Sara Svanlund, vice ordförande för LR.

”Många av de saker som vi skrev i vårt remissvar har man lyssnat på”, säger Sara Svanlund, vice ordförande för LR. Bilden är ett montage.

| Foto: Elisabeth Ohlson Wallin och Shutterstock
Timplanerna

LR om nya timplanerna: ”Man har lyssnat på oss”

Skolverkets förslag att avskaffa elevens val och göra moderna språk obligatoriskt glädjer Lärarnas Riksförbund.
– Det har varit en stor utmaning för många skolor att få till bra rutiner, säger vice ordförande Sara Svanlund.

Lärarnas Riksförbund är positivt till det slutgiltiga förslag till nya timplaner som Skolverket i dag lämnade till regeringen.

– Många av de saker som vi skrev i vårt remissvar har man lyssnat på, säger Sara Svanlund, vice ordförande för LR.

Runt 68 remissinstanser, däribland lärarfacken och Sveriges kommuner och regioner, har ombetts att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till ändringar i timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Synpunkterna, som har varit långt ifrån samstämmiga, skulle lämnas in senast den 29 januari och har nu alltså sammanställts i det föreslag som Skolverket under måndagen lämnade till regeringen. I förslaget avskaffas elevens val och majoriteten av ämnets 177 timmar fördelas istället mellan de samhälls- och naturorienterande ämnena.

Förändringen välkomnas av LR, som anser att timplanen bör utformas så att lärarna få bästa möjliga förutsättningar att undervisa eleverna i förhållande till ämnenas mål och innehåll.

– Eftersom elevens val saknar kriterier att utgå ifrån har det varit en stor utmaning för många skolor att få till bra rutiner och innehåll. Det har i sin tur gjort att det inte har känts som ett riktigt skolämne, säger Sara Svanlund.

Utöver elevens val har LR även fått gehör vad gäller språkval och hur det regleras. Förslaget innehåller nämligen en rad åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska.

En av dem är att ändra valalternativen inom språkvalet, bland annat genom att ta bort elevernas möjligheter att välja ytterligare tid i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Skolverket föreslår samtidigt att det ska finnas möjlighet för nyanlända elever att läsa engelska som nybörjarspråk. Myndigheten stödjer även förslaget om att införa en minsta garanterad undervisningstid i ämnet modersmål, samt föreslår att det ska utarbetas en nationell språkstrategi för hur kunskaper i minst två språk utöver modersmålet kan bli verklighet i samhället.

– Syftet med åtgärderna är ju att få fler elever ska läsa ett tredje språk, vilket vi ser som positivt. Goda språkkunskaper har alla nytta av, säger Sara Svanlund.

Att Skolverket dessutom har backat från sitt tidigare förslag att flytta några bildtimmar från högstadiet till lågstadiet och istället låter högstadiet behålla sina 100 timmar beskrivs som ytterligare en vinst.

– Det är positivt att man har valt att lyssna på debatten och önskemålen från bildlärare och LR. Det gör att det blir tyngdpunkt på högstadiet även fortsättningsvis.

Även om Sara Svanlund ”generellt tycker att förslag är bra” påpekar hon att timfördelningen mellan de samhälls- och naturorienterande ämnena kunde vara tydligare.

– Att man har kvar ett gemensamt antal timmar tycker vi är synd. Vi hade hellre sätt att man verkligen var tydlig med vilken tid som ska läggas på vilket ämne i respektive block. Målen och stoffet finns ju reglerat.