lr_debatt
Foto: Shutterstock
Debatt

”LR:s röst och kraft behövs även i framtiden”

Debatt ”LR behövs idag mer än någonsin, för svensk skola och för våra medlemmars villkorsfrågor”, skriver debattörerna med anledning av frågan om en ny organisering av Sveriges lärare.

Frågan om vägval inför framtiden är stor och viktig för LR, och det är viktigt att LR:s kongress väljer en väg som säkrar att den avgörande röst som Lärarnas Riksförbund varit för lärare och studie- och yrkesvägledare får en fortsatt och oförminskad styrka.

Under det gångna året har diskussioner förts om en möjlig ny organisering. De slutsatser som kan dras av denna process är att den, fram till nu, inte lett till ett resultat som tillgodoser de principer och kärnvärden som Lärarnas Riksförbund står för. Risken är stor att det Lärarnas Riksförbund står för skulle gå förlorat i en ny stor organisation. Risken är också stor att lärarnas och studie-och yrkesvägledarnas röst skulle försvagas i en ny organisation som företräder många fler yrkesgrupper inom skola och utbildning.

Den föreliggande propositionen om ”en möjlig ny organisering” av LR:s medlemmar innebär inte att man ger ett förutsättningslöst utredningsuppdrag. Propositionen innebär ett tydligt vägval, där LR:s förbundsstyrelse ges i uppdrag att inleda en process med det uttalade syftet att skapa en ny organisation tillsammans med Lärarförbundet.

Naturligtvis kan man misslyckas på vägen med detta, men syftet är mycket klart formulerat. Det tydliggörs bland annat i följande formulering i propositionen: ”uppdra till styrelsen att återkomma till kongressen med konkreta förslag till en helt ny organisering för förbundets medlemsgrupper.” Här ges inga alternativ.

Det blir ännu tydligare i avsnittet ”Vad händer vid ett kongressbeslut?”:

”Om kongresserna beslutar i enlighet med beslutsförslagen kommer Samverkansrådet att

upprätta en tidsplan för den fortsatta processen. Därefter kommer kongressbeslutet att

omsättas i en utredning som ger förslag till en ny organisation. Dessutom ska det finnas en

långsiktig plan för hur erfarenheter och kompetenser bland förbundens förtroendevalda säkras in i det nya.”

Detta är alltså inget öppet utredningsuppdrag, utan ett tydligt uppdrag att tillsammans med Lärarförbundet inleda en process med syftet att skapa en ny gemensam organisation. Om kongressen bejakar detta kommer en omfattande process att startas, som det sedan kommer att vara mycket svårt att avbryta, oavsett vad som sker längs vägen. När LRs kongressdelegater tar ställning måste de vara fullt medvetna om att det är detta avgörande vägval man står inför.

Under de tre decennier som gått sedan skolans kommunalisering har Lärarnas Riksförbund varit en helt avgörande kraft för att tillvarata lärarnas intressen, bromsa de värsta avarterna och vrida tillbaka utvecklingen inom svensk skola i rätt riktning. Som en konsekvent och självständig företrädare för professionerna lärare och studie- och yrkesvägledare har Lärarnas Riksförbund spelat en avgörande roll. Den förändring som under 2000-talet skett i riktning mot en skola med större kunskapsfokus hade inte varit möjlig utan Lärarnas Riksförbund tydliga röst.

Det allt större stödet för ett statligt ansvarstagande för svensk skola är också något som inte hade kommit till stånd utan Lärarnas Riksförbunds konsekventa och självständiga arbete samt vår opinionsbildning för detta. Lärarnas Riksförbund har också spelat en avgörande roll för att värna lärares arbetstidssystem med ferietjänster och förtroendetid. Lärarnas Riksförbund drev under mer än 20 år, större delen av tiden ensamma och motarbetade, frågan om en lärarlegitimation, uthålligt och konsekvent.

LR har aldrig varit starkare än idag. Ett antal viktiga förändringar i svensk skola hade inte kommit till stånd om inte LR:s självständiga röst funnits. LR behövs idag mer än någonsin, för svensk skola och för våra medlemmars villkorsfrågor.

Låt oss som en stolt och självständig akademisk lärarorganisation med ett öppet sinne ha en fortsatt dialog om utvecklad och fördjupad samverkan med andra fackliga organisationer inom utbildningsområdet. Gärna en utredning, men då med ett öppet mandat.

Sten Hagberg och Mats Sternbring, förbundsstyrelseledamöter i Lärarnas Riksförbund

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera