa ett ”nästan godkänt” betyg.

Förändringarna med betygsskalan föreslås införas hösten 2022 och ämnesbetygen föreslås införas till hösten 2024.

Kommentera